ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα δικηγορικά γραφεία Lekkakou & Associates - Law Firm, διαθέτουν σημαντική πείρα στο χειρισμό τραπεζικών και οικονομικών θεμάτων, και βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό των πελατών μας.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ -ΝΟΜΟΣ 4307/14 (ΑΡΘΡΑ 60-77) ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε
Στην ενότητα αυτή μπορείτε να ενημερωθείτε για τις διατάξεις του Ν. 4307/2014 (άρθρα 60-77). Στις ερωτήσεις που ακολουθούν, απαντώνται απλά και με σαφήνεια οι προϋποθέσεις και τα οφέλη ένταξης στις ρυθμίσεις.

1. Ποιοι μπορούν να υπαχθούν;
 Επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής ή
 Επαγγελματίες, που είναι εγγεγραμμένοι σε ειδικό επαγγελματικό μητρώο,
 Εφόσον είχαν κύκλο εργασιών έως € 2.500.000, κατά τη χρήση που έληξε στις 31.12.2013.

2. Ποιες οφειλές αφορά o νόμος;
 Κάθε οφειλή προς την Τράπεζα από επιχειρηματική/επαγγελματική χορήγηση, που την 30.6.2014, είτε βρισκόταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών, είτε είχε ρυθμισθεί.
 Δεν αφορά σε οφειλές από δάνεια στεγαστικά ή καταναλωτικής πίστης ή από πιστωτικές κάρτες.

3. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις υπαγωγής;
 Η επιχείρηση πρέπει να λειτουργεί ή το επάγγελμα να ασκείται,
 Η επιχείρηση ή ο επαγγελματίας δεν πρέπει να έχει υπαχθεί σε προ-πτωχευτική ή πτωχευτική διαδικασία, είτε του πτωχευτικού κώδικα, είτε του Ν.3869/2010 για την πτώχευση ιδιωτών,
 Ο επιχειρηματίας ή επαγγελματίας δεν πρέπει να έχει καταδικασθεί για φοροδιαφυγή, λαθρεμπορία ή απάτη κατά του Δημοσίου,
 Εφόσον υπάρχουν ληξιπρόθεσμες φορολογικές ή/και ασφαλιστικές οφειλές, πρέπει να προηγηθεί υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης και να έχει χορηγηθεί σχετική ενημερότητα.

4. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις αξιολόγησης για την υπαγωγή στον νόμο;
 Υποβολή αίτησης, υπογεγραμμένης από όλους τους ενεχόμενους (οφειλέτη και εγγυητή/-ες)
 Συνυποβολή βεβαίωσης, με την οποία οι ως άνω υπογράφοντες:
 βεβαιώνουν ότι πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις υπαγωγής,
 αποτυπώνουν όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία (με τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων) και το σύνολο των υποχρεώσεών τους,
 αναφέρουν κάθε επιχείρηση που ασκείται από τον/την σύζυγο ή συγγενή α’ βαθμού του οφειλέτη ή/και του εγγυητή (-ων), η οποία άρχισε να λειτουργεί μετά την 1.1.2010,
 αναφέρουν τα στοιχεία των ακινήτων, που έχουν μεταβιβασθεί μετά από την 1.1.2010, από τον οφειλέτη, εγγυητή (-ες), τους συζύγους ή τους συγγενείς τους α΄ βαθμού και
 παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στην Τράπεζα να διαβιβάσει τα στοιχεία τους στις φορολογικές αρχές και τα ασφαλιστικά ταμεία.

5. Ποια οφέλη μπορείτε να αποκομίσετε;
 Ρύθμιση ή/και διαγραφή μέρους των οφειλών σας προς την Τράπεζα,
 Πρόσθετη διαγραφή των προστίμων και προσαυξήσεων προς φορολογικές αρχές και ασφαλιστικά ταμεία, που μπορεί να φθάσει μέχρι την πλήρη εξάλειψη αυτών.

6. Σε τι ύψος μπορεί να φθάσει η διαγραφή των οφειλών σας στην Τράπεζα;
Η διαγραφή μπορεί να φθάσει έως € 500.000 ανά τράπεζα, βάσει προϋποθέσεων που αφορούν στο σύνολο των οφειλής και στο σύνολο της καθαρής περιουσίας (ενεργητικό μείον παθητικό) οφειλέτη και εγγυητή (-ων).

7. Πέραν της διαγραφής, το υπόλοιπο της οφειλής πώς θα εξοφληθεί;
Η Τράπεζα, εφόσον εκτιμήσει ότι η επιχείρηση είναι βιώσιμη, μπορεί, πέραν της διαγραφής, να προτείνει διακανονισμό της εξόφλησης του υπολοίπου της οφειλής, ο οποίος θα συμβάλλει στη διατήρηση της επιχείρησης.

8. Η Τράπεζα είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει σε διαγραφή μέρους της οφειλής και ρύθμισης του υπολοίπου;
Ο νόμος, χωρίς να επιβάλει στην Τράπεζα κάποια απόφαση, της παρέχει πρόσθετες δυνατότητες ευνοϊκής αντιμετώπισης των πελατών της που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Αυτές τις δυνατότητες η Τράπεζα προτίθεται να εκμεταλλευθεί, στο μέτρο του εφικτού, για να βοηθήσει με τον αποτελεσματικότερο τρόπο τους πελάτες της.
Στο πλαίσιο αυτό, κριτήριο για την οποιαδήποτε ρύθμιση είναι η βιωσιμότητα της επιχείρησης και η πραγματική θέληση του επιχειρηματία/επαγγελματία να συμβάλει αποφασιστικά στην προσπάθεια αυτή.
Προς τούτο, λαμβάνονται υπόψη παράγοντες, όπως τα οικονομικά στοιχεία και οι δυνατότητες της επιχείρησης, η ύπαρξη ρεαλιστικού επιχειρηματικού σχεδίου, οι παρεχόμενες εξασφαλίσεις κ.λ.π.

9. Πώς συνδυάζεται η ρύθμιση των οφειλών προς την Τράπεζα, με τη ρύθμιση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων;
Έχει πρόσφατα ψηφισθεί νόμος για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων (Ν.4305/2014, άρθρα 51 και 54), με διαγραφή μέρους των προσαυξήσεων και προστίμων. Εφόσον, υπάρχουν τέτοιες υποχρεώσεις η ρύθμισή τους, βάσει των παραπάνω, είναι προϋπόθεση για την αξιολόγηση της υπαγωγής στον Ν.4307/2014 που προβλέπει διαγραφή μέρους των οφειλών προς την Τράπεζα ή/και τη ρύθμιση της εξόφλησής τους. Η διαγραφή ή/και ρύθμιση όμως και των προς την Τράπεζα οφειλών, εξασφαλίζει στην επιχείρηση/επαγγελματία πρόσθετη διαγραφή των προσαυξήσεων και προστίμων κατά 20%.

10. Τι περιλαμβάνει η αίτηση για τη ρύθμιση χρεών επιχειρήσεων και επαγγελματιών του ν.4307/2014

11. Μπορώ να κάνω κάτι άμεσα για να επωφεληθώ;
Βεβαίως. Μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας επικοινωνώντας μαζί μας. Εμείς θα συγκεντρώσουμε τα όποια στοιχεία χρειαστούν και θα σας καθοδηγήσουμε βήμα βήμα προς την επίτευξη του καλύτερου για εσάς κουρέματος των οφειλών σας και διακανονισμού τους.

 

Εγγραφή στο newsletter