ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα δικηγορικά γραφεία Lekkakou & Associates - Law Firm, διαθέτουν σημαντική πείρα στο χειρισμό τραπεζικών και οικονομικών θεμάτων, και βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό των πελατών μας.

Η ΟΔΗΓΙΑ 2014/17/ΕΕ ΠΟΥ ΘΕΤΕΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

Η Οδηγία 2014/17/ΕΕ για τους κανόνες στεγαστικών δανείων, γνωστή και ως «οδηγία για την ενυπόθηκη πίστη», έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι όλοι οι καταναλωτές που λαμβάνουν ενυπόθηκη πίστωση για την αγορά ακινήτου ενημερώνονται και προστατεύονται επαρκώς από τους κινδύνους.

 

Η οδηγία εφαρμόζεται σε όλα τα δάνεια που λαμβάνουν οι καταναλωτές με σκοπό την αγορά κατοικίας συμπεριλαμβανομένων των δανείων που εξασφαλίζονται είτε με υποθήκη είτε με άλλη παρόμοια εγγύηση.
Προβλέπει την καλύτερη πληροφόρηση των καταναλωτών όσον αφορά τα διαθέσιμα προϊόντα ενυπόθηκης πίστης συμπεριλαμβανομένων:
-της υποχρέωσης των πιστωτών να παρέχουν στους καταναλωτές τυποποιημένο δελτίο πληροφοριών (ESIS) το οποίο τους επιτρέπει να διερευνήσουν την αγορά για να εντοπίσουν το κατάλληλο προϊόν για εκείνους·
- της συμπερίληψης στο ESIS των απαισιόδοξων εκδοχών όσον αφορά το μεταβλητό επιτόκιο και τα δάνεια σε ξένο νόμισμα ούτως ώστε να ειδοποιούνται οι καταναλωτές σχετικά με πιθανές διακυμάνσεις επιτοκίου
- μιας εγγυημένης περιόδου μελέτης ή του δικαιώματος υπαναχώρησης για δανειολήπτες προτού δεσμευθούν από τη σύμβαση πίστωσης
- νέων πανευρωπαϊκών προτύπων για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των αιτούντων ενυπόθηκο δάνειο προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι δανειολήπτες μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους αποπληρωμής.
Η οδηγία θεσπίζει αρχές επαγγελματικής δεοντολογίας.
-Οι εν λόγω αρχές διασφαλίζουν ότι πιστωτές και μεσίτες πιστώσεων (δηλ. άτομα ή εταιρείες που παρέχουν πληροφορίες και συνδρομή σε καταναλωτές που αναζητούν ενυπόθηκο δάνειο) ενεργούν με εντιμότητα και διαφάνεια προς χάριν του συμφέροντος του καταναλωτή.
- Πιστωτές και μεσίτες πρέπει να διασφαλίζουν ότι το προσωπικό τους διαθέτει τις απαραίτητες και επικαιροποιημένες γνώσεις σχετικά με τις δανειακές συμβάσεις και ότι παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες στους καταναλωτές πριν τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης.
Οι καταναλωτές έχουν το γενικό δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης των δανείων, επωφελούμενοι έτσι από μια απομείωση του συνολικού εναπομείναντος κόστους του ενυπόθηκου δανείου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι χώρες της ΕΕ μπορούν να παρέχουν το δικαίωμα εύλογης αποζημίωσης στους πιστωτές για τυχόν έξοδα που συνδέονται άμεσα και αποκλειστικά με την πρόωρη αποπληρωμή.
Η οδηγία θεσπίζει καθεστώς διαβατηρίου ΕΕ για τους μεσίτες πίστωσης. Αυτό σημαίνει ότι, κατ' αρχήν, ένας μεσίτης πίστωσης μπορεί να παρέχει υπηρεσίες σε ολόκληρη την ΕΕ αφού λάβει άδεια σε μια χώρα της ΕΕ.
Η οδηγία τέθηκε σε ισχύ στις 20 Μαρτίου 2014. Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να την ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 21 Μαρτίου 2016. (eur-lex.europa.eu)
Πηγή: www.legalnews24.gr

Εγγραφή στο newsletter