ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα δικηγορικά γραφεία Lekkakou & Associates - Law Firm, διαθέτουν σημαντική πείρα στο χειρισμό τραπεζικών και οικονομικών θεμάτων, και βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό των πελατών μας.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ FUNDS ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Για την διευκόλυνση της εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου των Τραπεζών  και την αμεσότερη  διαχείριση των "κόκκινων δανείων" έχουν ήδη θεσμοθετηθεί νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία (διαδικασία πώλησης κόκκινων δανείων, δημιουργία funds, εκχώρηση δανείων σε τρίτους, εταιρείες ειδικού σκοπού Διαχείρισης Απαιτήσεων κλπ). 

Έχουν παράλληλα γίνει και πολύ σοβαρές αλλαγές της ελληνικής νομοθεσίας (4469/2017, εξωδικαστικός μηχανισμός πολυμερούς διαπραγμάτευσης,  διαπραγμάτευση στα πλαίσια του Κ.Δ.Τ., νέος πτωχευτικός Νόμος, ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί,  κατάργηση δυνατότητας αναστολής των πλειστηριασμών, παύση προστασίας της Α΄ κατοικίας, διαμεσολάβηση  και πλείστες άλλες αλλαγές στο νομικό μας πλαίσιο).

Με την ισχύουσα νομοθεσία, δημιουργήθηκαν νέα εργαλεία διαχείρισης των κόκκινων  δανείων, με αποτέλεσμα οι Τράπεζες  να μεταβιβάζουν μαζικά την διαχείριση τους ή και να πωλούν δάνεια (επαγγελματιών και ιδιωτών) σε ξένα funds σε τιμές πολύ χαμηλότερες από την ονομαστική τους αξία. Η τραπεζική αγορά είναι πλέον έτοιμη για το «ξεκαθάρισμα» του χαρτοφυλακίου της.

Νέες δυνατότητες δημιουργούνται όμως ΚΑΙ για τους δανειολήπτες. 

Η καταφυγή στις νέες ρυθμίσεις μπορεί να γίνει και προς όφελος των δανειοληπτών δημιουργώντας νέες δυνατότητες "άμυνας" και αναβαθμισμένης διαπραγματευτικής δύναμης των δανειοληπτών τόσο δικαστικά, όσο και εξωδικαστικά. 

Ήδη έχουν εκδοθεί σειρά δικαστικών αποφάσεων που ακυρώνουν διαταγές πληρωμής των funds και αναστέλλουν πλειστηριασμούς που επισπεύδουν πλέον τα funds των Τραπεζών. 

Ενδεικτικά παραθέτουμε κάποιες δικαστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν υπέρ δανειοληπτών και κατά των funds για θέματα που αφορούν στην μη νομιμοποίηση των funds και στην μη απόδειξη της τήρησης της νόμιμης διαδικασίας τιτλοποίησης των δανείων, ως προβλέπει ο νόμος. 

 

Α. ΔΕΚΤΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ «ABS METEXELIXIS SA» (Τράπεζας ATTICA BANK AE)

Έγινε δεκτή ανακοπή μας κατά διαταγής πληρωμής της εταιρείας ειδικού σκοπού (S.P.V) με την επωνυμία «ABS METEXELIXIS SA» και κατά της «ATTICA BANK AE» ως διαχειρίστριας των δανείων που μεταβίβασε λόγω τιτλοποίησης και εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 96/2019 οριστική απόφαση (τακτική διαδικασία) του Μον  Πρωτ. Η άνω απόφαση δέχθηκε ότι ΔΕΝ ΑΠΕΔΕΙΞΕ την ενεργητική του νομιμοποίηση το  fund της «ATTICA BANK AE»  λόγω γενόμενης τιτλοποίησης δανείων που επικαλέστηκε προς την εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «ABS METEXELIXIS SA»

Σύμφωνα με την άνω απόφαση δεν προσκομίστηκε το σύνολο των εγγράφων της επικαλούμενης τιτλοποίησης, ώστε να αποδειχθεί η ενεργητική νομιμοποίηση του fund, παραβιάζοντας με τον τρόπο αυτό την αρχή της εγγράφου αποδείξεως και την αρχή της  υποχρέωσης τήρησης του έγγραφου τύπου και έτσι ακυρώνει την εκδοθείσα διαταγή πληρωμής της «ATTICA BANK AE» της οποίας ως ειδικός διάδοχος λόγω τιτλοποίησης αναλαμβάνει την είσπραξη της απαίτησης το SPV με την επωνυμία «ABS METEXELIXIS SA» και έτσι ακυρώνει την εκδοθείσα διαταγή πληρωμής λόγω ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ.

Σύμφωνα με την άνω απόφαση του Δικαστηρίου αποδείχθηκε ότι δεν τηρήθηκε η νομότυπη διαδικασία της τιτλοποίησης – μεταβίβασης των άνω δανείων, ως ο νόμος προβλέπει και διατάσσει:

  • την ακύρωση της εκδοθείσας διαταγής πληρωμής λόγω μη νομιμοποίησης του FUND και
  • την ακύρωση κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης.

Κατά συνέπεια, δημιουργήθηκε δεδικασμένο ως προς τον τρόπο πώλησης ενός πακέτου 700.500.000 Ευρώ, περίπου, κόκκινων δανείων από την ATTICA BANK προς το fund «METEXELIXIS» ως προς την ΜΗ ΑΠΌΔΕΙΞΗ ενεργητικής νομιμοποίησης του FUND καθώς δεν απέδειξε την νομιμότητα της διαδικασίας απόκτησης αυτών των δανείων μέσω εκχώρησης λόγω τιτλοποίησης και ως εκ τούτου κρίνεται άκυρη κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης.

 

Β. ΔΕΚΤΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ «INTRUM HELLAS AΕΔΑΔΠ» ( Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ)

Τα γραφεία μας επέτυχαν την έκδοση της υπ’ αριθμ. 3603/2020 οριστικής απόφασης (τακτική διαδικασία) του Πολυμελούς Πρωτοδικείου με την οποία το Δικαστήριο προέβη στην ακύρωση διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε από την εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων - fund «INTRUM HELLAS AΕΔΑΔΠ». Το Πολυμελές Πρωτοδικείο έκρινε ότι η «ΙΝΤRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ» δεν προσκόμισε τα αναγκαία κατά τον νόμο έγγραφα προς απόδειξη της νομιμοποίησης της για την υποβολή της αίτησης έκδοσης διαταγής πληρωμής και την επίδοση αυτής στον εντολέα μας δανειολήπτη. Σύμφωνα με την απόφαση του η «INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ»  ΔΕΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΝ να προβεί στις ανωτέρω πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης και για αυτόν το λόγο το δικαστήριο έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς μας και ακύρωσε την προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής. Συνεπώς, με την απόφαση αυτή έχει καταστεί αδύνατο για την «INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ» να προβεί σε οποιαδήποτε πράξη αναγκαστικής είσπραξης και εκτέλεσης  κατά της περιουσίας του εντολέα μας. 

 

Γ. ΔΕΚΤΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑ «INTRUM HELLAS AΕΔΑΔΠ» (Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ).

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο με την υπ’ αριθμ. 134/2020 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων προέβη στην αναστολή διενέργειας προγραμματισμένου πλειστηριασμού ακίνητης περιουσίας εντολέα μας από το fund «INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ» εμφανιζόμενο ως διαχειριστής απαίτησης στο όνομα και για λογαριασμό της αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού «PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY». Το Δικαστήριο απέρριψε ως απαράδεκτη την παράσταση της «INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ» στην συζήτηση αναφορικά με την εις βάρος του εντολέως μας απαίτηση, κρίνοντας απαράδεκτους τους προβληθέντες ισχυρισμούς της και συγχρόνως πιθανολόγησε ότι ο εις βάρος του εντολέως μας πλειστηριασμός είναι παράνομος και δεν νομιμοποιείται να προβεί σε αυτό η «ΙΝΤRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ».

 

Δ. ΔΕΚΤΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑ «ABS METEXELIXIS SA»  (Τράπεζας ATTICA BANK AE)

 Έγινε δεκτή η αίτηση αναστολής που άσκησαν τα γραφεία μας βάσει της οποίας  εκδόθηκε η υπ’αριθμ. 222/2018 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς  Πρωτοδικείου.  Σύμφωνα με την οποία διατάσσεται η αναστολή κατάσχεσης δυνάμει :

  • της  διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε από το FUND  της ATTICA ΒΑΝΚ  με την επωνυμία ABS METEXELIXIS S.A.”  και
  • της παρά πόδας αυτής εντολής κατάσχεσης της ακίνητης περιουσίας της δανειολήπτριας εταιρείας και των εγγυητών αυτής

διότι πιθανολόγησε ότι ΔΕΝ είχε λάβει χώρα νομίμως η διαδικασία της μεταβίβασης του επίδικου δάνειου από την τράπεζα ATTICA ΒΑΝΚ  στο fund “ABS METEXELIXIS S.A.” και κατόπιν τούτου δεν συνάγεται η νομιμοποίηση του FUND λόγω της επικαλούμενης διαδικασίας τιτλοποίησης του δανείου.

 

Ε. ΔΕΚΤΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑ «INTRUM HELLAS AΕΔΑΔΠ» (Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ)

Το Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που άσκησαν τα γραφεία μας βάσει της οποίας  εξεδόθη η υπ’ αριθμ. 560/2021 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, η οποία διέταξε την αναστολή εκτέλεσης της διαταγής πληρωμής που είχε εκδώσει και επιδώσει η «ΙΝΤRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ» κατά εταιρείας πιστούχου και φυσικών προσώπων ως εγγυητών για οφειλή αυτών από σύμβαση επιχειρηματικής πίστωσης. Το Δικαστήριο πιθανολόγησε ότι η «INTRUM HELLAS AEΔΑΔΠ» δεν αποδεικνύει την απαίτηση της με τα έγγραφα που προσκόμισε κατά την έκδοση της ανακοπτομένης διαταγής πληρωμής , ως είχε το βάρος της αποδείξεως, ούτε προσκόμισε  τα έγγραφα τα οποία απαιτούνται κατά τον Νόμο προκειμένου να αποδείξει την αιτία και το ύψος της εκχωρούμενης λόγω τιτλοποίησης χρηματικής απαίτησής της, με συνέπεια να απαγορεύσει σε αυτήν τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης κατά των δανειοληπτών.

 

ΣΤ. ΔΕΚΤΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΚΑΤΑ “CAIRO I” (Τράπεζας EUROBANK ERGASIAS AE)

Μετά από κατάθεση ασφ/ων μέτρων και αίτηση έκδοσης προσωρινής διαταγής που υπέβαλαν τα γραφεία μας, εκδόθηκε προσωρινή διαταγή σύμφωνα με την οποία αναστέλλεται η εκτέλεση και ο πλειστηριασμός από το FUND της Τράπεζας Eurobank Ergasias AE” επί της πρώτης και μοναδικής κατοικίας οφειλέτιδας, λόγω ελλείψεως ενεργητικής νομιμοποίησης του FUND με την επωνυμία  «CAIRO No.1 FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» διότι πιθανολογήθηκε  ότι δεν έλαβε χώρα νομίμως η διαδικασία της μεταβίβασης –πώλησης του επίδικου δανείου από την τράπεζα στο FUND με την επωνυμία «CAIRO No.1 FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» λόγω μη απόδειξης και μη προσκόμισης όλων των απαιτούμενων εγγράφων της τιτλοποίησης της απαίτησης.

 

Θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στους «κόκκινους» δανειολήπτες, να γνωρίζουν πως να αξιοποιήσουν πλεονεκτήματα που έχουν από την μεταβίβαση μέσω τιτλοποίησης των δανείων τους: 

- Να πληροφορηθούν με απλά λόγια και με σαφήνεια τα περιθώρια που έχουν άμυνας έναντι των funds.

- Να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση κατά την εξωδικαστική και προδικαστική απόπειρα ρύθμισης των δανείων τους και

- Να αναβαθμίσουν την διαπραγματευτική τους δύναμη έναντι των funds των Τραπεζών.

Εγγραφή στο newsletter