Α.Φ.:20031 Η πρώτη πανελλαδικά ακύρωση κατάσχεσης για έλλειψη ενεργητικής νομιμοποίησης της εταιρείας, μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου

Το Μονομελές Πρωτοδικείου Ρεθύμνου με απόφαση που εξέδωσε μετά την έκδοση της απόφασης της Ολομέλειας του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ και συγκεκριμένα την 23/2/2022, προέβη στην ακύρωση έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης που επέβαλε η εταιρεία «CEPAL HELLAS AEΔΑΔΠ» σε ακίνητη περιουσία ιδιοκτησίας εντολέως μας, με αποτέλεσμα τη μη διεξαγωγή του προγραμματισμένου πλειστηριασμού.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι υφίστανται ακυρότητες στον τρόπο εφαρμογής των επικαλούμενων από την άνω εταιρεία διαχείρισης Νόμων 3156/2003 και 4354/2015 μη δυνάμενες να θεραπευτούν.

Η εκδοθείσα, μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου απόφαση του Πρωτοδικείου, αποδεικνύει ότι τα αρμόδια δικαστήρια εξακολουθούν να στέκονται στο ύψος των περιστάσεων, ελέγχοντας, όχι μόνο το εάν η εταιρεία διαχείρισης νομιμοποιείται να προβαίνει σε πράξεις κατά των δανειοληπτών, αλλά το εάν αυτές εφαρμόζουν και αποδεικνύουν την εφαρμογή των διατάξεων των δυο νόμων (ν.3156/2003 και ν.4354/2015) που επικαλούνται.

Κατά τον τρόπο αυτό συνεχίζει η σταθερή πλέον, ήδη από το έτος 2019, σειρά αποφάσεων των Γραφείων μας, κατά των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων.

Δεκτή η αίτηση του γραφείου μας για άρση συντηρητικής κατάσχεσης εις χείρας τρίτων - Απελευθερώθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί των εντολέων μας

Κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, τράπεζες και αλλοδαπά funds επιδίδονται σε μία, όχι νέα, αλλά σίγουρα έχουσα για μεγάλο χρονικό διάστημα περιέλθει σε αδράνεια τακτική, προκειμένου να πιέσουν όλο και πιο ασφυκτικά τους δανειολήπτες.

Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιούν τον εκτελεστό τους τίτλο, ήτοι την διαταγή πληρωμής, ακόμη και αν η τελευταία έχει εκδοθεί αρκετά χρόνια πριν, όχι για να επιβάλλουν κατασχέσεις επί ακινήτων αλλά δήθεν προς εξασφάλιση των απαιτήσεών τους για να επιβάλλουν το ασφαλιστικό μέτρο της συντηρητικής κατάσχεσης εις χείρας τρίτων. Με πιο απλά λόγια επιβάλλουν συντηρητική κατάσχεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς των δανειοληπτών, δήθεν προς εξασφάλισή τους ακόμη και αν γνωρίζουν ότι οι τραπεζικοί αυτοί λογαριασμοί δεν διαθέτουν παρά ελάχιστα χρήματα, με αποτέλεσμα οι λογαριασμοί αυτοί συνήθως να μπλοκάρονται και οι δανειολήπτες να μην μπορούν να κάνουν χρήση τους ούτε για την κάλυψη στοιχειωδών αναγκών των οικογενειών και των επιχειρήσεών τους . Με τον τρόπο αυτό συνήθως τράπεζες και αλλοδαπά funds επιδιώκουν να πιέσουν ασφυκτικά έκαστο δανειολήπτη προκειμένου είτε να εξοφλήσει την οφειλή είτε να υπογράψει ρύθμιση με ευνοϊκούς για τους πιστωτές όρους συνήθως εμπεριέχουσα και αναγνώριση οφειλής.

Το γραφείο μας ήρε αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας τρίτων που είχε επιβληθεί σε βάρος εταιρείας και φυσικών προσώπων που δραστηριοποιούνται σε μεγάλο νησί των Κυκλάδων. Οι εντολείς μας είχαν περιέλθει σε απόγνωση καθώς ενώ η οφειλή τους αμφισβητούνταν δικαστικά και εξασφαλιζόταν επαρκώς εμπραγμάτως μέσω προσημειώσεων υποθήκης, είδαντους τραπεζικούς τους λογαριασμούς να δεσμεύονται και να μπλοκάρουν με κίνδυνο την ίδια την επιβίωση της εταιρείας τους. Το γραφείο μας με επίκληση της κατάλληλης νομολογίας έπεισε το Δικαστήριο ότι με δεδομένο ότι η απαίτηση ήταν επαρκώς εξασφαλισμένη, ουδείς λόγος εννόμου συμφέροντος υφίστατο προκειμένου η τράπεζα να προχωρήσει στην κίνηση αυτή . Ως αποτέλεσμα η εταιρεία και οι απαρτίζοντες αυτήν εταίροι μπορούν πλέον εκ νέου να εκκινήσουν την κανονική τους επαγγελματική δραστηριότητα.

Α.Φ.:20055 Αποσόβηση πλειστηριασμού, εξαιτίας παραγεγραμμένων απαιτήσεων από αξιόγραφα

Εντολέας μας στην Κρήτη, επαγγελματίας αγρότης βρέθηκε προ ημερών αντιμέτωπος με πλειστηριασμό επί κινητών πραγμάτων ιδιοκτησίας του και πιο συγκεκριμένα κινδύνεψε να απωλέσει τα επαγγελματικού τύπου θερμοκήπιά του εξαιτίας διαταγών πληρωμής εκδοθεισών τα έτη 2013 και 2014 με αιτία γραμμάτια εις διαταγή.

Αν και προσήλθε σε εμάς με αρκετή καθυστέρηση, μετά από μελέτη της υποθέσεώς του καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι σε βάρος του απαιτήσεις είχαν υποπέσει σε παραγραφή, διότι αφενός δύο εκ των τριών διαταγών πληρωμής που είχαν εκδοθεί σε βάρος του δεν είχαν επιδοθεί το πρώτον εντός τριετίας από την ημερομηνία λήξης των αντίστοιχων γραμματίων όπως ο Ν. 5325/1932 σε συνδυασμό με τα άρθρα 626 επ. ΚΠΟΛΔ ορίζουν, αφετέρου διότι η τρίτη σε βάρος του διαταγή πληρωμής ενσωμάτωνε πλέον απαίτηση που είχε υποπέσει σε παραγραφή εν επιδικία καθώς μετά την πρώτη επίδοση ουδεμία πράξη είχε λάβει χώρα επί επτά έτη, τούτο δε διότι η επίδοση της διαταγής πληρωμής διακόπτει την κατά το άρθρο 70 παρ. 1 του Ν 5325/1932 «περί συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγήν» τριετή παραγραφή από την χρονολογία λήξεως και δεν την αναστέλλει.

Περαιτέρω, στο άρθρο 953 ΚπολΔ ορίζονται, μετά την τελευταία αναθεώρησή του, πλέον ενδεικτικά και όχι απολύτως περιοριστικά, τα κινητά πράγματα που είναι ανεπίδεκτα κατάσχεσης, το δε άρθρο 953 ΚΠολΔ χαρακτηριστικά αναφέρει, ότι εξαιρούνται από την κατάσχεση, προκειμένου για πρόσωπα που με την προσωπική τους εργασία αποκτούν όσα τους χρειάζονται για να ζήσουντα πράγματα που είναι απαραίτητα για την εργασία τους. Σύμφωνα μάλιστα, με την εντελώς πρόσφατη νομολογία απαιτείται ευρεία θεώρηση των ακατάσχετων κινητών, προκειμένου να μην οδηγούνται σε αφάνεια μικρές επιχειρηματικές δραστηριότητες .

Το Δικαστήριο, κατόπιν των ισχυρισμών μας αυτών, διέταξε, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και δη κατά το άρθρο 731 του ΚΠολΔ, την απαγόρευση της μεταβολής της περιουσιακής κατάστασης του εντολέως μας και απεσόβησε τον πλειστηριασμό .

Α.Φ.:19807 Απετράπη πλειστηριασμός, λόγω ακύρωσης επιταγής προς πληρωμή και έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης της «INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ» (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)

Το Μονομελές Πρωτοδικείου Ρεθύμνου με απόφασή του τον Αύγουστο του 2022 προέβη στην ακύρωση επιταγής προς πληρωμή και έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης που επέβαλε η εταιρεία «INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ» σε ακίνητη περιουσία ιδιοκτησίας εντολέως μας με αποτέλεσμα να μην διεξαχθεί προγραμματισμένος πλειστηριασμός.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η εταιρεία «INTRUM», η οποία εν προκειμένω αποτελεί διαχειρίστρια μεταβιβασμένης σε αλλοδαπό κερδοσκοπικό fund απαίτησης από τραπεζικό προϊόν δεν νομιμοποιείται σε πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης ως κατ εξαίρεσιν νομιμοποιούμενος μη δικαιούχος διάδικος.

Πιο συγκεκριμένα η διαχειρίστρια εταιρεία INTRUM, ούσα εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 επέσπευσε αναγκαστική εκτέλεση για τιτλοποιημένη απαίτηση σύμφωνα με το Ν. 3156/2003. Με δεδομένη σύμφωνα με τον ίδιο το νόμο την παράλληλη εφαρμογή του Ν. 4354/2015 και του Ν. 3156/2003 και με επίσης δεδομένο το γεγονός ότι ο νόμος στην περίπτωση της μεταβίβασης απαιτήσεων με σκοπό την τιτλοποίηση δεν απονέμει στην εταιρεία διαχείρισης την ιδιότητα του μη δικαιούχου ή μη υπόχρεου διάδικου, απεδείχθη ότι η διαχειρίστρια εταιρεία δεν είχε δικονομικά το δικαίωμα να στραφεί δικαστικά κατά του εντολέως μας.

Μία αναμφίβολα πολύ σημαντική απόφαση καθώς αναγνωρίζει σε σωρεία περιπτώσεων την αδυναμία των εταιρειών διαχείρισης να προβαίνουν σε δικαστικές ενέργειες κατά δανειοληπτών περιορίζοντας τη λειτουργία τους σε διενέργεια διαδικαστικών και σε κάθε περίπτωση εξωδικαστικών πράξεων

Α.Φ.:19701 Δεκτή η αναστολή πληρωμής κατά της «INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ» (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου με απόφαση του τον Ιούνιο του 2022 διέταξε την αναστολή εκτέλεσης διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε από εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων «INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ» στο όνομα και για λογαριασμό αλλοδαπής εταιρείας (fund) εμφανιζόμενης ως νέας δικαιούχου της απαίτησης κατά εντολέων μας δανειοληπτών.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η εταιρεία διαχείρισης με την αίτησή της προς έκδοση διαταγής πληρωμής δεν προσκόμισε ενώπιον του Δικαστηρίου έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι μεταξύ των απαιτήσεων των οποίων ανέλαβε τη διαχείριση, περιλαμβάνεται και η συγκεκριμένη απαίτηση, ώστε να προκύπτει η ενεργητική της νομιμοποίηση ως μη δικαιούχου διαδίκου στην υποβολή της άνω αίτησης.

Το Δικαστήριο κατέληξε στην κρίση ότι ελλείπει η απαιτούμενη για την έκδοση διαταγής πληρωμής διαδικαστική προϋπόθεση απόδειξης της ενεργητικής νομιμοποίησης της εταιρείας διαχείρισης και για αυτόν τον λόγο διέταξε την απαγόρευση διενέργειας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης (κατάσχεση, προσημείωση κ.λ.π) επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας των εντολέων μας.

Α.Φ.:19740 Άκυρη η διεξαγωγή πλειστηριασμού της «INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ» (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου με απόφαση του τον Ιούνιο του 2022 προέβη στην ακύρωση επιταγής προς πληρωμή και έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης που επέβαλε η εταιρεία «INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ» σε ακίνητη περιουσία ιδιοκτησίας εντολέως μας.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η «INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ» δεν απέδειξε τους ισχυρισμούς περί νόμιμης επιβολής της κατάσχεσης της ακίνητης περιουσίας στο όνομα και για λογαριασμό αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού στην οποία φέρεται ότι μεταβιβάσθηκε από την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» το συγκεκριμένο δάνειο.

Ειδικότερα, έγινε δεκτό από το Δικαστήριο ότι δεν αποδείχτηκε ότι η επισπεύδουσα την αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του εντολέα μας εταιρεία «INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ» διαχειρίζεται την επίδικη δανειακή σύμβαση ώστε να θεμελιωθεί το δικαίωμα αυτής για δικαστική επιδίωξη της απαίτησης με συνέπεια να μην νομιμοποιείται η εταιρεία διαχείρισης να προβαίνει σε καμία πράξη προς είσπραξη της απαίτησης.

Αναστολή του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού της «INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ» (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)

Το Μονομελές Εφετείο Αθηνών με απόφαση του τον Απρίλιο του 2022 διέταξε την αναστολή, και μάλιστα χωρίς παροχή εγγύησης, ηλεκτρονικού πλειστηριασμού που επέβαλε η εταιρεία «INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ» κατά της ακίνητης περιουσίας εντολέως μας – εγγυητή σε επιχειρηματικό δάνειο εταιρείας, μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της Έφεσης μας.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι ελλείπει η ενεργητική νομιμοποίηση της εταιρείας διαχείρισης στην επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης διότι δεν προκύπτει καταχώρηση στα βιβλία του αρμοδίου Ενεχυροφυλακείου Σύμβασης διαχείρισης απαιτήσεων από αλλοδαπή εταιρεία (fund) προς την «INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ».

«Φρένο» σε πλειστηριασμό της «CEPAL HELLAS ΑΕΔΑΔΠ» (ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK)

Το Πρωτοδικείο Καλαμάτας με απόφαση του τον Απρίλιο του 2022 έκανε δεκτή την ανακοπή κατ’ άρθρο 973 ΚΠολΔ των γραφείων μας και προχώρησε στην ακύρωση δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού της «CEPAL HELLAS ΑΕΔΑΔΠ» σε ακίνητη περιουσία ιδιοκτησίας εντολέως μας εταιρείας.

Το Δικαστήριο με την ανέκκλητη απόφασή του έκρινε ότι από τα κοινοποιηθέντα στον οφειλέτη έγγραφα δεν αποδεικνύεται η μεταβίβαση σε αλλοδαπή εταιρεία (fund) της απαίτησης προς ικανοποίηση της οποίας επισπεύστηκε πλειστηριασμός.

Για τους λόγους αυτούς, το Δικαστήριο προχώρησε στην ακύρωση της διαδικασίας συνέχισης πλειστηριασμού, με συνέπεια τη μη διεξαγωγή του προγραμματισμένου πλειστηριασμού.

Δεκτή η αναστολή ηλεκτρονικού πλειστηριασμού κατά της «INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ» (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)

Το Μονομελές Εφετείο Πατρών με απόφαση του τον Μάρτιο του 2022 διέταξε την αναστολή, με παροχή εγγύησης, ηλεκτρονικού πλειστηριασμού που επέβαλε η εταιρεία «INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ» κατά εντολέων μας δανειοληπτών, μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της Έφεσης μας.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η εταιρεία διαχείρισης δεν απέδειξε ότι πράγματι ανέλαβε την διαχείριση της επίδικης απαίτησης. Κατά συνέπεια το Δικαστήριο κατέληξε στην κρίση ότι ελλείπει η ενεργητική νομιμοποίηση της εταιρείας διαχείρισης για διεξαγωγή του πλειστηριασμού.

Α.Φ.: 19629 Άκυρη η κατασχετήρια έκθεση της «CEPAL HELLAS ΑΕΔΑΔΠ» (ΑΛΦΑ TΡΑΠΕΖΑ)

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Χανίων με απόφαση του τον Ιανουάριο του 2022 προέβη στην ακύρωση έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης που επέβαλε η εταιρεία «CEPAL HELLAS ΑΕΔΑΔΠ» σε ακίνητη περιουσία ιδιοκτησίας εντολέως μας εταιρείας δραστηριοποιούμενης στο τομέα της βιοτεχνίας και του εμπορίου.

Συγκεκριμένα, κατασχέθηκε το σύνολο της περιουσίας της εταιρείας η οποία αποτελείται από έναν αγρό έκτασης 4.000 τμ καθώς και τα κτήρια τα οποία ευρίσκονται επί αυτού, ήτοι βιοτεχνικό κτήριο – εργοστάσιο με πλήρη τον εξοπλισμό αυτού καθώς και κτήριο στο οποίο στεγάζονται τα γραφεία της εταιρείας.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η «CEPAL HELLAS ΑΕΔΑΔΠ» δεν απέδειξε τους ισχυρισμούς περί νόμιμης επιβολής τη κατάσχεση της άνω ακίνητης περιουσίας στο όνομα και για λογαριασμό αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού στην οποία φέρεται ότι μεταβιβάσθηκε από την «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ» το συγκεκριμένο επιχειρηματικό δάνειο.

Ειδικότερα, έγινε δεκτό από το Δικαστήριο ότι οι ως άνω μεταβολές στο πρόσωπο του δικαιούχου της απαίτησης καθώς και ο φερόμενος διορισμός της εταιρείας «CEPAL HELLAS» ως διαχειρίστριας διενεργήθηκαν κατά παράβαση των αναγκαίων διατυπώσεων που προβλέπουν οι Νόμοι με συνέπεια να μην νομιμοποιείται η εταιρεία διαχείρισης να προβαίνει σε καμία πράξη προς είσπραξη της απαίτησης πολλώ δε μάλλον στην επίσπευση κατάσχεσης στην περιουσία της οφειλέτριας εταιρείας.

Δεν «προχωράει» ο πλειστηριασμός της «CEPAL HELLAS ΑΕΔΑΔΠ» (TΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK)

Τον Δεκέμβριο του 2021 το Γραφείο μας επέτυχε την ακύρωση προγραμματισμένου για την 26η – 1-2022 πλειστηριασμού της «CEPAL HELLAS ΑΕΔΑΔΠ» για την ακίνητη περιουσία δανειοληπτών, οι οποίοι ενέχονται ως εγγυητές επιχειρηματικού δανείου, καθότι το αρμόδιο Δικαστήριο, με την απόφασή του, έκρινε ότι δεν νομιμοποιείται η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων να επισπεύδει τον πλειστηριασμό αυτό.

Ειδικότερα, οι εντολείς μας εγγυήθηκαν επί σύμβασης πίστωσης με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό με την οποία χορηγήθηκε πίστωση ποσού 1.400.000 ευρώ στην εταιρεία που οι ίδιοι διατηρούν. Λόγω της ανατροπής των οικονομικών τους δεδομένων οφειλόμενης στην κρίση που έπληξε την ελληνική οικονομία, βρέθηκαν σε αδυναμία εξυπηρέτησης των δανειακών τους υποχρεώσεων, με αποτέλεσμα να εκδοθεί εναντίον τους διαταγή πληρωμής από την πιστώτρια Τράπεζα και εν συνεχεία να ακολουθήσει η επίσπευση πλειστηριασμού του συνόλου της ακίνητης περιουσίας τους από εταιρεία διαχείρισης στο όνομα αλλοδαπής εταιρείας.

Συγκεκριμένα, ετίθεντο σε πλειστηριασμό ένα διώροφο κτίσμα ιδιοκτησίας των εντολέων μας το οποίο αποτελείτο από δυο διαμερίσματα, υπόγεια αποθήκη και ένα κατάστημα της απόλυτης κυριότητας τους, συνολικής αξίας ως αυτή εκτιμήθηκε από εκτιμητή της επισπεύδουσας 400.000 ευρώ. 

Ωστόσο, όπως δέχτηκε το Δικαστήριο η εταιρεία διαχείρισης με εντολή της οποίας ορίσθηκε ο πλειστηριασμός δεν νομιμοποιείται να διενεργεί καμία πράξη εκτέλεσης κατά των εντολέων μας, πολλώ δε μάλλον την επίσπευση πλειστηριασμού. Ειδικότερα, έγινε δεκτό ότι η εταιρεία διαχείρισης δεν τήρησε την κατά τον νόμο αναγκαία διαδικασία και τον νόμιμο τύπο που προβλέπεται κατά τις διατάξεις των εφαρμοζόμενων Νόμων 4354/2015 και Ν.3156/2003, καθότι δεν προσκόμισε τα αναγκαία έγγραφα προς απόδειξη της ιδιότητας της ως διαχειρίστριας της συγκεκριμένης επίδικης απαίτησης.

Συνεπεία τούτων ακυρώθηκε με την εκδοθείσα απόφαση η έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης της ακίνητης περιουσίας των εντολέων μας δανειοληπτών, με συνέπεια τη ματαίωση του προγραμματισμένου πλειστηριασμού.

Α.Φ.:19673 Δεκτή η αναστολή κατά της «CEPAL HELLAS ΑΕΔΑΔΠ» (TΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK)

Το Πρωτοδικείο Ρεθύμνου με απόφαση του τον Νοέμβριο του 2021 έκανε δεκτή την ανακοπή κατ’ άρθρο 973 ΚΠολΔ των γραφείων μας και προχώρησε στην ακύρωση δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού από τη «CEPAL HELLAS ΑΕΔΑΔΠ», μόλις μια ημέρα πριν την προγραμματισμένη διεξαγωγή του.

Το Δικαστήριο με την ανέκκλητη απόφασή του έκρινε ως μη τυπική τη διαδικασία της νομιμοποίησης της επισπεύδουσας τον πλειστηριασμό εταιρείας θεωρώντας ότι τόσο τα αναρτηθέντα από τη συμβολαιογράφο έγγραφα όσο και τα κοινοποιηθέντα στον οφειλέτη έγγραφα δεν αρκούν για την απόδειξη της νομιμοποίησης της εταιρείας διαχείρισης. Αντίθετα τα έγγραφα βάσει των οποίων δύναται να αποδειχθεί η νομιμοποίηση της εταιρείας δεν κοινοποιήθηκαν με καμία πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης αυτής (επιταγή προς πληρωμή, δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού κλπ.) ως όφειλε να γίνει με συνέπεια την ακυρότητα των πράξεων αυτών. 

Επιπλέον, το δικαστήριο δέχτηκε ότι έπρεπε να έχουν κοινοποιηθεί στον εντολέα μας οφειλέτη μεταξύ άλλων και έγγραφα τα οποία η εταιρεία διαχείρισης μέχρι σήμερα ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙ στα βιβλία των αρμόδιων Ενεχυροφυλακείων ως όφειλε σύμφωνα με τους Ν.3156/2003 και Ν.4354/2015.

Για τους λόγους αυτούς, το Δικαστήριο προχώρησε στην ακύρωση της διαδικασίας συνέχισης πλειστηριασμού, με συνέπεια τη μη διεξαγωγή του προγραμματισμένου πλειστηριασμού.

Αναστολή εκτέλεσης διαταγής πληρωμής της «CEPAL HELLAS ΑΕΔΑΔΠ» (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ)

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με απόφαση του, τον Οκτώβριο του 2021 διέταξε την αναστολή εκτέλεσης διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε από εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων στο όνομα και για λογαριασμό αλλοδαπής εταιρείας (fund), εμφανιζόμενης ως νέας δικαιούχου της απαίτησης κατά εντολέων μας δανειοληπτών.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η εταιρεία διαχείρισης με την αίτησή της προς έκδοση διαταγής πληρωμής δεν προσκόμισε ενώπιον του Δικαστηρίου έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι μεταξύ των απαιτήσεων των οποίων ανέλαβε τη διαχείριση, περιλαμβάνεται και η συγκεκριμένη απαίτηση, ώστε να προκύπτει η ενεργητική της νομιμοποίηση ως μη δικαιούχου διαδίκου στην υποβολή της άνω αίτησης.

Πιο συγκεκριμένα, από την επισκόπηση των εγγράφων προέκυψε ότι η εταιρεία διαχείρισης δεν προσκόμισε σχετικό απόσπασμα (παράρτημα) της σύμβασης διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων μεταξύ της αλλοδαπής εταιρείας και της ίδιας από την οποία να προκύπτει ότι εκείνη ανέλαβε τις υπηρεσίες είσπραξης και εν γένει διαχείρισης της συγκεκριμένης απαίτησης. ΩΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΗ.

Συνεπεία τούτων, το Δικαστήριο κατέληξε στην κρίση ότι ελλείπει η απαιτούμενη για την έκδοση διαταγής πληρωμής διαδικαστική προϋπόθεση απόδειξης της ενεργητικής νομιμοποίησης της εταιρείας διαχείρισης και για αυτόν τον λόγο διέταξε την απαγόρευση διενέργειας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης (κατάσχεση, προσημείωση κ.λ.π) επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας των εντολέων μας.

Δεκτή η προσωρινή διαταγή κατά των «CAIRO No3» και «DOVALUE GREECE ΑΕΔΑΔΠ» (ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK)

Τον Ιούνιο του 2021 εκδόθηκε δεκτή προσωρινή διαταγή δυνάμει της οποίας ανεστάλη η διεξαγωγή πλειστηριασμού ακινήτου της αιτούσας εταιρείας, καθώς και απαγορεύτηκε κάθε μεταβολή νομικής και πραγματικής κατάστασης των ακινήτων της αιτούσας εταιρείας, έως την έκδοση απόφασης, επί της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, κατά της εταιρείας «DOVALUE GREECE ΑΕΔΑΔΠ», υπό την επικαλούμενη ιδιότητα της ως διαχειρίστριας της εταιρείας ειδικού σκοπού (FUND).

Αποδείχτηκε με πιθανολόγηση η αμφισβήτηση της ιδιότητας της «DOVALUE GREECE» ως διαχειρίστριας απαιτήσεων του FUND «CAIRO No3» λόγω ακυρότητας της Σύμβασης ανάθεσης διαχείρισης σε αυτήν.

Δεκτή η ανακοπή κατά της συνέχισης πλειστηριασμού των «CAIRO No3» και «DOVALUE GREECE ΑΕΔΑΔΠ» (ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK)

Εκδόθηκε δικαστική απόφαση για την ακύρωση της πράξης δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού, με αποτέλεσμα να ανασταλεί πλειστηριασμός ακινήτου. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την οριστική του απόφαση εκδοθείσα τον Ιούνιο του 2021 έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς ανακόπτουσας:

• περί αμφισβήτησης της συνολικής ανάθεσης της διαχείρισης απαιτήσεων από την εταιρεία ειδικού σκοπού (FUND) στην «DOVALUE GREECE ΑΕΔΑΔΠ», λόγω αοριστίας του συστατικού τύπου της ανάθεσης διαχείρισης απαιτήσεων,

• περί αμφισβήτησης του ουσιαστικού δικαιώματος καθώς και έκτασης της διαχειριστικής εξουσίας της «DOVALUE GREECE ΑΕΔΑΔΠ». Η εταιρεία «DO VALUE GREECE ΑΕΔΑΔΠ» δεν απέδειξε ότι είναι όντως διαχειρίστρια απαιτήσεων του FUND προς ικανοποίηση των οποίων επισπεύδεται πλειστηριασμός.

Δεκτή η προσωρινή διαταγή κατά της «CEPAL HELLAS ΑΕΔΑΔΠ» (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ)

Τα γραφεία μας επέτυχαν τον Μάϊο του 2021 την έκδοση δεκτής προσωρινής διαταγής βάσει της οποίας αναστέλλεται η εκτέλεση της διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε από την εταιρεία «CEPAL HELLAS ΑΕΔΑΔΠ» υπό την επικαλούμενη ιδιότητα της ως ειδική πληρεξούσια της εταιρείας ειδικού σκοπού (FUND). 

Αποδείξαμε με πιθανολόγηση ότι δεν έλαβε χώρα νομίμως η διαδικασία της μεταβίβασης – πώλησης του επίδικου δανείου από την τράπεζα σε FUND και ανάθεση διαχείρισης από FUND στην άνω εταιρεία «CEPAL HELLAS ΑΕΔΑΔΠ».

Δεκτή η αναστολή κατά της «INTRUM HELLAS AΕΔΑΔΠ» (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)

Το Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που άσκησαν τα γραφεία μας βάσει της οποίας εξεδόθη το Μάρτιο του 2021 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, η οποία διέταξε την αναστολή εκτέλεσης της διαταγής πληρωμής που είχε εκδώσει και επιδώσει η «ΙΝΤRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ» κατά εταιρείας πιστούχου και φυσικών προσώπων ως εγγυητών για οφειλή αυτών από σύμβαση επιχειρηματικής πίστωσης.

Το Δικαστήριο πιθανολόγησε ότι η «INTRUM HELLAS AEΔΑΔΠ» δεν αποδεικνύει την απαίτηση της με τα έγγραφα που προσκόμισε κατά την έκδοση της ανακοπτομένης διαταγής πληρωμής , ως είχε το βάρος της αποδείξεως, ούτε προσκόμισε τα έγγραφα τα οποία απαιτούνται κατά τον Νόμο προκειμένου να αποδείξει την αιτία και το ύψος της εκχωρούμενης λόγω τιτλοποίησης χρηματικής απαίτησής της, με συνέπεια να απαγορεύσει σε αυτήν τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης κατά των δανειοληπτών.

Εγκρίθηκε η προσωρινή διαταγή κατά της «CEPAL HELLAS ΑΕΔΑΔΠ» (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ)

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών προχώρησε στην έκδοση προσωρινής διαταγής απαγορεύοντας την επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης κατά περιουσίας δανειολήπτη εντολέα μας, κρίνοντας ως βάσιμους τους ισχυρισμούς μας περί μη απόδειξης της ενεργητικής νομιμοποίησης της αιτούσας τη διαταγή πληρωμή εταιρείας διαχείρισης.

Ειδικότερα, η αιτούσα εταιρεία κατέθεσε ενώπιον του Πρωτοδικείου ένα ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της ίδιας και αλλοδαπής εταιρείας (fund), προκειμένου να αποδείξει ότι ανέλαβε εξουσία να διαχειρίζεται την εις βάρος των εντολέων μας απαίτηση. Το συμφωνητικό όμως αυτό ουδέν ουσιαστικό περιεχόμενο φέρει, καθότι παραπέμπει ως προς όλα τα κρίσιμα ζητήματά του (εξουσίες, τίμημα…) σε μια κύρια «ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ», η οποία όμως ΥΠΟΚΡΥΠΤΕΤΑΙ και ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΚΑΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ως απαιτείται κατά τον Νόμο 3156/2003.

Λόγω της απόκρυψης και μη προσκόμισης της σύμβασης διαχείρισης κατέστη αδύνατος ο έλεγχος της ύπαρξης ή μη διαχειριστικής εξουσίας στο πρόσωπο της αιτούσας τη διαταγή πληρωμή εταιρείας διαχείρισης, καθώς και η διαπίστωση της έκταση της εξουσίας αυτής, οι επιμέρους αρμοδιότητες, τα όρια και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες αυτή ενδέχεται να έχει τεθεί, με συνέπεια να πιθανολογείται ως ακυρωτέα η εκδοθείσα διαταγή πληρωμής.

Δεκτή η προσωρινή διαταγή κατά της «CAIRO I» (ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AE)

Μετά από κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων και αίτηση έκδοσης προσωρινής διαταγής που υπέβαλαν τα γραφεία μας, εκδόθηκε προσωρινή διαταγή σύμφωνα με την οποία αναστέλλεται η εκτέλεση και ο πλειστηριασμός από το FUND της Τράπεζας «EUROBANK ERGASIASAE» επί της πρώτης και μοναδικής κατοικίας οφειλέτιδας. Αυτό συνέβη, λόγω ελλείψεως ενεργητικής νομιμοποίησης του FUND με την επωνυμία «CAIRO No.1 FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», διότι πιθανολογήθηκε πως δεν έλαβε χώρα νομίμως η διαδικασία της μεταβίβασης –πώλησης του επίδικου δανείου από την τράπεζα στο FUND με την επωνυμία «CAIRO No.1 FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», λόγω μη απόδειξης και μη προσκόμισης όλων των απαιτούμενων εγγράφων της τιτλοποίησης της απαίτησης.

Δεκτή η αίτηση αναστολής κατά της «ABS METEXELIXIS SA» (ΤΡΑΠΕΖΑ ATTICA BANK AE)

Έγινε δεκτή η αίτηση αναστολής που άσκησαν τα γραφεία μας βάσει της οποίας εκδόθηκε απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου. Σύμφωνα με την οποία διατάσσεται η αναστολή κατάσχεσης δυνάμει :

  • της διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε από το FUND της ATTICA ΒΑΝΚ με την επωνυμία «ABSMETEXELIXISS.A.» και
  • της παρά πόδας αυτής εντολής κατάσχεσης της ακίνητης περιουσίας της δανειολήπτριας εταιρείας και των εγγυητών αυτής

Αυτό, διότι πιθανολόγησε πως ΔΕΝ είχε λάβει χώρα νομίμως η διαδικασία της μεταβίβασης του επίδικου δάνειου από την τράπεζα ATTICA ΒΑΝΚ στο fund «ABSMETEXELIXISS.A.» και κατόπιν τούτου δεν συνάγεται η νομιμοποίηση του FUND λόγω της επικαλούμενης διαδικασίας τιτλοποίησης του δανείου.

Εγγραφή στο newsletter