ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ - ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Υποχρεωτική Διαμεσολάβηση

 • ΘΕΣΠΙΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ: ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ 4640/2019
 • Το Σάββατο 30 Νοεμβρίου του 2019 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος υπ’ αριθμ. 4640/2019  με τίτλο «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις».
 • Με τον Νόμο αυτό καθιερώνεται από 02/12/2019 η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ σε ΑΣΤΙΚΕΣ και ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ.
 • Η διαμεσολάβηση συνιστά μια εξωδικαστική διαδικασία, στην οποία προσφεύγουν τα εμπλεκόμενα σε μια διαφορά μέρη προκειμένου να καταλήξουν -με τη βοήθεια ενός ειδικά εκπαιδευμένου προσώπου (διαμεσολαβητή)- σε συμβιβαστική λύση της διαφοράς τους. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την υπαγωγή στη διαδικασία της διαμεσολάβησης συνιστούν αφενός η αστική ή εμπορική φύση της διαφοράς και αφετέρου η ύπαρξη εξουσίας διάθεσης του αντικειμένου αυτής (π.χ. χρηματική αξίωση, δικαίωμα επί κινητού ή ακινήτου πράγματος).
 • Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4640/2019, στην περίπτωση ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις ανεξαρτήτως της διαδικασίας (τακτική ή ειδική π.χ. μισθωτικές διαφορές, εργατικές, ζημίες από αυτοκίνητα) κατά την οποία εκδικάζονται και του Δικαστηρίου (Ειρηνοδικείο, Μονομελές Πρωτοδικείο, Πολυμελές Πρωτοδικείο) στο οποίο υπάγονται, καθίσταται υποχρεωτικό ο πληρεξούσιος δικηγόρος, πριν την άσκηση αγωγής ενώπιον του Δικαστηρίου, να ενημερώσει εγγράφως τον εντολέα του αναφορικά με τη δυνατότητα προσφυγής στον θεσμό της διαμεσολάβησης, όπως επίσης και την υποχρέωση προσφυγής στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία κατά τις διατάξεις 6 και 7 του Νόμου.
 • Ειδικότερα, απαιτείται ο εντολέας και ο πληρεξούσιος δικηγόρος να προβούν σε συμπλήρωση και υπογραφή ενός ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΓΓΑΦΟΥ, με το οποίο εξασφαλίζεται και αποδεικνύεται αμαχητί ότι ο εντολέας έλαβε γνώση αναφορικά με τις δυνατότητες και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από  τον θεσμό της διαμεσολάβησης. Το έγγραφο αυτό κατατίθεται με το εισαγωγικό δικόγραφο της αγωγής που ασκείται ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ αυτής. Ερμηνευτικά συνάγεται ότι η υποχρέωση κατάθεσης ενημερωτικού εγγράφου δεν αφορά την άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, καθώς επίσης και την άσκηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής και ανακοπής απόδοσης μισθίου.
 • Η υποχρέωση ενημέρωσης από τον Πληρεξούσιο Δικηγόρο προς τον εντολέα του ΕΧΕΙ ΙΣΧΥ από τον χρόνο δημοσίευσης του Νόμου, ήτοι από 30.11.2019 (άρθρο 44 Ν.4640/2019).
 • Εν συνεχεία, το άρθρο 6 του Νόμου 4640/2019 αναφέρει ρητώς τις αστικές και εμπορικές διαφορές που υπάγονται στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης, για το ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ των οποίων απαιτείται κατάθεση πρακτικού της συνεδρίας μαζί με τις προτάσεις της συζήτησης. Πιο συγκεκριμένα, στην υποχρέωση αρχικής συνεδρίας υπάγονται:
 • α) Οι οικογενειακές διαφορές, εκτός από αυτές των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 (διαζύγιο, ακύρωση γάμου, αναγνώριση της ύπαρξης ή της ανυπαρξίας γάμου), καθώς και εκείνες της παραγράφου 2 του άρθρου 592 Κ.Πολ.Δ.(προσβολή πατρότητας, μητρότητας κ.λπ.),
 • β) Οι διαφορές που εκδικάζονται κατά την τακτική διαδικασία (αστικές, εμπορικές) και υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου, αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και Πολυμελούς Πρωτοδικείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
 • Ως εκ τούτου, συνάγουμε ερμηνευτικά ότι με την επιφύλαξη των οικογενειακών διαφορών ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ της υποχρέωσης αρχικής συνεδρίας οι διαφορές που εκδικάζονται κατά την ειδική διαδικασία (π.χ. μισθωτικές και εργατικές διαφορές, δίκες περί την εκτέλεση).
 • γ) Οι διαφορές για τις οποίες σε έγγραφη συμφωνία των μερών προβλέπεται και είναι σε ισχύ ρήτρα διαμεσολάβησης.
 •  Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου η ΙΣΧΥΣ των διατάξεων 6 και 7 εκκινεί μετά την παρέλευση των εξής ημερομηνιών:
 • α) από τη 15η Ιανουαρίου 2020 για τις οικογενειακές διαφορές, εκτός από αυτές των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1, καθώς και της παραγράφου 2 του άρθρου 592 ΚΠολΔ και
 • β) από τη 15η Μαρτίου 2020 για τις διαφορές που εκδικάζονται κατά την τακτική διαδικασία και υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και του Πολυμελούς Πρωτοδικείου.

ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

 • Νίκος Γεωργακάκης

  Πριν από 4 χρόνια, ψάχνοντας καταρτισμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή να εκπροσωπήσει την εταιρεία μου στις τράπεζες για κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια, βρέθηκα στο γραφείο της Κας. Λεκκάκου. Από την πρώτη στιγμή βρήκα έναν επαγγελματισμό, μία συνέπεια, ουσιαστική ανταπόκριση στα πολλά και ποικίλα ζητήματά μου και κυρίως ήθος. Η Κα. Λεκκάκου και οι συνεργάτες της έχουν πλήρη επιστημονική κατάρτιση και επιχειρηματολογία για την θετική αντιμετώπιση των Τραπεζών, Funds και Servicers, στις καταχρηστικές διεκδικήσεις τους!!! Πορευόμαστε μαζί 4 χρόνια τώρα με μόνο επιτυχίες και διεκδικήσεις προς όφελος της ξενοδοχειακής μου εταιρείας.

 • Αρτέμης Μαυρικάκης

  Νιώθοντας την ανάγκη να ευχαριστήσω το γραφείο σας για τις υπηρεσίες του, σχετικά με την διευθέτηση της υπόθεσης μου για την ξενοδοχειακή μου επιχείρηση, να επισημάνω ότι: Από την πρώτη επαφή που είχα με το γραφείο σας, διαπίστωσα την μεθοδικότητα, την κατάρτιση και τον επαγγελματισμό των στελεχών του. Δεν μου αφήσατε κανένα ερώτημα αναπάντητο και η συνεχής επαφή μας, μου έδινε σιγουριά και αισιοδοξία για το ευκταίο αποτέλεσμα. Είμαι σίγουρος, ότι είστε σε θέση να λύσετε πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι δανειολήπτες.

 • Γιώργος Οικονόμου

  Υψηλού επιπέδου επιστημονική κατάρτιση, εφευρετικότητα και επινόηση αδιάσειστων επιχειρημάτων, που διακρίνονται από μαθηματική δομή και την συνακόλουθη βεβαιότητα. Υπευθυνότητα και ενσυναίσθηση, άψογη και υποστηρικτική συμπεριφορά. Άριστος χειρισμός των υποθέσεων. Η Κάθε υπόθεση που αναλαμβάνει γίνεται προσωπικό της βίωμα και, με αριστοτεχνικά δομημένες τοποθετήσεις κερδίζει και τις πλέον δύσκολες υποθέσεις. Αυτός είναι ο ισχυρότερος λόγος που την εμπιστεύονται ιδιώτες, αλλά και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα πλειστηριασμών ή άλλες δύσκολες υποθέσεις. Εμπιστεύομαι, απόλυτα την κυρία Κωνσταντίνα Λεκκάκου & τους αυστηρά επιλεγμένους συνεργάτες του γραφείου της. 100% ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ. Οφείλω πολλά ευχαριστώ για τις κερδισμένες μου υποθέσεις και εύχομαι να κερδίσει την υψηλή αναγνώριση και τιμή που της αξίζει, αφενός σαν άνθρωπος και αφετέρου λόγω των πολλαπλών επιτυχιών της απέναντι στα Funds.

 • Νίκος Κουριδάκης

  Άριστη συνεργασία με όλο το επιτελείο και άρτια ενημερωμένοι όλοι τους, πάντα με την ανθρώπινη προσέγγιση, χωρίς να υπόσχονται μαγικές λύσεις, με αρίστη νομική κατάρτιση, όπως ακριβώς και εσείς Κα. Κωνσταντίνα Λεκκάκου αντιμετωπίσατε την δική μου περίπτωση. Ειλικρινά σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι πάντα επιτυχίες.

 • Αναστασία Κυπαρίση

  Εγώ θα σταθώ στο ανθρώπινο και μόνο κομμάτι της Κας. Λεκκάκου και των συνεργατών της. Θα ήθελα έναν έναν προσωπικά να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο που πολλές και συνεχόμενες φορές μπήκατε στην διαδικασία να με καλέσετε και να μου εξηγήσετε ένα ένα τα βήματα που κάνετε, τόσο για εμένα, όσο και την υπόλοιπη οικογένεια μου. Μου δείξατε πως ψάχνετε κάθε οδό, προκειμένου να οδηγηθούμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστούμε που πάνω απ' όλα σέβεστε και είστε ΑΝΘΡΩΠΟΙ!

Εγγραφή στο newsletter