ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Στα δικηγορικά γραφεία Lekkakou & Associates - Law Firm έχουμε πάντα ως πρωταρχικό στόχο την ετοιμασία ενός ισοζυγισμένου συμβολαίου το οποίο να εξασφαλίζει τα δικαιώματα όλων των συμβαλλομένων μερών

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Το δίκαιο των συμβάσεων περιλαμβάνει την ετοιμασία και ολοκλήρωση διαφόρων τύπων συμβολαίων, και στα δικηγορικά γραφεία "Lekkakou & Associates - Law Firm" έχουμε πάντα ως πρωταρχικό στόχο την ετοιμασία ενός ισοζυγισμένου συμβολαίου το οποίο να εξασφαλίζει τα δικαιώματα όλων των συμβαλλομένων μερών.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

  • Αγοραπωλητήρια έγγραφα
  • Συμφωνίες ανταλλαγής
  • Διαθήκες
  • Ακυρωτικές συμφωνίες
  • Κατασκευαστικά συμβόλαια
  • Συμφωνίες ναυλώσεων
  • Ασφαλιστήρια συμβόλαια, κλπ.

Εγγραφή στο newsletter