ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα δικηγορικά γραφεία Lekkakou & Associates - Law Firm, διαθέτουν σημαντική πείρα στο χειρισμό τραπεζικών και οικονομικών θεμάτων, και βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό των πελατών μας.

Η ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 1. Τί είναι; Είναι μια διαδικασία μέσω της οποίας ο νομοθέτης προσπαθεί να σώσει επιχειρήσεις με προοπτικές ανάκαμψης από επαπειλούμενη μελλοντική πτώχευση.
 2. Ποιος συμμετέχει; Κάθε πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα και βρίσκεται σε παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία πληρωμών ή πιθανολογείται ότι θα καταστεί αφερέγγυος. Συμμετέχουν και οι πιστωτές των οποίων οι απαιτήσεις θίγονται με τη διαδικασία εξυγίανσης.
 3. Τι περιεχόμενο μπορεί να έχει; Ο νόμος δεν δεσμεύει. Η συμφωνία μπορεί να έχει οποιοδήποτε περιεχόμενο.
 4. Πότε η συμφωνία διαμορφώνεται και επικυρώνεται με συμφωνία του οφειλέτη; Ο κανόνας είναι ότι ο οφειλέτης συμμετέχει στη διαδικασία και ότι πρέπει να παράσχει τη συναίνεσή του για να επικυρωθεί αυτή. Ενδέχεται όμως σε κάποιες περιπτώσεις, η συμφωνία να καταρτισθεί και να επικυρωθεί μόνο από τους πιστωτές!
 5. Πότε καταρτίζουν ΜΟΝΟΙ τους οι πιστωτές τη συμφωνία εξυγίανσης και την επικυρώνουν χωρίς τη συναίνεση του οφειλέτη; Αν αυτός βρίσκεται σε παύση πληρωμών ή  για λόγους που δικαιολογούν λύση της εταιρίας ή αν δεν έχει υποβάλει χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τουλάχιστον 2 έτη.
 6. Στην περίπτωση αυτή ποια διαδικασία ακολουθείται; Στην περίπτωση αυτή, αρκεί να συμφωνήσουν οι πιστωτές που θίγονται από τη συμφωνία εξυγίανσης. Έπειτα, ζητούν από το δικαστήριο να επικυρώσει τη συμφωνία. Αν ο οφειλέτης βρίσκεται σε παύση πληρωμών, υποβάλλεται ταυτόχρονα από τους πιστωτές  και αίτηση πτώχευσης.
 7. Και πώς ενημερώνεται ο οφειλέτης; Αν η αίτηση έχει συναφθεί μόνο από τους πιστωτές, ο οφειλέτης δεν ενημερώνεται πριν την αίτηση επικύρωσης. Οι πιστωτές δηλαδή καταρτίζουν μόνοι τους την συμφωνία εξυγίανσης και 20 τουλάχιστον μέρες πριν την συζήτηση κλητεύουν τον οφειλέτη.
 8. Ο οφειλέτης πώς μπορεί να εναντιωθεί; Πρέπει οπωσδήποτε να ασκήσει παρέμβαση, αλλιώς θεωρείται ότι συναινεί!
 9. Και τί γίνεται αν παρέμβει ο οφειλέτης; Ακόμη κι αν παρέμβει ο οφειλέτης και πει ότι δεν θέλει τη συμφωνία εξυγίανσης, η παρέμβασή του είναι άνευ σημασίας αν δεν αποδείξει ότι με τη συμφωνία εξυγίανσης καθίσταται χειρότερη η θέση του.
 10. Υπάρχει κάποια δυνατότητα  να προστατευτεί ο οφειλέτης αν δεν έχει ενημερωθεί για τη δίκη; Ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να ασκήσει τριτανακοπή εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης που επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης.
 11. Τι συνέπειες έχει η κατάθεση της συμφωνίας εξυγίανσης προς επικύρωση; Από την κατάθεση της αίτησης και μέχρι να εκδοθεί απόφαση που επικυρώνει ή απορρίπτει τη συμφωνία εξυγίανσης αναστέλλονται (όχι όμως για περισσότερο από 4 μήνες) μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης και καταγγελίες συμβάσεων.

 

 

Εγγραφή στο newsletter