ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Η ομάδα μας διαθέτει εμπειρία στην παρακολούθηση των Ευρωπαϊκών εξελίξεων στο χώρο της νομοθεσίας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα τομέων

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Όπως είναι αναμενόμενο, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει σημαντική επίδραση στις επιχειρηματικές δραστηριότητες στον Ελλαδικό χώρο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) διαθέτει δικό της νομικό σύστημα και δίκαιο. Οι βασικοί κανόνες και αρχές ορίζονται στις ιδρυτικές συνθήκες, ενώ η Ε.Ε. μπορεί να θεσπίζει νομικές και νομοθετικές πράξεις, τις οποίες τα κράτη μέλη οφείλουν να τηρούν και να εφαρμόζουν.

Οι δύο βασικές πηγές του δικαίου της ΕΕ είναι το πρωτογενές (οι Συνθήκες) και το παράγωγο δίκαιο (νομοθεσία, συμφωνίες, κτλ.)

Το πρωτογενές δίκαιο αποτελείται από συνθήκες που καθορίζουν το νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παράγωγο δίκαιο αποτελείται από νομικές πράξεις που βασίζονται σε αυτές τις συνθήκες, όπως είναι οι κανονισμοί, οι οδηγίες, οι αποφάσεις και οι συμφωνίες.

Ειδοποιός διαφορά του δικαίου της ΕΕ είναι ότι είναι άμεσα εκτελεστό ενώπιον των δικαστηρίων των κρατών μελών της ΕΕ («άμεση ισχύς») και ότι ενδέχεται οι νόμοι των κρατών μελών της ΕΕ να μην εφαρμόζονται εφόσον αντιβαίνουν στο δίκαιο της ΕΕ («υπεροχή» του δευτέρου).

Η ομάδα μας διαθέτει εμπειρία στην παρακολούθηση των Ευρωπαϊκών εξελίξεων στο χώρο της νομοθεσίας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα τομέων, και είμαστε σε θέση να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους πελάτες μας για τις επιπτώσεις (θετικές ή αρνητικές) των συνθηκών της Ε.Ε., των οδηγιών, των Κανονισμών και των δικαστικών αποφάσεων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

  • Δάνεια σε ελβετικό φράγκο
  • Δίκαιο Ανταγωνισμού
  • Ελεύθερη διακίνηση ατόμων, αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίου
  • Ένταξη του θεσμικού πλαισίου της Ε.Ε. στο εθνικό δίκαιο
  • Εθνικές και κοινοτικές οδηγίες για την προστασία του καταναλωτή
  • Πτυχές δικαίου του ανταγωνισμού σχετικά με συγχωνεύσεις και εξαγορές, ιδιωτικοποιήσεις και κοινοπραξίες

Περισσότερα ...

Εγγραφή στο newsletter