ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ / ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ

Τα δικηγορικά γραφεία Lekkakou & Associates - Law Firm διαθέτουν σημαντική πείρα στο χειρισμό τραπεζικών και οικονομικών θεμάτων, και βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό των πελατών μας

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ - ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ

Τα δικηγορικά γραφεία "Lekkakou & Associates - Law Firm", διαθέτουν σημαντική πείρα στο χειρισμό τραπεζικών και οικονομικών θεμάτων, και βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό των πελατών μας (συνεργαζόμενοι με οικονομικούς, φοροτεχνικούς κ.α. συμβούλους και συνεργάτες) προκειμένου να διερευνήσουμε όλο το φάσμα των τραπεζικών και χρηματοοικονομικών συναλλαγών, προσφέροντας συμβουλές και υπηρεσίες σε θέματα όπως:

Συμβάσεις με Τράπεζες: Δάνεια στεγαστικά / καταναλωτικά / επιχειρηματικά / πιστωτικές κάρτες / συμβάσεις αλληλόχρεων λογαριασμών / leasing

Το γραφείο μας εξειδικεύεται στον χειρισμό υποθέσεων που προκύπτουν από δανειακές συμβάσεις με τράπεζες. Ελέγχονται τόσο η νομιμότητα  των συμβατικών τραπεζικών όρων (Γ.Ο.Σ.), όσο και εγκυρότητα κατά την λειτουργία των δανειακών συμβάσεων.

Δημιουργούνται εργαλεία και στρατηγικές αντιμετώπισης και προστασίας των δανειοληπτών έναντι των πιστωτών, ενδεικτικά και συνοπτικά :

 • Μέσω εξωδικαστικού χειρισμού ( διμερείς, πολυμερείς πχ 4469/17, προ-πτωχευτικές διαπραγματεύσεις),
 • Μέσω διαμεσολάβησης , δηλαδή διαρθρωμένης και νομοθετημένης πολυμερούς διαπραγμάτευσης με έμπειρους και πιστοποιημένους διαμεσολαβητές στο εμπορικό και τραπεζικό δίκαιο
 • Μέσω δικαστικής αντιμετώπισης. Καταφυγή σε όλες τις βαθμίδες δικαιοσύνης προς έλεγχο και προστασία έναντι παράνομων , καταχρηστικών πρακτικών των στρατηγικών πιστωτών σας και όχι μόνο. Διαθέτουμε πολυετές και έμπειρο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, με σειρά αποφάσεων που δικαιώνουν τους δανειολήπτες έναντι των τραπεζών αλλά και έναντι των funds   των τραπεζών, λόγω μεταβίβασης και τιτλοποίησης των δανείων.

Δικαστικός χειρισμός

Το γραφείο αναλαμβάνει με ειδικές τραπεζικές, νομικές και οικονομικές γνώσεις των συνεργατών μας, νομικών και οικονομολόγων , την αξιολόγηση των όρων τραπεζικών συμβάσεων με τη μορφή Γενικών Όρων Συναλλαγών και των συμφωνιών σχετικά με τα τραπεζικά επιτόκια και ανατοκισμούς. Η μελέτη και η οικονομική ανάλυση των Τραπεζικών Δανειακών Συμβάσεων  αναδεικνύουν τους καταχρηστικούς όρους και τις παράνομες χρεώσεις και τον τρόπο εφαρμογής τους ,ή μη, κατά την λειτουργία των δανειακών συμβάσεων και την νομιμότητα εκπροσώπησης τους από τα funds λόγω τιτλοποιήσεων. Υπάρχουν πλήθος δικαστικών αποφάσεων που δικαιώνουν δανειολήπτες έναντι των τραπεζών, αλλά και έναντι των funds που εισήλθαν πλέον στο προσκήνιο των «κόκκινων δανείων», όπως:
 

 • Ακύρωση Διαταγών Πληρωμής για χρεώσεις από παράνομα επιτόκια, έξοδα & καταχρηστικές ρήτρες
 • Αναστολή Πλειστηριασμών επί ακινήτων δανειοληπτών
 • Απαγόρευση επιβολής προσημείωσης επί ακινήτων και ανάκληση προσημειώσεων
 • Υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης  λόγω παράνομης και καταχρηστικής όχλησης από  τράπεζες
 • Προστασία εγγυητών
 • Αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε δάνεια με ελβετικό φράγκο (CHF)  
 • Προστασία Α΄ κατοικίας
 • Ακύρωση διαταγών πληρωμής λόγω μη νόμιμης παράστασης  funds Τραπεζών
 • Ακύρωση εντολών αναγκαστικής εκτέλεσης και κατασχέσεων έναντι funds Τραπεζών

Περισσότερα ...


Υποχρεωτική Διαμεσολάβηση

 • ΘΕΣΠΙΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ: ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ 4640/2019
 • Το Σάββατο 30 Νοεμβρίου του 2019 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος υπ’ αριθμ. 4640/2019  με τίτλο «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις».
 • Με τον Νόμο αυτό καθιερώνεται από 02/12/2019 η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ σε ΑΣΤΙΚΕΣ και ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ.
 • Η διαμεσολάβηση συνιστά μια εξωδικαστική διαδικασία, στην οποία προσφεύγουν τα εμπλεκόμενα σε μια διαφορά μέρη προκειμένου να καταλήξουν -με τη βοήθεια ενός ειδικά εκπαιδευμένου προσώπου (διαμεσολαβητή)- σε συμβιβαστική λύση της διαφοράς τους. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την υπαγωγή στη διαδικασία της διαμεσολάβησης συνιστούν αφενός η αστική ή εμπορική φύση της διαφοράς και αφετέρου η ύπαρξη εξουσίας διάθεσης του αντικειμένου αυτής (π.χ. χρηματική αξίωση, δικαίωμα επί κινητού ή ακινήτου πράγματος).
 • Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4640/2019, στην περίπτωση ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις ανεξαρτήτως της διαδικασίας (τακτική ή ειδική π.χ. μισθωτικές διαφορές, εργατικές, ζημίες από αυτοκίνητα) κατά την οποία εκδικάζονται και του Δικαστηρίου (Ειρηνοδικείο, Μονομελές Πρωτοδικείο, Πολυμελές Πρωτοδικείο) στο οποίο υπάγονται, καθίσταται υποχρεωτικό ο πληρεξούσιος δικηγόρος, πριν την άσκηση αγωγής ενώπιον του Δικαστηρίου, να ενημερώσει εγγράφως τον εντολέα του αναφορικά με τη δυνατότητα προσφυγής στον θεσμό της διαμεσολάβησης, όπως επίσης και την υποχρέωση προσφυγής στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία κατά τις διατάξεις 6 και 7 του Νόμου.
 • Ειδικότερα, απαιτείται ο εντολέας και ο πληρεξούσιος δικηγόρος να προβούν σε συμπλήρωση και υπογραφή ενός ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΓΓΑΦΟΥ, με το οποίο εξασφαλίζεται και αποδεικνύεται αμαχητί ότι ο εντολέας έλαβε γνώση αναφορικά με τις δυνατότητες και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από  τον θεσμό της διαμεσολάβησης. Το έγγραφο αυτό κατατίθεται με το εισαγωγικό δικόγραφο της αγωγής που ασκείται ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ αυτής. Ερμηνευτικά συνάγεται ότι η υποχρέωση κατάθεσης ενημερωτικού εγγράφου δεν αφορά την άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, καθώς επίσης και την άσκηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής και ανακοπής απόδοσης μισθίου.
 • Η υποχρέωση ενημέρωσης από τον Πληρεξούσιο Δικηγόρο προς τον εντολέα του ΕΧΕΙ ΙΣΧΥ από τον χρόνο δημοσίευσης του Νόμου, ήτοι από 30.11.2019 (άρθρο 44 Ν.4640/2019).
 • Εν συνεχεία, το άρθρο 6 του Νόμου 4640/2019 αναφέρει ρητώς τις αστικές και εμπορικές διαφορές που υπάγονται στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης, για το ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ των οποίων απαιτείται κατάθεση πρακτικού της συνεδρίας μαζί με τις προτάσεις της συζήτησης. Πιο συγκεκριμένα, στην υποχρέωση αρχικής συνεδρίας υπάγονται:
 • α) Οι οικογενειακές διαφορές, εκτός από αυτές των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 (διαζύγιο, ακύρωση γάμου, αναγνώριση της ύπαρξης ή της ανυπαρξίας γάμου), καθώς και εκείνες της παραγράφου 2 του άρθρου 592 Κ.Πολ.Δ.(προσβολή πατρότητας, μητρότητας κ.λπ.),
 • β) Οι διαφορές που εκδικάζονται κατά την τακτική διαδικασία (αστικές, εμπορικές) και υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου, αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και Πολυμελούς Πρωτοδικείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
 • Ως εκ τούτου, συνάγουμε ερμηνευτικά ότι με την επιφύλαξη των οικογενειακών διαφορών ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ της υποχρέωσης αρχικής συνεδρίας οι διαφορές που εκδικάζονται κατά την ειδική διαδικασία (π.χ. μισθωτικές και εργατικές διαφορές, δίκες περί την εκτέλεση).
 • γ) Οι διαφορές για τις οποίες σε έγγραφη συμφωνία των μερών προβλέπεται και είναι σε ισχύ ρήτρα διαμεσολάβησης.
 •  Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου η ΙΣΧΥΣ των διατάξεων 6 και 7 εκκινεί μετά την παρέλευση των εξής ημερομηνιών:
 • α) από τη 15η Ιανουαρίου 2020 για τις οικογενειακές διαφορές, εκτός από αυτές των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1, καθώς και της παραγράφου 2 του άρθρου 592 ΚΠολΔ και
 • β) από τη 15η Μαρτίου 2020 για τις διαφορές που εκδικάζονται κατά την τακτική διαδικασία και υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και του Πολυμελούς Πρωτοδικείου.

Περισσότερα ...


Κόκκινα δάνεια

Έχοντας πολύχρονη εμπειρία στα Τραπεζικά θέματα η ομάδα μας κάνοντας λεπτομερή καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης είναι σε θέση να προτείνει σχεδιασμένες λύσεις ειδικά για κάθε περίπτωση

Εξωδικαστική Διαπραγμάτευση:

 • Εξωδικαστικός διμερής χειρισμός
 • Διαπραγμάτευση Βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών
 • Οικονομοτεχνικές Μελέτες Βιωσιμότητας Υποστήριξη σε Σχέδια Αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων (Business Plan Βιωσιμότητας)
 • Ν. 4469/2017 Αναδιάρθρωση τραπεζικών Οφειλών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΓΔΙΧ
 • Διαμεσολάβηση (ελεύθερη διαπραγμάτευση με διαμεσολαβητή)

 
Στρατηγική Δικαστικής Διαχείρισης ώστε να πετύχουμε:

 • Ακύρωση Διαταγών Πληρωμής για χρεώσεις από παράνομα επιτόκια, έξοδα & καταχρηστικές ρήτρες
 • Αναστολή Πλειστηριασμών επί ακινήτων δανειοληπτών
 • Απαγόρευση επιβολής προσημείωσης επί ακινήτων και ανάκληση προσημειώσεων
 • Υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης  λόγω παράνομης και καταχρηστικής όχλησης από  τράπεζες
 • Προστασία εγγυητών
 • Αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε δάνεια με ελβετικό φράγκο (CHF)  
 • Προστασία Α΄ κατοικίας


Αναδιάρθρωση Οφειλών

Στόχος μας είναι η δημιουργία «στρατηγικής» για την καλύτερη αξιοποίηση του πρόσφατου νομοθετικού πλαισίου ώστε να πετύχουμε:

 • Αναδιάρθρωση δανείων και διαμόρφωση στρατηγικής και προτεραιοτήτων στην αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
 • Προστασία ακινήτων – εγγυητών.
 • Εξασφάλιση συνέχισης της επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας των δανειοληπτών και πρόσβαση σε νέες πηγές χρηματοδότησης.
 • Εξασφάλιση χρόνου προετοιμασίας υπέρ του δανειολήπτη - οφειλέτη.

Με βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις:

Βραχυπρόθεσμες ρυθμίσεις:
 • Μερική διαγραφή χρεών («κούρεμα»)
 • Πληρωμή μόνο τόκων
 • «Πάγωμα» δανείου
 • Μειωμένες δόσεις
 • Περίοδος χάριτος
 • Αναβολή πληρωμής δόσης/δόσεων
 • Κεφαλαιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών
Μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις:
 • Μερική διαγραφή χρεών («κούρεμα»)
 • Μόνιμη μείωση του επιτοκίου ή του συμβατικού περιθωρίου
 • Αλλαγή  ύψους επιτοκίου
 • Παράταση της διάρκειας
 • Διαχωρισμός της χορήγησης (π.χ. διαχωρισμός ενυπόθηκου δανείου σε δύο τμήματα, από τα οποία το ένα παραμένει ενυπόθηκο και το άλλο τμήμα τακτοποιείται με ρευστοποίηση περιουσίας ή άλλου είδους διευθέτηση)


Συμβάσεις σε ελβετικό φράγκο CHF

Ιδιαίτερο είδος δανεισμού αποτελεί η σύμβαση δανείου σε ελβετικό φράγκο. Στις περιπτώσεις αυτές το γραφείο μας, με τη βοήθεια οικονομικών συμβούλων αντιμετωπίζει σοβαρά και με αποτελεσματικότητα την άμυνα των δανειοληπτών, καθώς και τη μεθόδευση των ενεργειών ώστε να αναδιαρθρώνονται τα σχετικά δάνειά τους, να αποφεύγεται ο συναλλαγματικός κίνδυνος και να αποπληρώνουν σύμφωνα με την αρχική ισοτιμία.


Σχετικές παρεχόμενες υπηρεσίες:

 • Συμβουλές σε εταιρικά και φορολογικά θέματα
 • Θέση των πρωτοφειλετών και των εγγυητών σε διάφορα δάνεια ή και σε συμφωνίες ενοικίου ή αγοράς
 • Σύνταξη εγγράφων για τη δανειοδότηση έργων
 • Δάνεια, επιτόκια, υποθήκες
 • Ευθύνη τραπεζο-πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι των πρωτοφειλετών-εγγυητών
 • Ερμηνεία καταχρηστικών όρων σε συμβάσεις τραπεζών και αποφυγή τους ή δικαστική ακύρωσή τους
 • Προστασία των καταναλωτών σε όλες τις συναλλαγές και τις εκφάνσεις των δραστηριοτήτων τους
 • Συμβουλές σε θέματα που προκύπτουν από τη σύγκρουση διαφορετικών δικαιοδοσιών
 • Χρηματοδότηση έργων
 • Χρηματοδότηση του διεθνούς εμπορίου
 • Δίκαιο Χρηματιστικών Αξιών

ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

 • Νίκος Γεωργακάκης

  Πριν από 4 χρόνια, ψάχνοντας καταρτισμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή να εκπροσωπήσει την εταιρεία μου στις τράπεζες για κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια, βρέθηκα στο γραφείο της Κας. Λεκκάκου. Από την πρώτη στιγμή βρήκα έναν επαγγελματισμό, μία συνέπεια, ουσιαστική ανταπόκριση στα πολλά και ποικίλα ζητήματά μου και κυρίως ήθος. Η Κα. Λεκκάκου και οι συνεργάτες της έχουν πλήρη επιστημονική κατάρτιση και επιχειρηματολογία για την θετική αντιμετώπιση των Τραπεζών, Funds και Servicers, στις καταχρηστικές διεκδικήσεις τους!!! Πορευόμαστε μαζί 4 χρόνια τώρα με μόνο επιτυχίες και διεκδικήσεις προς όφελος της ξενοδοχειακής μου εταιρείας.

 • Αρτέμης Μαυρικάκης

  Νιώθοντας την ανάγκη να ευχαριστήσω το γραφείο σας για τις υπηρεσίες του, σχετικά με την διευθέτηση της υπόθεσης μου για την ξενοδοχειακή μου επιχείρηση, να επισημάνω ότι: Από την πρώτη επαφή που είχα με το γραφείο σας, διαπίστωσα την μεθοδικότητα, την κατάρτιση και τον επαγγελματισμό των στελεχών του. Δεν μου αφήσατε κανένα ερώτημα αναπάντητο και η συνεχής επαφή μας, μου έδινε σιγουριά και αισιοδοξία για το ευκταίο αποτέλεσμα. Είμαι σίγουρος, ότι είστε σε θέση να λύσετε πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι δανειολήπτες.

 • Γιώργος Οικονόμου

  Υψηλού επιπέδου επιστημονική κατάρτιση, εφευρετικότητα και επινόηση αδιάσειστων επιχειρημάτων, που διακρίνονται από μαθηματική δομή και την συνακόλουθη βεβαιότητα. Υπευθυνότητα και ενσυναίσθηση, άψογη και υποστηρικτική συμπεριφορά. Άριστος χειρισμός των υποθέσεων. Η Κάθε υπόθεση που αναλαμβάνει γίνεται προσωπικό της βίωμα και, με αριστοτεχνικά δομημένες τοποθετήσεις κερδίζει και τις πλέον δύσκολες υποθέσεις. Αυτός είναι ο ισχυρότερος λόγος που την εμπιστεύονται ιδιώτες, αλλά και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα πλειστηριασμών ή άλλες δύσκολες υποθέσεις. Εμπιστεύομαι, απόλυτα την κυρία Κωνσταντίνα Λεκκάκου & τους αυστηρά επιλεγμένους συνεργάτες του γραφείου της. 100% ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ. Οφείλω πολλά ευχαριστώ για τις κερδισμένες μου υποθέσεις και εύχομαι να κερδίσει την υψηλή αναγνώριση και τιμή που της αξίζει, αφενός σαν άνθρωπος και αφετέρου λόγω των πολλαπλών επιτυχιών της απέναντι στα Funds.

 • Νίκος Κουριδάκης

  Άριστη συνεργασία με όλο το επιτελείο και άρτια ενημερωμένοι όλοι τους, πάντα με την ανθρώπινη προσέγγιση, χωρίς να υπόσχονται μαγικές λύσεις, με αρίστη νομική κατάρτιση, όπως ακριβώς και εσείς Κα. Κωνσταντίνα Λεκκάκου αντιμετωπίσατε την δική μου περίπτωση. Ειλικρινά σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι πάντα επιτυχίες.

 • Αναστασία Κυπαρίση

  Εγώ θα σταθώ στο ανθρώπινο και μόνο κομμάτι της Κας. Λεκκάκου και των συνεργατών της. Θα ήθελα έναν έναν προσωπικά να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο που πολλές και συνεχόμενες φορές μπήκατε στην διαδικασία να με καλέσετε και να μου εξηγήσετε ένα ένα τα βήματα που κάνετε, τόσο για εμένα, όσο και την υπόλοιπη οικογένεια μου. Μου δείξατε πως ψάχνετε κάθε οδό, προκειμένου να οδηγηθούμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστούμε που πάνω απ' όλα σέβεστε και είστε ΑΝΘΡΩΠΟΙ!

Εγγραφή στο newsletter