ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα δικηγορικά γραφεία Lekkakou & Associates - Law Firm, διαθέτουν σημαντική πείρα στο χειρισμό τραπεζικών και οικονομικών θεμάτων, και βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό των πελατών μας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Με σημαντικές τροποποιήσεις, μετά από παρεμβάσεις της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων και του ΔΣΑ, ψηφίσθηκαν στην Βουλή οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου για την καθιέρωση υποχρεωτικής διαμεσολάβησης σε συγκεκριμένες κατηγορίες αστικών διαφορών.

 

Οι αλλαγές, σε σχέση με το αρχικό σχέδιο που είχε τεθεί σε διαβούλευση, αφορούν τόσο το εύρος των διαφορών που υπάγονται σε υποχρεωτική διαμεσολάβηση, όσο και την προβλεπόμενη ελάχιστη αμοιβή του διαμεσολαβητή.

Συγκεκριμένα, εξαιρέθηκαν από την υποχρεωτική διαμεσολάβηση: οι εργατικές διαφορές, οι διαφορές από πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων, από χρηματοδοτική μίσθωση, από δικαιόχρηση, από δανειακές συμβάσεις με τράπεζες, από πιστωτικές κάρτες, οι διαταγές πληρωμής, οι ναυτικές διαφορές, οι διαφορές του ν. 3869/2010, οι κύριες παρεμβάσεις, οι διαφορές με εναγόμενο το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ, οι υποθέσεις νομικής βοήθειας, οι δίκες περί την εκτέλεση, οι ανακοπές των άρθρων 632, 633 παρ. 2 ΚΠολΔ, και κάθε περίπτωση στην οποία δεν προβλέπεται αναστολή εκτέλεσης.

Επιπλέον, η ελάχιστη αμοιβή του διαμεσολαβητή μειώθηκε στην τακτική διαδικασία από 250€ σε 170€, στις ειδικές διαδικασίες από 250 € σε 50€ και στις μικροδιαφορές από 100€ σε 50€.

Σε κάθε περίπτωση, η υποχρεωτική διαμεσολάβηση, όπως ψηφίστηκε στο νομοσχέδιο, βρίσκει αντίθετο το δικηγορικό σώμα, καθώς αντίκειται στο Σύνταγμα και το ενωσιακό δίκαιο, τούτο δε, θα επιδιωχθεί να διαγνωστεί με κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο.

Ακολουθεί συνοπτικός πίνακας όπου αποτυπώνονται οι τροποποιήσεις που επήλθαν στο σχέδιο νόμου κατά την νομοπαραγωγική διαδικασία.

Πίνακας Αλλαγών των διατάξεων για τη διαμεσολάβηση

Σύγκριση Προσχεδίου διαβούλευσης (2.1.2018) με το  νομοσχέδιο, μετά τις νομοτεχνικές βελτιώσεις (12.1.2018 & 15.1.2018)

Άρθρο

 

Αρχικό Σχέδιο (κείμενο διαβούλευσης)

Νομοσχέδιο (μετά τις νομοτεχνικές βελτιώσεις)

182 παρ. 1

Διαφορές υπαγόμενες στην υποχρεωτική διαμεσολάβηση

Εργατικές , Οροφοκτησία, Αυτοκίνητα (υλικές ζημιές), Αμοιβες, Οικογενειακές, Ιατρική ευθύνη, βιομηχανική ιδιοκτησία, πρακτορεία χρηματικών απαιτήσεων, συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, συμβάσεις δικαιόχρησης, δανειακές συμβάσεις με τράπεζες, χρηματιστηριακές, ναυτικές

Εξαιρέθηκαν:

1.       Εργατικές διαφορές,

2.       Διαφορές από πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων

3.       Χρηματοδοτική μίσθωση

4.       Δικαιόχρηση

5.       Δανειακές συμβάσεις με τράπεζες

6.       Διαταγές πληρωμής

7.       Πιστωτικές κάρτες

8.       Ναυτικές διαφορές

9.       Διαφορές ν. 3869/2010

10.   Κύριες παρεμβάσεις,

11.   Διαφορές με εναγόμενο το δημόσιο ή ΝΠΔΔ,

12.   Υποθέσεις νομικής βοήθειας

13.   Δίκες περί την εκτέλεση

14.   Ανακοπές ΚΠολΔ 632, 633 παρ. 2

15.   Κάθε περίπτωση στην οποία δεν προβλέπεται αναστολή εκτέλεσης

194

Ελάχιστη αμοιβή διαμεσολαβητή στην τακτική διαδικασία

250 € (έως 2 ώρες) + 100 €/ώρα (πέραν των 2 ωρών)

170 € (έως 2 ώρες)

194

Ελάχιστη αμοιβή διαμεσολαβητή στις ειδικές διαδικασίες

250 € (έως 2 ώρες) + 100 €/ώρα (πέραν των 2 ωρών)

50 €

194

Ελάχιστη αμοιβή διαμεσολαβητή στις μικροδιαφορές

250 € (έως 2 ώρες) + 100 €/ώρα (πέραν των 2 ωρών)

50 €

182 παρ. 2Β, 4

Γνωστοποίηση

Νομότυπη κλήτευση

Με :

1.       email,

2.       fax, ή

3.       συστημένη επιστολή.

Στις περιπτώσεις αυτές να αποδεικνύεται το περιεχόμενο και η ημερομηνία της γνωστοποίησης

182 παρ. 2Β

Προϋπόθεση του παραδεκτού της συζήτησης

Το αντίγραφο του πρακτικού πρέπει να επισυνάπτεται στην αγωγή ή το ένδικο βοήθημα

Αποσαφηνίζεται ότι η προσκόμιση του πρακτικού αποτυχίας δεν συνιστά προϋπόθεση προσφυγής στο δικαστήριο και δεν πρέπει να επισυνάπτεται στην αγωγή, αλλά μπορεί να προσκομιστεί και κατά τη συζήτηση (τίθεται επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης)

182 παρ. 2Β

Δυνητική χρηματική ποινή επί μη προσέλευσης (επιβάλλεται με τη δικαστική απόφαση)

1000 € – 5000 € +

0,1% – 0,2 % του αντικειμένου της διαφοράς

120 € – 300 € +

0% – 0,2% του αντικειμένου της διαφοράς

182 παρ. 2Β

Φορέας είσπραξης χρηματικών ποινών

Δημόσιο

ΤΑΧΔΙΚ

182 παρ. 3

Διάρκεια διαμεσολάβησης

Κλήση : 15 – 30 ημέρες από την αίτηση του προσφεύγοντος

Ολοκλήρωση: εντός επομένων 90 ημερών

Παράταση: έως 60 ημέρες

Κλήση : εντός 15 ημερών από τη γνωστοποίηση της αίτησης του προσφεύγοντος στα άλλα μέρη

Ολοκλήρωση : εντός των επόμενων 30 ημερών

Παράταση: έως 30 ημέρες

Ανώτατη διάρκεια διαμεσολάβησης 24 ώρες, εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά

183 παρ. 2

Επιλογή διαμεσολαβητή επί ασυμφωνίας των μερών

-

Επιλογή κατ’ αποκλειστικότητα από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης

183 παρ. 2

Ασυμφωνία για τον τόπο της διαμεσολάβησης

 

Επί ασυμφωνίας για τον τόπο της διαμεσολάβησης αποφαίνεται κατ’ αποκλειστικότητα η Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης

Η Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης λαμβάνει υπ’ όψιν της τις διατάξεις του ΚΠολΔ για την κατά τόπο αρμοδιότητα.

183 παρ. 2

Αποδεικτική απαγόρευση

Οι απόψεις και προτάσεις των μερών δεν μπορούν να αποτελέσουν αποδεικτικά μέσα

Οι συζητήσεις και προτάσεις τωνμερών δεν μπορούν να αποτελέσουν αποδεικτικά μέσα

184 παρ. 2

Κατάθεση πρακτικού διαμεσολάβησης

Γραμματεία Μον. Πρωτ. του τόπου της διαμεσολάβησης

Γραμματεία Μον. Πρωτ. του τόπου που είναι αρμόδιο για την επίλυση της διαφοράς

196

Παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης από εταιρίες

Κεφαλαιουχικές και προσωπικές

Μόνο ενώσεις προσώπων πιστοποιημένων διαμεσολαβητών

202

Πιστοποιημένοι διαμεσολαβητές

-

Οι πιστοποιημένοι διαμεσολαβητές κατά την έναρξη ισχύος του νόμου διατηρούν την διαπίστευσή τους

198 παρ. 1

Φορείς κατάρτισης

Σύμπραξη δικηγορικών συλλόγων με επιστημονικούς ή εκπαιδευτικούς ή επαγγελματικούς φορείς της αυτής εφετειακής περιφέρειας

Σύμπραξη δικηγορικών συλλόγων με επιστημονικούς ή εκπαιδευτικούς ή επαγγελματικούς φορείς ή επιμελητήρια

206

Έναρξη ισχύος

12 μήνες από την δημοσίευση στο ΦΕΚ

Οι διατάξεις για την υποχρεωτική διαμεσολάβηση καταλαμβάνουν τα εισαγωγικά δικόγραφα στον πρώτο βαθμό που κατατίθενται μετά την παρέλευση του 9 μηνών από την δημοσίευση στο ΦΕΚ

206

Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις για τους υποψήφιους διαμεσολαβητές, το πρόγραμμα σπουδών (80 ώρες), τη διαπίστευση των διαμεσολαβητών, το μητρώο, τίθενται σε εφαρμογή σε 3 μήνες από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ

Οι διατάξεις για τους υποψήφιους διαμεσολαβητές, το πρόγραμμα σπουδών (80 ώρες), τη διαπίστευση των διαμεσολαβητών, το μητρώο, τίθενται σε εφαρμογή από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ

Πηγή www.dsa.gr

 •  

ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

 • Νίκος Γεωργακάκης

  Πριν από 4 χρόνια, ψάχνοντας καταρτισμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή να εκπροσωπήσει την εταιρεία μου στις τράπεζες για κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια, βρέθηκα στο γραφείο της Κας. Λεκκάκου. Από την πρώτη στιγμή βρήκα έναν επαγγελματισμό, μία συνέπεια, ουσιαστική ανταπόκριση στα πολλά και ποικίλα ζητήματά μου και κυρίως ήθος. Η Κα. Λεκκάκου και οι συνεργάτες της έχουν πλήρη επιστημονική κατάρτιση και επιχειρηματολογία για την θετική αντιμετώπιση των Τραπεζών, Funds και Servicers, στις καταχρηστικές διεκδικήσεις τους!!! Πορευόμαστε μαζί 4 χρόνια τώρα με μόνο επιτυχίες και διεκδικήσεις προς όφελος της ξενοδοχειακής μου εταιρείας.

 • Αρτέμης Μαυρικάκης

  Νιώθοντας την ανάγκη να ευχαριστήσω το γραφείο σας για τις υπηρεσίες του, σχετικά με την διευθέτηση της υπόθεσης μου για την ξενοδοχειακή μου επιχείρηση, να επισημάνω ότι: Από την πρώτη επαφή που είχα με το γραφείο σας, διαπίστωσα την μεθοδικότητα, την κατάρτιση και τον επαγγελματισμό των στελεχών του. Δεν μου αφήσατε κανένα ερώτημα αναπάντητο και η συνεχής επαφή μας, μου έδινε σιγουριά και αισιοδοξία για το ευκταίο αποτέλεσμα. Είμαι σίγουρος, ότι είστε σε θέση να λύσετε πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι δανειολήπτες.

 • Γιώργος Οικονόμου

  Υψηλού επιπέδου επιστημονική κατάρτιση, εφευρετικότητα και επινόηση αδιάσειστων επιχειρημάτων, που διακρίνονται από μαθηματική δομή και την συνακόλουθη βεβαιότητα. Υπευθυνότητα και ενσυναίσθηση, άψογη και υποστηρικτική συμπεριφορά. Άριστος χειρισμός των υποθέσεων. Η Κάθε υπόθεση που αναλαμβάνει γίνεται προσωπικό της βίωμα και, με αριστοτεχνικά δομημένες τοποθετήσεις κερδίζει και τις πλέον δύσκολες υποθέσεις. Αυτός είναι ο ισχυρότερος λόγος που την εμπιστεύονται ιδιώτες, αλλά και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα πλειστηριασμών ή άλλες δύσκολες υποθέσεις. Εμπιστεύομαι, απόλυτα την κυρία Κωνσταντίνα Λεκκάκου & τους αυστηρά επιλεγμένους συνεργάτες του γραφείου της. 100% ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ. Οφείλω πολλά ευχαριστώ για τις κερδισμένες μου υποθέσεις και εύχομαι να κερδίσει την υψηλή αναγνώριση και τιμή που της αξίζει, αφενός σαν άνθρωπος και αφετέρου λόγω των πολλαπλών επιτυχιών της απέναντι στα Funds.

 • Νίκος Κουριδάκης

  Άριστη συνεργασία με όλο το επιτελείο και άρτια ενημερωμένοι όλοι τους, πάντα με την ανθρώπινη προσέγγιση, χωρίς να υπόσχονται μαγικές λύσεις, με αρίστη νομική κατάρτιση, όπως ακριβώς και εσείς Κα. Κωνσταντίνα Λεκκάκου αντιμετωπίσατε την δική μου περίπτωση. Ειλικρινά σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι πάντα επιτυχίες.

 • Αναστασία Κυπαρίση

  Εγώ θα σταθώ στο ανθρώπινο και μόνο κομμάτι της Κας. Λεκκάκου και των συνεργατών της. Θα ήθελα έναν έναν προσωπικά να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο που πολλές και συνεχόμενες φορές μπήκατε στην διαδικασία να με καλέσετε και να μου εξηγήσετε ένα ένα τα βήματα που κάνετε, τόσο για εμένα, όσο και την υπόλοιπη οικογένεια μου. Μου δείξατε πως ψάχνετε κάθε οδό, προκειμένου να οδηγηθούμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστούμε που πάνω απ' όλα σέβεστε και είστε ΑΝΘΡΩΠΟΙ!

Εγγραφή στο newsletter