ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα δικηγορικά γραφεία Lekkakou & Associates - Law Firm, διαθέτουν σημαντική πείρα στο χειρισμό τραπεζικών και οικονομικών θεμάτων, και βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό των πελατών μας.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Στις 10-6-2021 εκδόθηκαν οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για τον νέο εξωδικαστικό μηχανισμό- β’ ευκαιρία, οι οποίες επιχειρούν να δώσουν απαντήσεις στις ασάφειες και στα <<σκοτεινά σημεία>> του μηχανισμού αυτού. Ακολουθούν οι απαντήσεις στις πιο κοινές ερωτήσεις που έθεταν οι οφειλέτες :

 

 1. Ποια στοιχεία λαμβάνονται υπόψιν για να κριθεί ο οφειλέτης ως βιώσιμος;

Οι πιστωτές αξιολογούν, μεταξύ άλλων, το εισόδημα του οφειλέτη, την κατάσταση απασχόλησής του, την αξία της ακίνητης περιουσίας του, την τυχόν ύπαρξη ή όχι εγγυητή, το ύψος και τον τύπο οφειλής προς τις Τράπεζες καθώς και τις οφειλές στους λοιπούς φορείς, τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, το ιστορικό συναλλακτικής συμπεριφοράς και συνεργασίας από τον οφειλέτη, την ικανότητα αποπληρωμής και την αξία της περιουσίας του οφειλέτη σε περίπτωση ρευστοποίησης της. Αν ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο, λαμβάνονται επιπλέον υπόψιν οικονομικά στοιχεία όπως, περιουσιακά στοιχεία, χρέος, μετοχικό κεφάλαιο, έσοδα/ κερδοφορία, μελλοντικές ταμειακές ροές, χρηματοοικονομικοί δείκτες και τυχόν προηγούμενες αναδιαρθρώσεις οφειλών. Με βάση αυτά τα στοιχεία, λοιπόν, οι πιστωτές θα κάνουν την πρόταση τους προς τον οφειλέτη για να ρυθμίσει την οφειλή του.

 

 1. Ποιοι οφειλέτες μπορούν να καταφύγουν στη διμερή διαπραγμάτευση αναδιάρθρωσης οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης;

 

 • Όσοι έχουν οφειλές προς το Δημόσιο ή και σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, αλλά όχι σε Τράπεζες
 • Όσοι έχουν το 90 % των οφειλών τους συγκεντρωμένο σε έναν πιστωτή
 • H πολυμερής διαπραγμάτευση απέβη άκαρπη λόγω μη εμπρόθεσμης κατάθεσης (δηλαδή παρέλευση διμήνου) πρότασης ρύθμισης από τους πιστωτές
 • Αν το σύνολο των οφειλών προς κάθε πιστωτή υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ

 

 1. Ποιοι κανόνες διέπουν τις διμερείς συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών με το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης;

Ο οφειλέτης δεν μπορεί να καταβάλει στο δημόσιο, με βάση τη σύμβαση αναδιάρθρωσης, μικρότερο ποσό απ’ ό,τι θα κατέβαλε σε περίπτωση πτώχευσης.

 • Δεν επιτρέπεται «κούρεμα » μεγαλύτερο από το 75 % της οφειλής
 • Για τον υπολογισμό των δόσεων που θα καταβάλλει ο οφειλέτης λαμβάνεται υπόψιν επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο Euribor τριμήνου, προσαυξημένου κατά 5 εκατοστιαίες μονάδες, το οποίο είναι σταθερό και υπολογίζεται ετησίως.
 • Πρόταση ρύθμισης υποβάλλεται από το Δημόσιο μόνο σε οφειλέτες που κρίνονται βιώσιμοι ή φερέγγυοι.
 • Εφόσον ο οφειλέτης κριθεί βιώσιμος, το Δημόσιο ΟΦΕΙΛΕΙ να καταθέσει πρόταση αναδιάρθρωσης εντός 55 το πολύ ημερών από την υποβολή της αίτησης.
 • Ο οφειλέτης έχει στην διάθεσή του 5 ημέρες από την πρόταση του Δημοσίου για να την αποδεχτεί.

 

 1. Τι σημαίνει «αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών» ;

Η αρχή αυτή έχει καθοριστική σημασία στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών- β’ ευκαιρία, διότι θα πρέπει απαραιτήτως να συντρέχει προκειμένου να γίνει δεκτή πρόταση ρύθμισης οφειλής προς το Δημόσιο ή τις Τράπεζες. Πρακτικά, σημαίνει ότι οι πιστωτές, με την σύναψη της σύμβασης αναδιάρθρωσης δεν μπορούν να βρεθούν σε χειρότερη οικονομική θέση, δηλαδή να λάβουν λιγότερα χρήματα, από όσα θα λάμβαναν σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη και ρευστοποίησης της περιουσίας του.

 

 1. Μπορεί ένας οφειλέτης με ενήμερες οφειλές να υπαχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό;

Καταρχήν ναι, εφόσον πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις : 1) Επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 20 % , την οποία θα πρέπει να αποδείξει, λόγου χάρη μείωση ποσού σύνταξης, μισθού ή εσόδων, αν πρόκειται για επιχείρηση. Σημαντικό είναι εδώ ότι λαμβάνονται υπόψιν έκτακτα και απρόβλεπτα γεγονότα, όπως λόγοι υγείας και μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση (έγγαμη συμβίωση, διαζύγιο, απόκτηση τέκνου, θάνατος κ.α.). Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, ρητά ορίζεται ότι λαμβάνονται υπόψιν έκτακτες δαπάνες λόγω COVID-19 καθώς και πληρωμή αποζημιώσεων λόγω εργατικών ατυχημάτων κ.α.

 

 1. Εντός ποιας προθεσμίας οι Πιστωτές προτείνουν ρύθμιση;

Η πρόταση ρύθμισης από τους Πιστωτές δύναται να κατατεθεί εντός 35 ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της αίτησης του οφειλέτη. Ο οφειλέτης έπειτα έχει στη διάθεσή του 10 μέρες για να δεχθεί ή να απορρίψει την αίτηση. Προσοχή, υπενθυμίζουμε ότι οι Πιστωτές έχουν διακριτική ευχέρεια να προτείνουν ή όχι ρύθμιση, ενώ το Δημόσιο στις ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ, αν ο οφειλέτης κριθεί βιώσιμος, οφείλει να προτείνει ρύθμιση εντός 55 ημερών από την υποβολή της αίτησης του οφειλέτη. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι στις πολυμερείς συμβάσεις αναδιάρθρωσης, εφόσον τηρείται η αρχή της μη χειροτέρευσης και εφόσον το Δημόσιο δεν απορρίψει την πρόταση εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση της, τεκμαίρεται η συναίνεσή του, εφόσον φυσικά η πρόταση εξασφαλίσει την συναίνεση των λοιπών πιστωτών.

 

ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

 • Νίκος Γεωργακάκης

  Πριν από 4 χρόνια, ψάχνοντας καταρτισμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή να εκπροσωπήσει την εταιρεία μου στις τράπεζες για κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια, βρέθηκα στο γραφείο της Κας. Λεκκάκου. Από την πρώτη στιγμή βρήκα έναν επαγγελματισμό, μία συνέπεια, ουσιαστική ανταπόκριση στα πολλά και ποικίλα ζητήματά μου και κυρίως ήθος. Η Κα. Λεκκάκου και οι συνεργάτες της έχουν πλήρη επιστημονική κατάρτιση και επιχειρηματολογία για την θετική αντιμετώπιση των Τραπεζών, Funds και Servicers, στις καταχρηστικές διεκδικήσεις τους!!! Πορευόμαστε μαζί 4 χρόνια τώρα με μόνο επιτυχίες και διεκδικήσεις προς όφελος της ξενοδοχειακής μου εταιρείας.

 • Αρτέμης Μαυρικάκης

  Νιώθοντας την ανάγκη να ευχαριστήσω το γραφείο σας για τις υπηρεσίες του, σχετικά με την διευθέτηση της υπόθεσης μου για την ξενοδοχειακή μου επιχείρηση, να επισημάνω ότι: Από την πρώτη επαφή που είχα με το γραφείο σας, διαπίστωσα την μεθοδικότητα, την κατάρτιση και τον επαγγελματισμό των στελεχών του. Δεν μου αφήσατε κανένα ερώτημα αναπάντητο και η συνεχής επαφή μας, μου έδινε σιγουριά και αισιοδοξία για το ευκταίο αποτέλεσμα. Είμαι σίγουρος, ότι είστε σε θέση να λύσετε πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι δανειολήπτες.

 • Γιώργος Οικονόμου

  Υψηλού επιπέδου επιστημονική κατάρτιση, εφευρετικότητα και επινόηση αδιάσειστων επιχειρημάτων, που διακρίνονται από μαθηματική δομή και την συνακόλουθη βεβαιότητα. Υπευθυνότητα και ενσυναίσθηση, άψογη και υποστηρικτική συμπεριφορά. Άριστος χειρισμός των υποθέσεων. Η Κάθε υπόθεση που αναλαμβάνει γίνεται προσωπικό της βίωμα και, με αριστοτεχνικά δομημένες τοποθετήσεις κερδίζει και τις πλέον δύσκολες υποθέσεις. Αυτός είναι ο ισχυρότερος λόγος που την εμπιστεύονται ιδιώτες, αλλά και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα πλειστηριασμών ή άλλες δύσκολες υποθέσεις. Εμπιστεύομαι, απόλυτα την κυρία Κωνσταντίνα Λεκκάκου & τους αυστηρά επιλεγμένους συνεργάτες του γραφείου της. 100% ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ. Οφείλω πολλά ευχαριστώ για τις κερδισμένες μου υποθέσεις και εύχομαι να κερδίσει την υψηλή αναγνώριση και τιμή που της αξίζει, αφενός σαν άνθρωπος και αφετέρου λόγω των πολλαπλών επιτυχιών της απέναντι στα Funds.

 • Νίκος Κουριδάκης

  Άριστη συνεργασία με όλο το επιτελείο και άρτια ενημερωμένοι όλοι τους, πάντα με την ανθρώπινη προσέγγιση, χωρίς να υπόσχονται μαγικές λύσεις, με αρίστη νομική κατάρτιση, όπως ακριβώς και εσείς Κα. Κωνσταντίνα Λεκκάκου αντιμετωπίσατε την δική μου περίπτωση. Ειλικρινά σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι πάντα επιτυχίες.

 • Αναστασία Κυπαρίση

  Εγώ θα σταθώ στο ανθρώπινο και μόνο κομμάτι της Κας. Λεκκάκου και των συνεργατών της. Θα ήθελα έναν έναν προσωπικά να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο που πολλές και συνεχόμενες φορές μπήκατε στην διαδικασία να με καλέσετε και να μου εξηγήσετε ένα ένα τα βήματα που κάνετε, τόσο για εμένα, όσο και την υπόλοιπη οικογένεια μου. Μου δείξατε πως ψάχνετε κάθε οδό, προκειμένου να οδηγηθούμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστούμε που πάνω απ' όλα σέβεστε και είστε ΑΝΘΡΩΠΟΙ!

Εγγραφή στο newsletter