Α.Φ.:19949 Αναστολή πλειστηριασμού με δικαστική απόφαση κατά της «CEPAL HELLAS» – Αμφισβήτηση ύψους οφειλής που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού

Η καθοριστική σημασία των διμερών διαπραγματεύσεων με τους πιστωτές, τόσο για την επίτευξη μιας ρεαλιστικής και βιώσιμης λύσης ρύθμισης της οφειλής, όσο και για την ευδοκίμηση των ασκηθέντων, ενώπιον των Δικαστηρίων, ενδίκων βοηθημάτων, αναδεικνύεται περίτρανα στην περίπτωση γνωστής ξενοδοχειακής επιχείρησης που χειρίσθηκαν τα δικηγορικά γραφεία «Λεκκάκου & Συνεργάτες».

Αρχικά, η άνω εταιρεία, με σκοπό τη ρύθμιση των οφειλών της, προσέφυγε στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης οφειλών, κατά τις διατάξεις του Ν.4738/2020. Έναντι του βασικού πιστωτή «CEPAL HELLAS», ο οποίος και φέρει απαίτηση που εξαντλεί το 80% των συνολικών απαιτήσεων, αναρτήθηκε στην πλατφόρμα οφειλή άνω των 4.000.000€.

Παράλληλα, με την προσπάθεια της συνολικής ρύθμισης των οφειλών μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, υπήρξε αδιάκοπη και αέναη διαπραγματευτική επικοινωνία σε διμερές επίπεδο με τον βασικό πιστωτή. Στα πλαίσια αυτά, υπήρξε αμφισβήτηση του ύψους της οφειλής, η οποία και, βάσει αναλυτικώς εκτιθέμενων οικονομικών στοιχείων και μεσολαβούντων καταβολών, σε καμία περίπτωση δεν ανερχόταν στα 4.000.000€.

Ενώ συνεχίζονταν οι διαπραγματεύσεις, η πιστώτρια εταιρεία προέβη, όλως καταχρηστικά, σε επίσπευση πλειστηριασμού, ώστε να ικανοποιηθεί από την ρευστοποίηση της ξενοδοχειακής μονάδας. Τότε η οφειλέτρια κατέθεσε, ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων, ανακοπή προς ακύρωση των εναντίων της πράξεων.

Το Δικαστήριο έκρινε ως όλως καταχρηστική τη συμπεριφορά της Τράπεζας, η οποία, ενώ επικοινωνούσε προς ρύθμιση, προχωρούσε παράλληλα τις διαδικασίες για αναγκαστική εκποίηση του συνόλου της περιουσίας της εταιρείας και, για τον λόγο αυτό, ακύρωσε τις πράξεις εκτέλεσης, κάνοντας δεκτή την ανακοπή.

Εν τέλει και ενώ συνεχίσθηκε, άνευ της ύπαρξης απειλής πλειστηριασμού, η διαδικασία των διμερών διαπραγματεύσεων, επετεύχθη η ρύθμιση της επίδικης οφειλής και συγκεκριμένα ρυθμίσθηκε ποσό 550.000€ αντί της, αναρτηθείσας στην πλατφόρμα, οφειλής 4.000.000€.

Ήτοι, η οφειλή που εν τέλει θα αποπληρωθεί, αγγίζει το 1/8 της απαίτησης που είχε αναρτηθεί στην πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού έναντι της ίδιας εταιρείας.

Καθίσταται λοιπόν σαφές, ότι τα στοιχεία, τα οποία αναρτώνται στην πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού από την πλευρά των πιστωτών, ως τυγχάνει το ύψος των οφειλών ή ακόμα και οι εμπράγματες εξασφαλίσεις επί αυτών, σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν ακλόνητα και αμάχητα τεκμήρια, αλλά αντιθέτως, στα πλαίσια της ελευθερίας των συμβάσεων, δύναται να αναμορφωθούν τα προς ρύθμιση ποσά, με συνέπεια την επίτευξη μιας βιώσιμης λύσης.

Α.Φ.:20495 Αναστολή πλειστηριασμού επιχειρηματικού κολοσσού με απόφαση εκδοθείσα την ίδια μέρα της διεξαγωγής του κατά Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «APS RECOVERY GREECE Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» (ΕΘΝΙΚΗ)

Πριν από λίγο καιρό, τα δικηγορικά γραφεία «Λεκκάκου & Συνεργάτες» κλήθηκαν να χειριστούν μία ιδιαίτερη περίπτωση πλειστηριασμού περιουσίας σημαντικής επιχειρηματικής μονάδας της Βορείου Ελλάδος, ο οποίος ήταν προγραμματισμένος, ελάχιστες ημέρες μετά την ανάληψη της υπόθεσης από τους δικηγόρους μας.

Εν προκειμένω, η επιχείρηση, καταλαμβάνουσα ηγετική θέση στον τομέα δραστηριοποίησής της, βρέθηκε αντιμέτωπη με την αδυναμία εξυπηρέτησης των δανειακών υποχρεώσεων που είχε αναλάβει αρχικά, έναντι της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», με διαχειρίστρια πλέον, την «APS RECOVERY GREECE Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις».

Αιτία της επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης αποτέλεσε ιδίως, η αύξηση στην φορολογία, οι καθυστερήσεις πληρωμών από ιδιώτες, καθώς και από το δημόσιο, με το οποίο και ανέπτυσσε συναλλακτικές σχέσεις στα πλαίσια δημοσίων συμβάσεων.

Στο αποκορύφωμα της άνω κατάστασης, επιβλήθηκε κατάσχεση στο σύνολο της εταιρικής περιουσίας. Εντούτοις, δεν ασκήθηκε, εκ μέρους της οφειλέτριας, ανακοπή κατά της έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης, λόγω εν εξελίξει προσπαθειών ρύθμισης της οφειλής με κατ’ ιδίαν συναντήσεις και επικοινωνίες με την διαχειρίστρια εταιρεία.

Παρά το γεγονός, ότι αρχικά ο πλειστηριασμός ανεστάλη, λόγω της καταβολής εφάπαξ προκαταβολής από την πλευρά της δανειολήπτριας, η εταιρεία διαχείρισης, λίγους μήνες αργότερα στράφηκε κατά των ακινήτων, προγραμματίζοντας εκ νέου πλειστηριασμό.

Χωρίς να έχει ασκηθεί καν ανακοπή κατά της έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης, απευθυνθήκαμε στα αρμόδια Δικαστήρια, τα οποία και έκριναν, με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων που εκδόθηκε την ίδια ημέρα του πλειστηριασμού, ότι υφίστανται, αφενός πλημμέλειες ως προς τον τρόπο τιτλοποίησης της απαίτησης και, αφετέρου, ότι η εταιρεία διαχείρισης, όλως καταχρηστικά, επιδιώκει τη ρευστοποίηση της περιουσίας της επιχείρησης με πλειστηριασμό, του οποίου η διεξαγωγή τελικά απαγορεύτηκε.

Είναι αναγκαίο να σημειωθεί, πως η αναστολή πλειστηριασμού συνιστά ένα ιδιαιτέρως δύσκολα επιτεύξιμο στόχο για τους δανειολήπτες και χρήζει ιδιαίτερης αντιμετώπισης και επίκλησης των κατάλληλων νομοθετικών διατάξεων, πολλώ δε μάλλον, υπό την ασφυκτική πίεση της άμεσης διεξαγωγής αυτού.

Α.Φ.:20002 Δεκτή Ανακοπή κατά Διαταγής Πληρωμής της «CEPAL HELLAS AEΔΑΔΠ» (ALPHA BANK) με απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου

Μη απόδειξη της ανάθεσης διαχείρισης στην συγκεκριμένη εταιρεία διαχείρισης - Αναγκαία η προσκόμιση εγγράφου με αναφορά στην συγκεκριμένη δανειακή σύμβαση

Σε συνέχεια των μέχρι σήμερα δικαστικών αποφάσεων, με τις οποίες κρίνεται, ότι οι εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (fund), στρεφόμενες κατά των δανειοληπτών και, αξιώνοντας από αυτούς χρηματικά ποσά από δάνεια και πιστώσεις, τα οποία οι τελευταίοι σύνηψαν με τις Τράπεζες, υποχρεούνται να αποδεικνύουν την ιδιότητα υπό την οποία ενεργούν και την σχέση τους με την επίδικη απαίτηση. Η νομολογιακή αυτή τάση ενισχύεται με νέα δημοσιευθείσα δικαστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου.

Στην επίδικη περίπτωση εκδόθηκε διαταγή πληρωμής, μετά από αίτηση της «CEPAL HELLAS AEΔΑΔΠ» (ALPHA BANK) κατά συζύγων δανειοληπτών, οι οποίοι ασκούν αγροτικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Το δάνειο λήφθηκε προς κάλυψη έκτακτων αναγκών.

Δεδομένης όμως, της επί τω χείρω εξέλιξης της αγροτικής οικονομίας, αλλά και της ακραίας υπερφορολόγησης, οι δανειολήπτες βρέθηκαν σε αδυναμία εξυπηρέτησης της δανειακής σύμβασης, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να απωλέσουν την κατοικία τους, η οποία και έφερε προσημείωση υποθήκης.

Η εταιρεία διαχείρισης πέτυχε την έκδοση διαταγής πληρωμής, υποχρεώνοντας τους οφειλέτες να της καταβάλουν ποσό 200.000 € εντόκως προς εξόφληση της απαίτησης, που είχε στο μεταξύ διαμορφωθεί.

Εντούτοις, μετά την άσκηση ανακοπής κατά της εκδοθείσας διαταγής πληρωμής, το Πολυμελές Πρωτοδικείο προχώρησε στην οριστική ακύρωση αυτής, κρίνοντας ότι, κατά παράβαση της αρχής της εγγράφου αποδείξεως στην συγκεκριμένη περίπτωση, δεν αποδείχθηκε ουδεμία έννομη σχέση που να συνδέει την εταιρεία διαχείρισης με τον συγκεκριμένο δανεισμό.

Πιο συγκεκριμένα, έγινε δεκτό, ότι στα έγγραφα που κατατέθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου προς έκδοση της διαταγής πληρωμής και συγκεκριμένα στο κατατεθέν έντυπο δημοσίευσης αναφορικά με την σύμβαση ανάθεσης διαχείρισης του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών, πως ουδεμία αναφορά γινόταν στη συγκεκριμένη δανειακή σύμβαση.

Λόγω της μη απόδειξης την ανάθεσης διαχείρισης της απαίτησης, η οποία απορρέει από την επίδικη σύμβαση, εξαφανίσθηκε, με την απόφαση του Δικαστηρίου, η εκδοθείσα διαταγή πληρωμής.

Α.Φ.:19701 Ακύρωση Διαταγής Πληρωμής που εκδόθηκε από την «INTRUM HELLAS AEΔΑΔΠ» με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου με απόφασή του, δημοσιευθείσα στις 30/6/2023, ακύρωσε Διαταγή Πληρωμής, η οποία είχε εκδοθεί μετά από αίτηση της «INTRUM HELLAS AEΔΑΔΠ», φερόμενης ως διαχειρίστριας απαιτήσεων που μεταβιβάστηκαν από την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» στην αλλοδαπή εταιρεία «SUNRISE I NPL FINANCE DESIGANTED ACTIVITY DAC». 

Με τη διαταγή πληρωμής, η INTRUM HELLAS αξίωσε από τους δανειολήπτες την καταβολή ποσού άνω των 500.000€, εξαιτίας οφειλής από επιχειρηματικά δάνεια. Πριν ακόμα την καταγγελία της σύμβασης και την έκδοση της διαταγής πληρωμής οι δανειολήπτες προσπαθούσαν να ρυθμίσουν την οφειλή τους, δίχως ωστόσο αποτέλεσμα, καθώς τους ζητούνταν η καταβολή υπέρογκου ποσού ως προκαταβολής και καταβολή μη βιώσιμων μηνιαίων δόσεων.

Εντούτοις, το Πολυμελές Πρωτοδικείο έκρινε ότι η εταιρεία «INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ» δεν απέδειξε πως συνιστά διαχειρίστρια της απαίτησης για την οποία εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής, καθότι δεν προσκόμισε κανένα έγγραφο στο οποίο να γίνεται αναφορά στη συγκεκριμένη απαίτηση, ώστε να προκύπτει ότι αυτή συγκαταλέγεται σε όσες ανατέθηκαν προς διαχείριση στην ίδια. Ρητώς μάλιστα, κρίθηκε ότι δεν αρκεί η επίδικη απαίτηση να φέρεται ως μεταβιβαζόμενη στην αλλοδαπή εταιρεία ειδικού σκοπού, εν προκειμένω στην «SUNRISE I NPL FINANCE DAC», αλλά όχι ανατεθειμένη προς διαχείριση στην αιτούσα εταιρεία «ΙΝΤRUM HELLAS».

Επιπλέον, κρίθηκε ότι κατά παράβαση των διατάξεων των Ν.4354/2015 και Ν.3156/2003, σωρευτικά εφαρμοζόμενων, δεν τηρήθηκε ο τύπος που προβλέπεται για την κατάρτιση των συμβατικών εγγράφων της τιτλοποίησης απαιτήσεων, με συνέπεια αυτή να πάσχει.

Α.Φ.:19936 Ακύρωση κατάσχεσης και επιταγής προς πληρωμής από «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» λόγω μεταβίβασης της επίδικης απαίτησης σε αλλοδαπή εταιρεία

Το Πρωτοδικείο Αθηνών προχώρησε στην έκδοση της ΠΡΩΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ, με την οποία αντιμετωπίσθηκε η - όλο ένα και πιο συχνά πλέον εμφανιζόμενη - περίπτωση της επιβολής κατάσχεσης ακινήτου δανειολήπτη από πιστωτικό ίδρυμα – Τράπεζα, και της εν συνεχεία, πριν την διεξαγωγή του πλειστηριασμού, μεταβίβασης της απαίτησης σε αλλοδαπή εταιρεία λόγω τιτλοποίησης, με αποτέλεσμα να επίκειται πλειστηριασμός, χωρίς να υπάρχει πλέον πρόσωπο που τον επισπεύδει.

Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση που κρίθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών, η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» επέβαλε κατάσχεση επί ακινήτου – Α’ κατοικίας δανειολήπτη εντολέα των Γραφείων μας, ο οποίος τυγχάνει ευάλωτος οικονομικά, λαμβάνων επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης.

Εντούτοις, επί σειρά μηνών η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ» απείχε αδικαιολόγητα από οποιαδήποτε ανταπόκριση και επικοινωνία. Εν τέλει, μόλις δυο μήνες πριν την προγραμματισμένη διεξαγωγή του πλειστηριασμού η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ» κατ' αίτησή μας βεβαίωσε εγγράφως, ότι η συγκεκριμένη απαίτηση για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση είχε ήδη μεταβιβαστεί σε – μη προσδιορισμένη - αλλοδαπή εταιρεία και η ίδια ουδεμία αρμοδιότητα είχε επί του πλειστηριασμού και εν γένει της επίδικης απαίτησης.

Α.Φ.:15257 Δεκτή έφεση κατά απορριπτικής απόφασης Ν. Κατσέλη - Ρύθμιση οφειλών

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με τελεσίδικη απόφαση του έκανε δεκτή έφεση εντολέα των Γραφείων μας για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3869/2010, εντάσσοντας τις οφειλές του στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του άνω νομοθετήματος και προσφέροντας προστασία από τις πράξεις, κατάσχεση και πλειστηριασμό περιουσιακών στοιχείων, των πιστωτικών ιδρυμάτων και εταιρειών διαχείρισης.

Ο Δικαστής εξαφάνισε την προγενέστερη απορριπτική απόφαση του Ειρηνοδικείου και έκανε δεκτούς όλους τους ισχυρισμούς μας και τους λόγους έφεσης, με κυριότερο αυτών την έλλειψη δόλου στο πρόσωπό του εντολέα μας για την περιέλευσή του σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμών. 

Υιοθετώντας όλα τα επιχειρήματά μας, που αναλυτικά είχαμε παραθέσει, τόσο στο δικόγραφο της εφέσεως, όσο και κατά την παράστασή μας στο ακροατήριο κατά την εκδίκαση της υπόθεσής, το Δικαστήριο απέρριψε όλες τις ενστάσεις των τραπεζών (δόλου, αοριστίας, καταχρηστικότητας κτλ), κρίνοντας αυτές, είτε ως αόριστες, είτε ως νόμω και ουσία αβάσιμες. 

Δέχεται όλα τα πραγματικά περιστατικά και κάνει ειδική μνεία στο ότι δεν πρέπει να θίγεται η αξιοπρεπής διαβίωση του οφειλέτη.

Εν τέλει, αποφάσισε τη ρύθμιση των οφειλών του εντολέως μας με τον πλέον συμφέρον τρόπο, διαγράφοντας ποσό οφειλής περίπου 40% και ορίζοντας αποπληρωμή υπολοίπου με μηνιαίες δόσεις σε βάθος εικοσαετίας.

Α.Φ.:19473 Δύο μήνες μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, νέα δικαστική «νίκη» - Ακύρωση επίσπευσης πλειστηριασμού και ανατροπή κατάσχεσης της «CEPAL HELLAS AEΔΑΔΠ» (ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK)

Πασίγνωστο ιστορικό ξενοδοχείο σε μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας, βρέθηκε αντιμέτωπο με τον πλειστηριασμό. Ήδη από το έτος 2022, τα γραφεία μας είχαν πετύχει την ακύρωση πράξης της εταιρείας διαχείρισης «CEPAL HELLAS AΕΔΑΔΠ», φερόμενης ως διαχειρίστριας της αλλοδαπής εταιρείας «LANA SECURITIZATION SARL» για την επίσπευση πλειστηριασμού επί της ξενοδοχειακής μονάδας.

Συγκεκριμένα, με ανέκκλητη απόφαση το Δικαστήριο ήδη από τον Μάιο του 2022 έκρινε, ότι συντρέχουν ακυρότητες επί της επικαλούμενης μεταβίβασης της επίδικης απαίτησης, οι οποίες δεν μπορούν να διορθωθούν.

Στο μεταξύ και ενώ μεσολάβησαν επί μακρόν χρονικό διάστημα διαπραγματεύσεις με την εταιρεία διαχείρισης, οι οποίες λόγω αξίωσης σημαντικού ποσού προκαταβολής δεν τελεσφόρησαν, η εταιρεία «CEPAL HELLAS AEΔΑΔΠ» όλως παράνομα προχώρησε σε νέα επίσπευση του πλειστηριασμού.

Οι πράξεις της άνω εταιρείας διαχείρισης στις 10/4/2023 όχι μόνο ακυρώθηκαν με νεότερη εκδοθείσα απόφαση του Δικαστηρίου, ύστερα και από την απόφαση του Αρείου Πάγου τον περασμένο Φεβρουάριο, αλλά πετύχαμε και την ανατροπή της επιβληθείσας κατάσχεσης.

Α.Φ.:20251 Νέα επιτυχία του γραφείου, μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου - Αναστολή πράξεων εκτέλεσης της «INRUM – VEGA II NPL FINANCE DAC» (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) κατά της περιουσίας οφειλέτη, δυνάμει χορηγηθείσας προσωρινής διαταγής

Στις 7/4/2023 το Μονομελές Πρωτοδικείο Χανίων, κάνοντας δεκτή την αίτηση του δανειολήπτη εντολέα μας με προσωρινή διαταγή, του απαγόρευσε τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης και καταδιωκτικού μέτρου κατά της κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη (επιβολή κατάσχεσης επί των τραπεζικών λογαριασμών και επιβολή κατάσχεσης επί ακινήτων).

Συγκεκριμένα, στον εντολέα μας, επιχειρηματία με σημαντική ακίνητη περιουσία, κοινοποιήθηκε διαταγή πληρωμής εκδοθείσα κατ’ αίτηση της εταιρείας διαχείρισης «INTRUM HELLAS AEΔΑΔΠ» υπό την επικαλούμενη ιδιότητά της ως διαχειρίστρια στο όνομα και για λογαριασμό της φερόμενης νέας κατόχου «VEGA II NPL FINANCE DAC», με την οποία αυτός διατάχθηκε να καταβάλει υπέρογκο χρηματικό ποσό δυνάμει σύμβασης στεγαστικού δανείου που είχε συνάψει με την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ».

Το Δικαστήριο, πιθανολογώντας ότι η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής εκδόθηκε κατά παράβαση των κανόνων δικονομικού και ουσιαστικού δικαίου, ύστερα μάλιστα και από την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου τον Φεβρουάριο του 2023, προχώρησε σε αναστολή διενέργειας όλων των πράξεων κατά του οφειλέτη και της περιουσίας του, μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης, με την οποία θα ακυρώνεται η εκδοθείσα διαταγή πληρωμής.

A.Φ.:20159 Άλλη μία κερδισμένη «μάχη», μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου - Επετεύχθη αναστολή αποβολής οφειλέτη από την «INTRUM – PIRAUES SNF DAC» (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ), μετά τη διενέργεια πλειστηριασμού επί του ακινήτου του

Επιχειρηματίες, διευθύνοντες εταιρείας επίπλων και ξυλείας, λόγω ανατροπής της οικονομικής τους κατάστασης και σώρευσης οφειλών, βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον πλειστηριασμό ακινήτων τους, ο οποίος και εν τέλει διεξήχθη τους προηγούμενες μήνες, κατ’ εντολή της εταιρείας «INTRUM HELLAS AEΔΑΔΠ» για λογαριασμό της εταιρείας «PIRAEUS SNF DAC».

Οι δανειολήπτες, έχοντας χάσει τα ακίνητα τους, απευθύνθηκαν στα Γραφεία μας, δίχως να έχουν ασκήσει μέχρι τότε οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα κατά των εναντίον τους πράξεων.

Τα γραφεία μας, εξαντλώντας κάθε δυνατότητα που προβλέπει το Δίκαιο και ύστερα από την απόφαση που εκδόθηκε τον Φλεβάρη του 2023 από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, επέτυχαν με δικαστική διαταγή, εκδοθείσα στις 29/3/2023, την αναστολή της αποβολής των δανειοληπτών από τα εκπλειστηριασθέντα ακίνητα και την απαγόρευση οποιασδήποτε πράξης εναντίον αυτών, αλλά και των τρίτων μισθωτών των ακινήτων.

Το Δικαστήριο πιθανολόγησε, ότι η ασκηθείσα ανακοπή μας κατά της κατακυρωτικής έκθεσης που συντάχθηκε από τη Συμβολαιογράφο μετά τον πλειστηριασμό θα ευδοκιμήσει, εξαιτίας της αποδεικνυόμενης σύγχυσης σχετικά με το πρόσωπο του κατόχου της απαίτησης και θα ακυρωθεί ο διενεργηθείς παράνομα πλειστηριασμός με ταυτόχρονη επαναφορά των πραγμάτων στην προγενέστερη αυτού κατάσταση.

Α.Φ.:20120 Νέα δικαστική επιτυχία, ύστερα από την απόφαση του Αρείου Πάγου - Δεκτή αίτηση αναστολής πράξεων κατά οφειλέτη, μετά την έκδοση διαταγής πληρωμής από την «DOVALUE GREECE AEΔΑΔΠ» (ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK)

Τα Γραφεία μας τον μήνα Μάρτιο πέτυχαν την έκδοση δεκτής απόφασης επί αίτησης ασφαλιστικών μέτρων εντολέως μας, κτηνοτρόφου, με την οποία διετάχθη η αναστολή οποιασδήποτε πράξης εκ μέρους της εταιρείας «doValue Greece AEΔΑΔΠ» ως φερόμενης διαχειρίστριας της αλλοδαπής εταιρείας «CAIRO No2 FINANCE DAC», μέχρι την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας ανακοπής κατά της εκδοθείσας διαταγής πληρωμής. Η απόφαση αναστολής εγκρίθηκε μάλιστα, αφού είχε προηγηθεί τον περασμένο Φεβρουάριο η απόφαση του Αρείου Πάγου.

Το Δικαστήριο, πιθανολογώντας τη βασιμότητα των ισχυρισμών μας που προβάλαμε με την ανακοπή μας σχετικά με τη μη θεμελίωση διαχειριστικού δικαιώματος της άνω εταιρείας επί της συγκεκριμένης απαίτησης κατά του δανειολήπτη, την διέταξε να μην προχωρήσει σε καμία πράξη προς είσπραξη της απαίτησης, μέχρι την αναμενόμενη δικαστική κρίση επί του ασκηθέντος ενδίκου βοηθήματος, προσφέροντας κατά αυτόν τον τρόπο συγχρόνως πολύτιμο χρόνο στον οφειλέτη, ώστε να προβεί σε ρύθμιση της οφειλής του με τους ευνοϊκότερους δυνατούς όρους.

Α.Φ.:20031 Μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, η πρώτη πανελλαδικά ακύρωση κατάσχεσης για έλλειψη ενεργητικής νομιμοποίησης της εταιρείας διαχείρισης «CEPAL HELLAS ΑΕΔΑΔΠ» (ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK)

Το Μονομελές Πρωτοδικείου Ρεθύμνου με απόφαση που εξέδωσε μετά την έκδοση της απόφασης της Ολομέλειας του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ και συγκεκριμένα την 23/2/2022, προέβη στην ακύρωση έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης που επέβαλε η εταιρεία «CEPAL HELLAS AEΔΑΔΠ» σε ακίνητη περιουσία ιδιοκτησίας εντολέως μας, με αποτέλεσμα τη μη διεξαγωγή του προγραμματισμένου πλειστηριασμού.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι υφίστανται ακυρότητες στον τρόπο εφαρμογής των επικαλούμενων από την άνω εταιρεία διαχείρισης Νόμων 3156/2003 και 4354/2015 μη δυνάμενες να θεραπευτούν.

Η εκδοθείσα, μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου απόφαση του Πρωτοδικείου, αποδεικνύει ότι τα αρμόδια δικαστήρια εξακολουθούν να στέκονται στο ύψος των περιστάσεων, ελέγχοντας, όχι μόνο το εάν η εταιρεία διαχείρισης νομιμοποιείται να προβαίνει σε πράξεις κατά των δανειοληπτών, αλλά το εάν αυτές εφαρμόζουν και αποδεικνύουν την εφαρμογή των διατάξεων των δυο νόμων (ν.3156/2003 και ν.4354/2015) που επικαλούνται.

Κατά τον τρόπο αυτό συνεχίζει η σταθερή πλέον, ήδη από το έτος 2019, σειρά αποφάσεων των Γραφείων μας, κατά των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων.

Α.Φ.:19701 Ακύρωση επιταγής προς πληρωμή που κοινοποίησε η «INTRUM HELLAS AEΔΑΔΠ» (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)

Τον Ιανουάριο του 2023 το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου προχώρησε σε ακύρωση κοινοποιηθείσας σε εντολείς μας – επιχειρηματίες επιταγής προς πληρωμή κάτωθι Διαταγής πληρωμής, με την οποία επιτάχθηκαν να καταβάλουν χρηματικό ποσό στην αλλοδαπή εταιρεία «INTRUM HELLAS AEΔΑΔΠ» δυνάμει σύμβασης πίστωσης αλληλόχρεου λογαριασμού που είχαν συνάψει με την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ».

Το Δικαστήριο οριστικώς έκρινε ότι η ως άνω εταιρεία διαχείρισης «ΙΝΤRUM HELLAS AEΔΑΔΠ» δεν τήρησε τις προϋποθέσεις που απαιτεί το δικονομικό δίκαιο για τη διενέργεια αναγκαστικής εκτέλεσης κατά των εντολέων μας επιχειρηματιών, μη αποδεικνύοντας την ύπαρξη σχετικού δικαιώματος στο πρόσωπο της, αλλά ταυτόχρονα υποκρύπτοντας πληθώρα ακυροτήτων, οι οποίες και διαπιστώθηκαν δικαστικά.

Με την απόφαση αυτή, η εταιρεία διαχείρισης «INTRUM HELLAS AEΔΑΔΠ» αδυνατεί να προβεί σε οποιαδήποτε πράξη επί της περιουσίας των εντολέων μας προς είσπραξη της απαίτησης.

Α.Φ.:20060 Δεκτή η αίτηση του γραφείου μας για άρση συντηρητικής κατάσχεσης εις χείρας τρίτων που επέβαλε η «PQH» - Απελευθερώθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί των εντολέων μας

Κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, τράπεζες και αλλοδαπά funds επιδίδονται σε μία, όχι νέα, αλλά σίγουρα έχουσα για μεγάλο χρονικό διάστημα περιέλθει σε αδράνεια τακτική, προκειμένου να πιέσουν όλο και πιο ασφυκτικά τους δανειολήπτες.

Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιούν τον εκτελεστό τους τίτλο, ήτοι την διαταγή πληρωμής, ακόμη και αν η τελευταία έχει εκδοθεί αρκετά χρόνια πριν, όχι για να επιβάλλουν κατασχέσεις επί ακινήτων αλλά δήθεν προς εξασφάλιση των απαιτήσεών τους για να επιβάλλουν το ασφαλιστικό μέτρο της συντηρητικής κατάσχεσης εις χείρας τρίτων. Με πιο απλά λόγια επιβάλλουν συντηρητική κατάσχεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς των δανειοληπτών, δήθεν προς εξασφάλισή τους ακόμη και αν γνωρίζουν ότι οι τραπεζικοί αυτοί λογαριασμοί δεν διαθέτουν παρά ελάχιστα χρήματα, με αποτέλεσμα οι λογαριασμοί αυτοί συνήθως να μπλοκάρονται και οι δανειολήπτες να μην μπορούν να κάνουν χρήση τους ούτε για την κάλυψη στοιχειωδών αναγκών των οικογενειών και των επιχειρήσεών τους . Με τον τρόπο αυτό συνήθως τράπεζες και αλλοδαπά funds επιδιώκουν να πιέσουν ασφυκτικά έκαστο δανειολήπτη προκειμένου είτε να εξοφλήσει την οφειλή είτε να υπογράψει ρύθμιση με ευνοϊκούς για τους πιστωτές όρους συνήθως εμπεριέχουσα και αναγνώριση οφειλής.

Το γραφείο μας ήρε αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας τρίτων που είχε επιβληθεί σε βάρος εταιρείας και φυσικών προσώπων που δραστηριοποιούνται σε μεγάλο νησί των Κυκλάδων. Οι εντολείς μας είχαν περιέλθει σε απόγνωση καθώς ενώ η οφειλή τους αμφισβητούνταν δικαστικά και εξασφαλιζόταν επαρκώς εμπραγμάτως μέσω προσημειώσεων υποθήκης, είδαντους τραπεζικούς τους λογαριασμούς να δεσμεύονται και να μπλοκάρουν με κίνδυνο την ίδια την επιβίωση της εταιρείας τους. Το γραφείο μας με επίκληση της κατάλληλης νομολογίας έπεισε το Δικαστήριο ότι με δεδομένο ότι η απαίτηση ήταν επαρκώς εξασφαλισμένη, ουδείς λόγος εννόμου συμφέροντος υφίστατο προκειμένου η τράπεζα να προχωρήσει στην κίνηση αυτή . Ως αποτέλεσμα η εταιρεία και οι απαρτίζοντες αυτήν εταίροι μπορούν πλέον εκ νέου να εκκινήσουν την κανονική τους επαγγελματική δραστηριότητα.

Α.Φ.:20055 Αποσόβηση πλειστηριασμού, εξαιτίας παραγεγραμμένων απαιτήσεων από αξιόγραφα

Εντολέας μας στην Κρήτη, επαγγελματίας αγρότης βρέθηκε προ ημερών αντιμέτωπος με πλειστηριασμό επί κινητών πραγμάτων ιδιοκτησίας του και πιο συγκεκριμένα κινδύνεψε να απωλέσει τα επαγγελματικού τύπου θερμοκήπιά του εξαιτίας διαταγών πληρωμής εκδοθεισών τα έτη 2013 και 2014 με αιτία γραμμάτια εις διαταγή.

Αν και προσήλθε σε εμάς με αρκετή καθυστέρηση, μετά από μελέτη της υποθέσεώς του καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι σε βάρος του απαιτήσεις είχαν υποπέσει σε παραγραφή, διότι αφενός δύο εκ των τριών διαταγών πληρωμής που είχαν εκδοθεί σε βάρος του δεν είχαν επιδοθεί το πρώτον εντός τριετίας από την ημερομηνία λήξης των αντίστοιχων γραμματίων όπως ο Ν. 5325/1932 σε συνδυασμό με τα άρθρα 626 επ. ΚΠΟΛΔ ορίζουν, αφετέρου διότι η τρίτη σε βάρος του διαταγή πληρωμής ενσωμάτωνε πλέον απαίτηση που είχε υποπέσει σε παραγραφή εν επιδικία καθώς μετά την πρώτη επίδοση ουδεμία πράξη είχε λάβει χώρα επί επτά έτη, τούτο δε διότι η επίδοση της διαταγής πληρωμής διακόπτει την κατά το άρθρο 70 παρ. 1 του Ν 5325/1932 «περί συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγήν» τριετή παραγραφή από την χρονολογία λήξεως και δεν την αναστέλλει.

Περαιτέρω, στο άρθρο 953 ΚπολΔ ορίζονται, μετά την τελευταία αναθεώρησή του, πλέον ενδεικτικά και όχι απολύτως περιοριστικά, τα κινητά πράγματα που είναι ανεπίδεκτα κατάσχεσης, το δε άρθρο 953 ΚΠολΔ χαρακτηριστικά αναφέρει, ότι εξαιρούνται από την κατάσχεση, προκειμένου για πρόσωπα που με την προσωπική τους εργασία αποκτούν όσα τους χρειάζονται για να ζήσουντα πράγματα που είναι απαραίτητα για την εργασία τους. Σύμφωνα μάλιστα, με την εντελώς πρόσφατη νομολογία απαιτείται ευρεία θεώρηση των ακατάσχετων κινητών, προκειμένου να μην οδηγούνται σε αφάνεια μικρές επιχειρηματικές δραστηριότητες .

Το Δικαστήριο, κατόπιν των ισχυρισμών μας αυτών, διέταξε, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και δη κατά το άρθρο 731 του ΚΠολΔ, την απαγόρευση της μεταβολής της περιουσιακής κατάστασης του εντολέως μας και απεσόβησε τον πλειστηριασμό .

Α.Φ.:19807 Απετράπη πλειστηριασμός, λόγω ακύρωσης επιταγής προς πληρωμή και έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης της «INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ» (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)

Το Μονομελές Πρωτοδικείου Ρεθύμνου με απόφασή του τον Αύγουστο του 2022 προέβη στην ακύρωση επιταγής προς πληρωμή και έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης που επέβαλε η εταιρεία «INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ» σε ακίνητη περιουσία ιδιοκτησίας εντολέως μας με αποτέλεσμα να μην διεξαχθεί προγραμματισμένος πλειστηριασμός.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η εταιρεία «INTRUM», η οποία εν προκειμένω αποτελεί διαχειρίστρια μεταβιβασμένης σε αλλοδαπό κερδοσκοπικό fund απαίτησης από τραπεζικό προϊόν δεν νομιμοποιείται σε πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης ως κατ εξαίρεσιν νομιμοποιούμενος μη δικαιούχος διάδικος.

Πιο συγκεκριμένα η διαχειρίστρια εταιρεία INTRUM, ούσα εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 επέσπευσε αναγκαστική εκτέλεση για τιτλοποιημένη απαίτηση σύμφωνα με το Ν. 3156/2003. Με δεδομένη σύμφωνα με τον ίδιο το νόμο την παράλληλη εφαρμογή του Ν. 4354/2015 και του Ν. 3156/2003 και με επίσης δεδομένο το γεγονός ότι ο νόμος στην περίπτωση της μεταβίβασης απαιτήσεων με σκοπό την τιτλοποίηση δεν απονέμει στην εταιρεία διαχείρισης την ιδιότητα του μη δικαιούχου ή μη υπόχρεου διάδικου, απεδείχθη ότι η διαχειρίστρια εταιρεία δεν είχε δικονομικά το δικαίωμα να στραφεί δικαστικά κατά του εντολέως μας.

Μία αναμφίβολα πολύ σημαντική απόφαση καθώς αναγνωρίζει σε σωρεία περιπτώσεων την αδυναμία των εταιρειών διαχείρισης να προβαίνουν σε δικαστικές ενέργειες κατά δανειοληπτών περιορίζοντας τη λειτουργία τους σε διενέργεια διαδικαστικών και σε κάθε περίπτωση εξωδικαστικών πράξεων

Α.Φ.:19701 Δεκτή η αναστολή πληρωμής κατά της «INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ» (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου με απόφαση του τον Ιούνιο του 2022 διέταξε την αναστολή εκτέλεσης διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε από εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων «INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ» στο όνομα και για λογαριασμό αλλοδαπής εταιρείας (fund) εμφανιζόμενης ως νέας δικαιούχου της απαίτησης κατά εντολέων μας δανειοληπτών.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η εταιρεία διαχείρισης με την αίτησή της προς έκδοση διαταγής πληρωμής δεν προσκόμισε ενώπιον του Δικαστηρίου έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι μεταξύ των απαιτήσεων των οποίων ανέλαβε τη διαχείριση, περιλαμβάνεται και η συγκεκριμένη απαίτηση, ώστε να προκύπτει η ενεργητική της νομιμοποίηση ως μη δικαιούχου διαδίκου στην υποβολή της άνω αίτησης.

Το Δικαστήριο κατέληξε στην κρίση ότι ελλείπει η απαιτούμενη για την έκδοση διαταγής πληρωμής διαδικαστική προϋπόθεση απόδειξης της ενεργητικής νομιμοποίησης της εταιρείας διαχείρισης και για αυτόν τον λόγο διέταξε την απαγόρευση διενέργειας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης (κατάσχεση, προσημείωση κ.λ.π) επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας των εντολέων μας.

Α.Φ.:19740 Άκυρη η διεξαγωγή πλειστηριασμού της «INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ» (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου με απόφαση του τον Ιούνιο του 2022 προέβη στην ακύρωση επιταγής προς πληρωμή και έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης που επέβαλε η εταιρεία «INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ» σε ακίνητη περιουσία ιδιοκτησίας εντολέως μας.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η «INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ» δεν απέδειξε τους ισχυρισμούς περί νόμιμης επιβολής της κατάσχεσης της ακίνητης περιουσίας στο όνομα και για λογαριασμό αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού στην οποία φέρεται ότι μεταβιβάσθηκε από την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» το συγκεκριμένο δάνειο.

Ειδικότερα, έγινε δεκτό από το Δικαστήριο ότι δεν αποδείχτηκε ότι η επισπεύδουσα την αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του εντολέα μας εταιρεία «INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ» διαχειρίζεται την επίδικη δανειακή σύμβαση ώστε να θεμελιωθεί το δικαίωμα αυτής για δικαστική επιδίωξη της απαίτησης με συνέπεια να μην νομιμοποιείται η εταιρεία διαχείρισης να προβαίνει σε καμία πράξη προς είσπραξη της απαίτησης.

Α.Φ.:19481 Αναστολή του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού της «INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ» (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)

Το Μονομελές Εφετείο Αθηνών με απόφαση του τον Απρίλιο του 2022 διέταξε την αναστολή, και μάλιστα χωρίς παροχή εγγύησης, ηλεκτρονικού πλειστηριασμού που επέβαλε η εταιρεία «INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ» κατά της ακίνητης περιουσίας εντολέως μας – εγγυητή σε επιχειρηματικό δάνειο εταιρείας, μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της Έφεσης μας.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι ελλείπει η ενεργητική νομιμοποίηση της εταιρείας διαχείρισης στην επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης διότι δεν προκύπτει καταχώρηση στα βιβλία του αρμοδίου Ενεχυροφυλακείου Σύμβασης διαχείρισης απαιτήσεων από αλλοδαπή εταιρεία (fund) προς την «INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ».

Α.Φ.:19473 «Φρένο» σε πλειστηριασμό της «CEPAL HELLAS ΑΕΔΑΔΠ» (ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK)

Το Πρωτοδικείο Καλαμάτας με απόφαση του τον Απρίλιο του 2022 έκανε δεκτή την ανακοπή κατ’ άρθρο 973 ΚΠολΔ των γραφείων μας και προχώρησε στην ακύρωση δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού της «CEPAL HELLAS ΑΕΔΑΔΠ» σε ακίνητη περιουσία ιδιοκτησίας εντολέως μας εταιρείας.

Το Δικαστήριο με την ανέκκλητη απόφασή του έκρινε ότι από τα κοινοποιηθέντα στον οφειλέτη έγγραφα δεν αποδεικνύεται η μεταβίβαση σε αλλοδαπή εταιρεία (fund) της απαίτησης προς ικανοποίηση της οποίας επισπεύστηκε πλειστηριασμός.

Για τους λόγους αυτούς, το Δικαστήριο προχώρησε στην ακύρωση της διαδικασίας συνέχισης πλειστηριασμού, με συνέπεια τη μη διεξαγωγή του προγραμματισμένου πλειστηριασμού.

Α.Φ.:19868 Δεκτή η αναστολή ηλεκτρονικού πλειστηριασμού κατά της «INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ» (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)

Το Μονομελές Εφετείο Πατρών, με απόφαση του τον Μάρτιο του 2022, διέταξε την αναστολή, με παροχή εγγύησης, ηλεκτρονικού πλειστηριασμού που επέβαλε η εταιρεία «INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ» κατά εντολέων μας δανειοληπτών, μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της Έφεσης μας.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η εταιρεία διαχείρισης δεν απέδειξε ότι πράγματι ανέλαβε την διαχείριση της επίδικης απαίτησης. Κατά συνέπεια το Δικαστήριο κατέληξε στην κρίση ότι ελλείπει η ενεργητική νομιμοποίηση της εταιρείας διαχείρισης για διεξαγωγή του πλειστηριασμού.

Α.Φ.:19629 Άκυρη η κατασχετήρια έκθεση της «CEPAL HELLAS ΑΕΔΑΔΠ» (TΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK)

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Χανίων με απόφαση του τον Ιανουάριο του 2022 προέβη στην ακύρωση έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης που επέβαλε η εταιρεία «CEPAL HELLAS ΑΕΔΑΔΠ» σε ακίνητη περιουσία ιδιοκτησίας εντολέως μας εταιρείας δραστηριοποιούμενης στο τομέα της βιοτεχνίας και του εμπορίου.

Συγκεκριμένα, κατασχέθηκε το σύνολο της περιουσίας της εταιρείας η οποία αποτελείται από έναν αγρό έκτασης 4.000 τμ καθώς και τα κτήρια τα οποία ευρίσκονται επί αυτού, ήτοι βιοτεχνικό κτήριο – εργοστάσιο με πλήρη τον εξοπλισμό αυτού καθώς και κτήριο στο οποίο στεγάζονται τα γραφεία της εταιρείας.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η «CEPAL HELLAS ΑΕΔΑΔΠ» δεν απέδειξε τους ισχυρισμούς περί νόμιμης επιβολής τη κατάσχεση της άνω ακίνητης περιουσίας στο όνομα και για λογαριασμό αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού στην οποία φέρεται ότι μεταβιβάσθηκε από την «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ» το συγκεκριμένο επιχειρηματικό δάνειο.

Ειδικότερα, έγινε δεκτό από το Δικαστήριο ότι οι ως άνω μεταβολές στο πρόσωπο του δικαιούχου της απαίτησης καθώς και ο φερόμενος διορισμός της εταιρείας «CEPAL HELLAS» ως διαχειρίστριας διενεργήθηκαν κατά παράβαση των αναγκαίων διατυπώσεων που προβλέπουν οι Νόμοι με συνέπεια να μην νομιμοποιείται η εταιρεία διαχείρισης να προβαίνει σε καμία πράξη προς είσπραξη της απαίτησης πολλώ δε μάλλον στην επίσπευση κατάσχεσης στην περιουσία της οφειλέτριας εταιρείας.

Α.Φ.:19628 Δεν «προχωράει» ο πλειστηριασμός της «CEPAL HELLAS ΑΕΔΑΔΠ» (TΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK)

Τον Δεκέμβριο του 2021 το Γραφείο μας επέτυχε την ακύρωση προγραμματισμένου για την 26η – 1-2022 πλειστηριασμού της «CEPAL HELLAS ΑΕΔΑΔΠ» για την ακίνητη περιουσία δανειοληπτών, οι οποίοι ενέχονται ως εγγυητές επιχειρηματικού δανείου, καθότι το αρμόδιο Δικαστήριο, με την απόφασή του, έκρινε ότι δεν νομιμοποιείται η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων να επισπεύδει τον πλειστηριασμό αυτό.

Ειδικότερα, οι εντολείς μας εγγυήθηκαν επί σύμβασης πίστωσης με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό με την οποία χορηγήθηκε πίστωση ποσού 1.400.000 ευρώ στην εταιρεία που οι ίδιοι διατηρούν. Λόγω της ανατροπής των οικονομικών τους δεδομένων οφειλόμενης στην κρίση που έπληξε την ελληνική οικονομία, βρέθηκαν σε αδυναμία εξυπηρέτησης των δανειακών τους υποχρεώσεων, με αποτέλεσμα να εκδοθεί εναντίον τους διαταγή πληρωμής από την πιστώτρια Τράπεζα και εν συνεχεία να ακολουθήσει η επίσπευση πλειστηριασμού του συνόλου της ακίνητης περιουσίας τους από εταιρεία διαχείρισης στο όνομα αλλοδαπής εταιρείας.

Συγκεκριμένα, ετίθεντο σε πλειστηριασμό ένα διώροφο κτίσμα ιδιοκτησίας των εντολέων μας το οποίο αποτελείτο από δυο διαμερίσματα, υπόγεια αποθήκη και ένα κατάστημα της απόλυτης κυριότητας τους, συνολικής αξίας ως αυτή εκτιμήθηκε από εκτιμητή της επισπεύδουσας 400.000 ευρώ. 

Ωστόσο, όπως δέχτηκε το Δικαστήριο η εταιρεία διαχείρισης με εντολή της οποίας ορίσθηκε ο πλειστηριασμός δεν νομιμοποιείται να διενεργεί καμία πράξη εκτέλεσης κατά των εντολέων μας, πολλώ δε μάλλον την επίσπευση πλειστηριασμού. Ειδικότερα, έγινε δεκτό ότι η εταιρεία διαχείρισης δεν τήρησε την κατά τον νόμο αναγκαία διαδικασία και τον νόμιμο τύπο που προβλέπεται κατά τις διατάξεις των εφαρμοζόμενων Νόμων 4354/2015 και Ν.3156/2003, καθότι δεν προσκόμισε τα αναγκαία έγγραφα προς απόδειξη της ιδιότητας της ως διαχειρίστριας της συγκεκριμένης επίδικης απαίτησης.

Συνεπεία τούτων ακυρώθηκε με την εκδοθείσα απόφαση η έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης της ακίνητης περιουσίας των εντολέων μας δανειοληπτών, με συνέπεια τη ματαίωση του προγραμματισμένου πλειστηριασμού.

Α.Φ.:19673 Δεκτή η αναστολή κατά της «CEPAL HELLAS ΑΕΔΑΔΠ» (TΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK)

Το Πρωτοδικείο Ρεθύμνου με απόφαση του τον Νοέμβριο του 2021 έκανε δεκτή την ανακοπή κατ’ άρθρο 973 ΚΠολΔ των γραφείων μας και προχώρησε στην ακύρωση δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού από τη «CEPAL HELLAS ΑΕΔΑΔΠ», μόλις μια ημέρα πριν την προγραμματισμένη διεξαγωγή του.

Το Δικαστήριο με την ανέκκλητη απόφασή του έκρινε ως μη τυπική τη διαδικασία της νομιμοποίησης της επισπεύδουσας τον πλειστηριασμό εταιρείας θεωρώντας ότι τόσο τα αναρτηθέντα από τη συμβολαιογράφο έγγραφα όσο και τα κοινοποιηθέντα στον οφειλέτη έγγραφα δεν αρκούν για την απόδειξη της νομιμοποίησης της εταιρείας διαχείρισης. Αντίθετα τα έγγραφα βάσει των οποίων δύναται να αποδειχθεί η νομιμοποίηση της εταιρείας δεν κοινοποιήθηκαν με καμία πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης αυτής (επιταγή προς πληρωμή, δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού κλπ.) ως όφειλε να γίνει με συνέπεια την ακυρότητα των πράξεων αυτών. 

Επιπλέον, το δικαστήριο δέχτηκε ότι έπρεπε να έχουν κοινοποιηθεί στον εντολέα μας οφειλέτη μεταξύ άλλων και έγγραφα τα οποία η εταιρεία διαχείρισης μέχρι σήμερα ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙ στα βιβλία των αρμόδιων Ενεχυροφυλακείων ως όφειλε σύμφωνα με τους Ν.3156/2003 και Ν.4354/2015.

Για τους λόγους αυτούς, το Δικαστήριο προχώρησε στην ακύρωση της διαδικασίας συνέχισης πλειστηριασμού, με συνέπεια τη μη διεξαγωγή του προγραμματισμένου πλειστηριασμού.

Α.Φ.:19540 Αναστολή εκτέλεσης διαταγής πληρωμής της «CEPAL HELLAS ΑΕΔΑΔΠ» (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ)

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με απόφαση του, τον Οκτώβριο του 2021 διέταξε την αναστολή εκτέλεσης διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε από εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων στο όνομα και για λογαριασμό αλλοδαπής εταιρείας (fund), εμφανιζόμενης ως νέας δικαιούχου της απαίτησης κατά εντολέων μας δανειοληπτών.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η εταιρεία διαχείρισης με την αίτησή της προς έκδοση διαταγής πληρωμής δεν προσκόμισε ενώπιον του Δικαστηρίου έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι μεταξύ των απαιτήσεων των οποίων ανέλαβε τη διαχείριση, περιλαμβάνεται και η συγκεκριμένη απαίτηση, ώστε να προκύπτει η ενεργητική της νομιμοποίηση ως μη δικαιούχου διαδίκου στην υποβολή της άνω αίτησης.

Πιο συγκεκριμένα, από την επισκόπηση των εγγράφων προέκυψε ότι η εταιρεία διαχείρισης δεν προσκόμισε σχετικό απόσπασμα (παράρτημα) της σύμβασης διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων μεταξύ της αλλοδαπής εταιρείας και της ίδιας από την οποία να προκύπτει ότι εκείνη ανέλαβε τις υπηρεσίες είσπραξης και εν γένει διαχείρισης της συγκεκριμένης απαίτησης. ΩΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΗ.

Συνεπεία τούτων, το Δικαστήριο κατέληξε στην κρίση ότι ελλείπει η απαιτούμενη για την έκδοση διαταγής πληρωμής διαδικαστική προϋπόθεση απόδειξης της ενεργητικής νομιμοποίησης της εταιρείας διαχείρισης και για αυτόν τον λόγο διέταξε την απαγόρευση διενέργειας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης (κατάσχεση, προσημείωση κ.λ.π) επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας των εντολέων μας.

Α.Φ.:19298 Δεκτή η προσωρινή διαταγή κατά των «CAIRO No3» και «DOVALUE GREECE ΑΕΔΑΔΠ» (ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK)

Τον Ιούνιο του 2021 εκδόθηκε δεκτή προσωρινή διαταγή δυνάμει της οποίας ανεστάλη η διεξαγωγή πλειστηριασμού ακινήτου της αιτούσας εταιρείας, καθώς και απαγορεύτηκε κάθε μεταβολή νομικής και πραγματικής κατάστασης των ακινήτων της αιτούσας εταιρείας, έως την έκδοση απόφασης, επί της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, κατά της εταιρείας «DOVALUE GREECE ΑΕΔΑΔΠ», υπό την επικαλούμενη ιδιότητα της ως διαχειρίστριας της εταιρείας ειδικού σκοπού (FUND).

Αποδείχτηκε με πιθανολόγηση η αμφισβήτηση της ιδιότητας της «DOVALUE GREECE» ως διαχειρίστριας απαιτήσεων του FUND «CAIRO No3» λόγω ακυρότητας της Σύμβασης ανάθεσης διαχείρισης σε αυτήν.

Α.Φ.:19298 Δεκτή η ανακοπή κατά της συνέχισης πλειστηριασμού των «CAIRO No3» και «DOVALUE GREECE ΑΕΔΑΔΠ» (ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK)

Εκδόθηκε δικαστική απόφαση για την ακύρωση της πράξης δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού, με αποτέλεσμα να ανασταλεί πλειστηριασμός ακινήτου. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την οριστική του απόφαση εκδοθείσα τον Ιούνιο του 2021 έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς ανακόπτουσας:

• περί αμφισβήτησης της συνολικής ανάθεσης της διαχείρισης απαιτήσεων από την εταιρεία ειδικού σκοπού (FUND) στην «DOVALUE GREECE ΑΕΔΑΔΠ», λόγω αοριστίας του συστατικού τύπου της ανάθεσης διαχείρισης απαιτήσεων,

• περί αμφισβήτησης του ουσιαστικού δικαιώματος καθώς και έκτασης της διαχειριστικής εξουσίας της «DOVALUE GREECE ΑΕΔΑΔΠ». Η εταιρεία «DO VALUE GREECE ΑΕΔΑΔΠ» δεν απέδειξε ότι είναι όντως διαχειρίστρια απαιτήσεων του FUND προς ικανοποίηση των οποίων επισπεύδεται πλειστηριασμός.

Α.Φ.:19540 Δεκτή η προσωρινή διαταγή κατά της «CEPAL HELLAS ΑΕΔΑΔΠ» (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ)

Τα γραφεία μας επέτυχαν τον Μάϊο του 2021 την έκδοση δεκτής προσωρινής διαταγής βάσει της οποίας αναστέλλεται η εκτέλεση της διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε από την εταιρεία «CEPAL HELLAS ΑΕΔΑΔΠ» υπό την επικαλούμενη ιδιότητα της ως ειδική πληρεξούσια της εταιρείας ειδικού σκοπού (FUND). 

Αποδείξαμε με πιθανολόγηση ότι δεν έλαβε χώρα νομίμως η διαδικασία της μεταβίβασης – πώλησης του επίδικου δανείου από την τράπεζα σε FUND και ανάθεση διαχείρισης από FUND στην άνω εταιρεία «CEPAL HELLAS ΑΕΔΑΔΠ».

Α.Φ.:19437 Δεκτή η αναστολή κατά της «INTRUM HELLAS AΕΔΑΔΠ» (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)

Το Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που άσκησαν τα γραφεία μας, βάσει της οποίας εξεδόθη το Μάρτιο του 2021 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, η οποία διέταξε την αναστολή εκτέλεσης της διαταγής πληρωμής που είχε εκδώσει και επιδώσει η «ΙΝΤRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ» κατά εταιρείας πιστούχου και φυσικών προσώπων ως εγγυητών για οφειλή αυτών από σύμβαση επιχειρηματικής πίστωσης.

Το Δικαστήριο πιθανολόγησε ότι η «INTRUM HELLAS AEΔΑΔΠ» δεν αποδεικνύει την απαίτηση της με τα έγγραφα που προσκόμισε κατά την έκδοση της ανακοπτομένης διαταγής πληρωμής , ως είχε το βάρος της αποδείξεως, ούτε προσκόμισε τα έγγραφα τα οποία απαιτούνται κατά τον Νόμο προκειμένου να αποδείξει την αιτία και το ύψος της εκχωρούμενης λόγω τιτλοποίησης χρηματικής απαίτησής της, με συνέπεια να απαγορεύσει σε αυτήν τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης κατά των δανειοληπτών.

Α.Φ.:19543 Εγκρίθηκε η προσωρινή διαταγή κατά της «CEPAL HELLAS ΑΕΔΑΔΠ» (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ)

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών προχώρησε στην έκδοση προσωρινής διαταγής απαγορεύοντας την επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης κατά περιουσίας δανειολήπτη εντολέα μας, κρίνοντας ως βάσιμους τους ισχυρισμούς μας περί μη απόδειξης της ενεργητικής νομιμοποίησης της αιτούσας τη διαταγή πληρωμή εταιρείας διαχείρισης.

Ειδικότερα, η αιτούσα εταιρεία κατέθεσε ενώπιον του Πρωτοδικείου ένα ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της ίδιας και αλλοδαπής εταιρείας (fund), προκειμένου να αποδείξει ότι ανέλαβε εξουσία να διαχειρίζεται την εις βάρος των εντολέων μας απαίτηση. Το συμφωνητικό όμως αυτό ουδέν ουσιαστικό περιεχόμενο φέρει, καθότι παραπέμπει ως προς όλα τα κρίσιμα ζητήματά του (εξουσίες, τίμημα…) σε μια κύρια «ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ», η οποία όμως ΥΠΟΚΡΥΠΤΕΤΑΙ και ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΚΑΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ως απαιτείται κατά τον Νόμο 3156/2003.

Λόγω της απόκρυψης και μη προσκόμισης της σύμβασης διαχείρισης κατέστη αδύνατος ο έλεγχος της ύπαρξης ή μη διαχειριστικής εξουσίας στο πρόσωπο της αιτούσας τη διαταγή πληρωμή εταιρείας διαχείρισης, καθώς και η διαπίστωση της έκταση της εξουσίας αυτής, οι επιμέρους αρμοδιότητες, τα όρια και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες αυτή ενδέχεται να έχει τεθεί, με συνέπεια να πιθανολογείται ως ακυρωτέα η εκδοθείσα διαταγή πληρωμής.

Α.Φ.:19292 Δεκτή η προσωρινή διαταγή κατά της «CAIRO I» (ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AE)

Μετά από κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων και αίτηση έκδοσης προσωρινής διαταγής που υπέβαλαν τα γραφεία μας, εκδόθηκε προσωρινή διαταγή σύμφωνα με την οποία αναστέλλεται η εκτέλεση και ο πλειστηριασμός από το FUND της Τράπεζας «EUROBANK ERGASIASAE» επί της πρώτης και μοναδικής κατοικίας οφειλέτιδας. Αυτό συνέβη, λόγω ελλείψεως ενεργητικής νομιμοποίησης του FUND με την επωνυμία «CAIRO No.1 FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», διότι πιθανολογήθηκε πως δεν έλαβε χώρα νομίμως η διαδικασία της μεταβίβασης –πώλησης του επίδικου δανείου από την τράπεζα στο FUND με την επωνυμία «CAIRO No.1 FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», λόγω μη απόδειξης και μη προσκόμισης όλων των απαιτούμενων εγγράφων της τιτλοποίησης της απαίτησης.

Α.Φ.:19057 Δεκτή η αίτηση αναστολής κατά της «ABS METEXELIXIS SA» (ΤΡΑΠΕΖΑ ATTICA BANK AE)

Έγινε δεκτή η αίτηση αναστολής που άσκησαν τα γραφεία μας βάσει της οποίας εκδόθηκε απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου. Σύμφωνα με την οποία διατάσσεται η αναστολή κατάσχεσης δυνάμει :

 • της διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε από το FUND της ATTICA ΒΑΝΚ με την επωνυμία «ABSMETEXELIXISS.A.» και
 • της παρά πόδας αυτής εντολής κατάσχεσης της ακίνητης περιουσίας της δανειολήπτριας εταιρείας και των εγγυητών αυτής

Αυτό, διότι πιθανολόγησε πως ΔΕΝ είχε λάβει χώρα νομίμως η διαδικασία της μεταβίβασης του επίδικου δάνειου από την τράπεζα ATTICA ΒΑΝΚ στο fund «ABSMETEXELIXISS.A.» και κατόπιν τούτου δεν συνάγεται η νομιμοποίηση του FUND λόγω της επικαλούμενης διαδικασίας τιτλοποίησης του δανείου.

ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

 • Νίκος Γεωργακάκης

  Πριν από 4 χρόνια, ψάχνοντας καταρτισμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή να εκπροσωπήσει την εταιρεία μου στις τράπεζες για κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια, βρέθηκα στο γραφείο της Κας. Λεκκάκου. Από την πρώτη στιγμή βρήκα έναν επαγγελματισμό, μία συνέπεια, ουσιαστική ανταπόκριση στα πολλά και ποικίλα ζητήματά μου και κυρίως ήθος. Η Κα. Λεκκάκου και οι συνεργάτες της έχουν πλήρη επιστημονική κατάρτιση και επιχειρηματολογία για την θετική αντιμετώπιση των Τραπεζών, Funds και Servicers, στις καταχρηστικές διεκδικήσεις τους!!! Πορευόμαστε μαζί 4 χρόνια τώρα με μόνο επιτυχίες και διεκδικήσεις προς όφελος της ξενοδοχειακής μου εταιρείας.

 • Αρτέμης Μαυρικάκης

  Νιώθοντας την ανάγκη να ευχαριστήσω το γραφείο σας για τις υπηρεσίες του, σχετικά με την διευθέτηση της υπόθεσης μου για την ξενοδοχειακή μου επιχείρηση, να επισημάνω ότι: Από την πρώτη επαφή που είχα με το γραφείο σας, διαπίστωσα την μεθοδικότητα, την κατάρτιση και τον επαγγελματισμό των στελεχών του. Δεν μου αφήσατε κανένα ερώτημα αναπάντητο και η συνεχής επαφή μας, μου έδινε σιγουριά και αισιοδοξία για το ευκταίο αποτέλεσμα. Είμαι σίγουρος, ότι είστε σε θέση να λύσετε πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι δανειολήπτες.

 • Γιώργος Οικονόμου

  Υψηλού επιπέδου επιστημονική κατάρτιση, εφευρετικότητα και επινόηση αδιάσειστων επιχειρημάτων, που διακρίνονται από μαθηματική δομή και την συνακόλουθη βεβαιότητα. Υπευθυνότητα και ενσυναίσθηση, άψογη και υποστηρικτική συμπεριφορά. Άριστος χειρισμός των υποθέσεων. Η Κάθε υπόθεση που αναλαμβάνει γίνεται προσωπικό της βίωμα και, με αριστοτεχνικά δομημένες τοποθετήσεις κερδίζει και τις πλέον δύσκολες υποθέσεις. Αυτός είναι ο ισχυρότερος λόγος που την εμπιστεύονται ιδιώτες, αλλά και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα πλειστηριασμών ή άλλες δύσκολες υποθέσεις. Εμπιστεύομαι, απόλυτα την κυρία Κωνσταντίνα Λεκκάκου & τους αυστηρά επιλεγμένους συνεργάτες του γραφείου της. 100% ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ. Οφείλω πολλά ευχαριστώ για τις κερδισμένες μου υποθέσεις και εύχομαι να κερδίσει την υψηλή αναγνώριση και τιμή που της αξίζει, αφενός σαν άνθρωπος και αφετέρου λόγω των πολλαπλών επιτυχιών της απέναντι στα Funds.

 • Νίκος Κουριδάκης

  Άριστη συνεργασία με όλο το επιτελείο και άρτια ενημερωμένοι όλοι τους, πάντα με την ανθρώπινη προσέγγιση, χωρίς να υπόσχονται μαγικές λύσεις, με αρίστη νομική κατάρτιση, όπως ακριβώς και εσείς Κα. Κωνσταντίνα Λεκκάκου αντιμετωπίσατε την δική μου περίπτωση. Ειλικρινά σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι πάντα επιτυχίες.

 • Αναστασία Κυπαρίση

  Εγώ θα σταθώ στο ανθρώπινο και μόνο κομμάτι της Κας. Λεκκάκου και των συνεργατών της. Θα ήθελα έναν έναν προσωπικά να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο που πολλές και συνεχόμενες φορές μπήκατε στην διαδικασία να με καλέσετε και να μου εξηγήσετε ένα ένα τα βήματα που κάνετε, τόσο για εμένα, όσο και την υπόλοιπη οικογένεια μου. Μου δείξατε πως ψάχνετε κάθε οδό, προκειμένου να οδηγηθούμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστούμε που πάνω απ' όλα σέβεστε και είστε ΑΝΘΡΩΠΟΙ!

Εγγραφή στο newsletter