ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα δικηγορικά γραφεία Lekkakou & Associates - Law Firm, διαθέτουν σημαντική πείρα στο χειρισμό τραπεζικών και οικονομικών θεμάτων, και βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό των πελατών μας.

Δελτίο τύπου Μαΐου - Πρόσφατες Δικαστικές Αποφάσεις κατά των FUNDS των Τραπεζών

1. FUNDS #  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  #  ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 4469/17 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4469/17 «Αναδιάρθρωση κόκκινων επιχειρηματικών δανείων»
Τα γραφεία μας LEKKAKOU & ASSOCIATES LAW FIRM επέτυχαν την έκδοση δεκτής προσωρινής διαταγής, βάσει της οποίας διατάσσει την Τράπεζα (και τον FUND της Τράπεζας) να υποβάλει προς την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΧΙΔ) αίτημα διαγραφής της απόφασης αποτυχίας της διαπραγμάτευσης στα πλαίσια του 4469/17, ώστε στην συνέχεια να επανυποβάλει η οφειλέτιδα εταιρεία αίτημα ρύθμισης παρά την λήξη της ισχύος του ν. 4469/17  για υπαγωγή στις διατάξεις του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης επιχειρηματικών οφειλών (Ν.4469/2017).
Με την προσωρινή αυτή διαταγή γίνεται δεκτό ότι η μεταβολή του προσώπου του συμμετέχοντος πιστωτή λόγω πώλησης - μεταβίβασης των δανείων της οφειλέτιδας εταιρείας σε FUND καθιστά άκυρη την διαδικασία διαπραγμάτευσης που με την ψήφο της Τράπεζας κατέστη, δήθεν, άκαρπη, την ώρα που ενώ συμμετείχε και ψήφιζε η Τράπεζα, η οφειλέτιδα εταιρεία ήδη είχε λάβει επιστολή για πώληση σε fund.  
Η Τράπεζα συμμετείχε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του 4469/17 παράτυπα και καταχρηστικά ως δήθεν πιστώτρια στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, μολονότι δεν είναι δικαιούχος των ρυθμιστέων οφειλών.

 

2. FUNDS #  ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΠΌ  FUND  
Έγινε δεκτή η ανακοπή των γραφείων μας (και η αίτηση αναστολής) LEKKAKOU & ASSOCIATES LAW FIRM οφειλέτιδας επιχείρησης από το Μον. Πρωτ. Ροδόπης σύμφωνα με την οποία οριστική  απόφαση ακυρώνεται η έκδοση διαταγής πληρωμής από το FUND και η εντολή κατάσχεσης παρά πόδας αυτής, διότι δεν έχει λάβει χώρα νομίμως η διαδικασία της μεταβίβασης του επίδικου δάνειου από την τράπεζα στο fund.
Συνεπώς με την άνω οριστική απόφαση του Δικαστηρίου διατάσσεται η ακύρωση της εκδοθείσας διαταγής πληρωμής λόγω μη  νομιμοποίησης του FUND  να προχωρήσει σε πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης.

 

3. FUNDS #  ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΠΌ  FUND  
Τα γραφεία μας LEKKAKOU & ASSOCIATES LAW FIRM επέτυχαν την έκδοση δεκτής προσωρινής διαταγής βάσει της οποίας αναστέλλεται η εκτέλεση και ο πλειστηριασμός  από FUND Τράπεζας επί της πρώτης και μοναδικής κατοικίας οφειλέτιδας, λόγω ελλείψεως ενεργητικής νομιμοποίησης του FUND της Τράπεζας, δεδομένου ότι δεν έλαβε χώρα νομίμως η διαδικασία της μεταβίβασης – πώλησης του επίδικου δανείου από την τράπεζα σε FUND και δεν κοινοποιήθηκαν στην οφειλέτιδα όλα τα απαιτούμενα της μεταβίβασης έγγραφα.

Εγγραφή στο newsletter