ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα δικηγορικά γραφεία Lekkakou & Associates - Law Firm, διαθέτουν σημαντική πείρα στο χειρισμό τραπεζικών και οικονομικών θεμάτων, και βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό των πελατών μας.

ΤΙ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟ BREXIT ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Ως γνωστόν, επίκειται η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. Σε περίπτωση που αυτή γίνει άτακτα, χωρίς μια ομαλή μεταβατική περίοδο και άρα χωρίς συμφωνία που θα ρυθμίζει το καθεστώς των νομικών σχέσεων των δύο οντοτήτων Ε.Ε. και Η.Β., τότε ως λογική συνέπεια, παύει να ισχύει ο GDPR στο δεύτερο, δηλαδή σταματά να ισχύει αυτομάτως στο έδαφός του. Κατ’ επέκταση, το Η.Β. δεν θα μπορεί να κυρώσει τον GDPR με κάποιον εφαρμοστικό νόμο, όπως έχουν κάνει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έτσι ώστε να τον ενσωματώσει στο εσωτερικό του δίκαιο.

Θα πρέπει, λοιπόν, εάν επιλέξει να αποκόψει κάθε νομικό δεσμό με την Ε.Ε., να συντάξει και ψηφίσει δικό του νομοθέτημα, με το οποίο θα προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων, η προστασία των οποίων ενδιαφέρει και τον ΓΚΠΔ. Το νομοθέτημα θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του GDPR, έτσι ώστε να μπορούν οι βρετανικές επιχειρήσεις και οργανισμοί, να εξακολουθήσουν να συναλλάσσονται με τα κράτη μέλη της ΕΕ, ειδάλλως, κάθε συμφωνία, είτε  δημοσίων είτε ιδιωτικών οργανισμών, θα είναι άκυρη για την ΕΕ και όποιοι το επιχειρήσουν θα αντιμετωπίσουν βαρύτατα πρόστιμα.
Όσες επιχειρήσεις έχουν την έδρα τους στο Ηνωμένο Βασίλειο και πιο συγκεκριμένα, επιχειρήσεις χωρίς υποκαταστήματα, πρακτορεία, θυγατρικές στην Ε.Ε. ή επιχειρήσεις που προσφέρουν αγαθά και υπηρεσίες σε φυσικά πρόσωπα στην Ε.Ε. ή επιχειρήσεις που παρακολουθούν συμπεριφορές φυσικών προσώπων σε άλλες χώρες εντός Ε.Ε., θα πρέπει, εάν θέλουν να συνεχίσουν να επεξεργάζονται Π.Δ., να διορίσουν έναν εκπρόσωπό τους εντός Ε.Ε. ή εντός ΕΟΧ. Ο εν λόγω εκπρόσωπος θα πρέπει να λαμβάνει γραπτές εντολές από την εδρεύουσα στο Η.Β. εταιρεία για τις επεξεργασίες που θα διεξάγει, ενώ η επιχείρησή αυτή στο ΗΒ θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με τον εκπρόσωπό της στα υποκείμενα των δεδομένων και στην εποπτική αρχή αντίστοιχα, μέσω της Πολιτικής Προστασίας – Απορρήτου Π.Δ., η οποία είναι καλό να αναρτηθεί και στην Ιστοσελίδα της εν λόγω επιχείρησης, αλλά και σε προσιτό και εμφανές μέρος της εγκατάστασης / εγκαταστάσεων της. Η ενημέρωση προς την εποπτική Αρχή της χώρας, στην οποία βρίσκεται ο εκπρόσωπος αυτός της επιχείρησης του Η.Β. δεν είναι απαραίτητο να είναι επί τούτου, αλλά οφείλει η επιχείρηση να καταστήσει σαφή και προσιτά τα στοιχεία του εν λόγω εκπροσώπου της στην εποπτική Αρχή της χώρας, στην οποία αυτός δραστηριοποιείται, σε περίπτωση που αυτά ζητηθούν.
Το σημαντικό επίσης εδώ είναι ότι οι εποπτικές αρχές στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένος ο εκπρόσωπος της επιχείρησης του Η.Β., είναι σε θέση να κινήσουν ενέργειες επιβολής (συμπεριλαμβανομένων των προστίμων) εναντίον ενός εκπροσώπου, σε περίπτωση που αυτός, κατά την επεξεργασία Π.Δ. φυσικών προσώπων στην χώρα αυτή παραβαίνουν τις αρχές και τις επιταγές εν γένει του ΓΚΠΔ, με τον ίδιο τρόπο που θα μπορούσαν να τις ασκήσουν εναντίον της ίδιας της βρετανικής επιχείρησης, στην οποία υπάγεται ο εκπρόσωπος αυτός. Άρα, ο εκπρόσωπος που θα οριστεί από την επιχείρηση που διατηρεί έδρα στο ΗΒ και υποκατάστημα στην ΕΕ ή τον ΕΟΧ, θα έχει αυτοτελείς ευθύνες και συνέπειες ως προς τις κυρώσεις και τα πρόστιμα που μπορεί, δυνητικά, να υποβληθούν από την εποπτική Αρχή της χώρας της Ε.Ε. ή της Ε.Ο.Χ. που είναι αυτός εγκαταστημένος.
Δεν χρειάζεται να οριστεί εκπρόσωπος εάν η επιχείρηση είναι Δημόσια αρχή ή εάν η επεξεργασία είναι χαμηλού κινδύνου για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων και επίσης,εάν η επεξεργασία δεν γίνεται σε εκτεταμένη κλίμακα και δεν αφορά δεδομένα ειδικών κατηγοριών ή ποινικών αδικημάτων.

Εγγραφή στο newsletter