ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα δικηγορικά γραφεία Lekkakou & Associates - Law Firm, διαθέτουν σημαντική πείρα στο χειρισμό τραπεζικών και οικονομικών θεμάτων, και βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό των πελατών μας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η δικηγορική εταιρεία «KLP & PARTNERS LAW FIRM» (εφεξής «η εταιρεία»), τυγχάνει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από τα υποκείμενα των δεδομένων με τα οποία συναλλασσόμαστε (πελάτες, αντιδίκους, εργαζομένους, κλπ), ήτοι όλων των πληροφοριών οι οποίες σας ταυτοποιούν ως πρόσωπα ή μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα. 

Ομοίως, ο διαδικτυακός Τόπος www.lekkakou.gr (εφεξής η «Ιστοσελίδα») τελεί υπό τη διαχείριση της δικηγορικής εταιρείας «KLP & PARTNERS LAW FIRM» (εφεξής «η εταιρεία»), η οποία τυγχάνει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς κατά την επίσκεψή σας στον Διαδικτυακό μας τόπο και τη χρήση των διαδικτυακών μας υπηρεσιών, ήτοι όλων των πληροφοριών οι οποίες σας ταυτοποιούν ως πρόσωπα ή μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα.
Η εταιρεία αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη σοβαρότητα την προστασία του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων σας και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια και την τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που αφορούν τους επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας της.
Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων της Ιστοσελίδας μας, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς, όταν την επισκέπτεστε και όταν κάνετε χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών της, τις πληροφορίες που αναρτώνται σε αυτήν, τη χρήση αυτών καθώς και τα δικαιώματά σας.
Η παρούσα Πολιτική υπέχει θέση ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 13-14 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 679/2016. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική και εν γένει με τον τρόπο που η εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας στη διεύθυνση : …..

1. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Κατά τη διεξαγωγή των υπηρεσιών μας, χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε, για να επεξεργαστούμε τα αιτήματά σας και να παρέχουμε νομικές υπηρεσίες και συμβουλές. Μπορεί να μοιραστούμε αυτές τις πληροφορίες μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις και πάντα όπως απαιτείται από το νόμο. Η εταιρεία σέβεται το δικαίωμά σας να προστατεύονται το απόρρητό σας και οι πληροφορίες που σας αφορούν και για τον λόγο αυτό χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για τους προαναφερόμενους σκοπούς . Για τον λόγο αυτό δεν κοινοποιεί, δεν διαβιβάζει και δεν καθιστά τις πληροφορίες που σας αφορούν προσιτές σε τρίτους, παρά μόνον εφόσον αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση των περιγραφόμενων στην παρούσα Πολιτική σκοπών επεξεργασίας.
Συγκεκριμένα μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που άπτονται των προσωπικών σας δεδομένων:
• Με τους εργαζόμενους και συνεργάτες του δικηγορικού μας εταιρείας , οι οποίοι έχουν συνάψει συμβάσεις εχεμύθειας και ακολουθούν τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες της εταιρείας
• Με φορείς παροχής των υπηρεσιών μας, δηλαδή με εξωτερικά τρίτα μέρη όπως λογιστές, μεταφραστές, ελεγκτές, εμπειρογνώμονες, δικηγόρους και άλλους εξωτερικούς συμβούλους ή εξειδικευμένους συνεργάτες ή εξωτερικούς προμηθευτές υπηρεσιών που βοηθούν στην άσκηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας μας. Σε περίπτωση διαβίβασης σε τρίτο μέρος, το υποκείμενο θα έχει ενημερωθεί έγκαιρα και κατάλληλα πριν από αυτήν την ενέργειά μας. Καμία διαβίβαση προσωπικών δεδομένων δεν γίνεται χωρίς τη σαφή συγκατάθεση του υποκείμενου επεξεργασίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, απαιτούμε τα πρόσωπα που λειτουργούν για λογαριασμό του δικηγορικού μας εταιρείας , να τηρούν ταυτόσημες πρακτικές απορρήτου και να έχουν θεσπίσει διασφαλίσεις για την προστασία του απορρήτου των πληροφοριών σας, σύμφωνα με όσα ορίζονται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).
• Με κυβερνητικές αρχές, δικαστικές αρχές και τρίτα μέρη που επεξεργάζονται τα δεδομένα, υπαλλήλων, δικηγόρων, δικαστικών υπαλλήλων και άλλων συμβούλων και εκπροσώπων, αλλά μόνο στο βαθμό που απαιτείται να αποκαλύψουμε οποιεσδήποτε προσωπικές ταυτοποιήσιμες πληροφορίες, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιταγές του νόμου και της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
• Με τρίτα μέρη για να απαντήσουμε σε ισχυρισμούς σε περίπτωση παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων μερών, για να ανταποκριθούμε σε αιτήματα από δημόσιες και κρατικές αρχές (εντός ή και εκτός της χώρας διαμονής του υποκείμενου προσωπικών δεδομένων) και / ή για να ανταποκριθούμε στην προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιωτικής ζωής, της ασφάλειας ή της ιδιοκτησίας μας, αλλά και της δικής σας, καθώς και άλλων μερών.

2. ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Οι σκοποί συλλογής και επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να είναι οι κάτωθι:
• Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη / Αρχές που χειρίζονται την υπόθεσή σας, ώστε να στείλουμε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την υπόθεσή σας και την εξέλιξή της, σύμφωνα πάντα με τις επιταγές του νόμου, να ελέγξουμε τις παρεχόμενες πληροφορίες, να συλλέξουμε περαιτέρω πληροφορίες και να ανιχνεύσουμε τυχόν εσφαλμένα δεδομένα, καθώς και για να προστατεύσουμε ή να υπερασπιστούμε το έννομο συμφέρον και δικαίωμα των πελατών μας, καθώς και την ασφάλεια τους, όταν υπάρχει έκτακτη ανάγκη
• Για να διατηρούμε τα αρχεία και τα παραστατικά των εργαζομένων (αν είστε εργαζόμενος ή συνεργάτης μας) τα οποία διατηρούνται για εύλογο διάστημα που απαιτείται από τον νόμο, καθώς και τα βιογραφικά τα οποία στάλθηκαν προς αξιολόγηση για πιθανή πρόσληψη ή συνεργασία, τα οποία δεν διατηρούνται για διάστημα μεγαλύτερο του (1) ενός έτους.
• Για να διαχειριστούμε τις λειτουργίες του εταιρείας μας, ώστε να συμμορφωνόμαστε με τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των λειτουργιών που σχετίζονται με λογιστικές εγγραφές, πληροφοριακά συστήματα, συνέχεια της επιχείρησης και διαχείρισης εγγράφων και εκτυπώσεων.
• Για να επιλύσουμε παράπονα και να διεκπεραιώσουμε αιτήσεις πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής δεδομένων, όπου το τελευταίο δεν εμποδίζει την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας μας και επιτρέπεται από τον νόμο
• Για να χρησιμοποιήσουμε στο παρόν ή στο μέλλον τρίτα μέρη για την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την Ιστοσελίδα μας και για την ανάπτυξη του περιεχομένου και των υπηρεσιών της, όπως διαχείριση της βάσης δεδομένων, παροχή υπηρεσιών συντήρησης, αναλυτικά στοιχεία, μάρκετινγκ, επεξεργασία δεδομένων και διανομή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μηνυμάτων κειμένου. Αυτά τα τρίτα μέρη θα έχουν πρόσβαση στις απολύτως απαραίτητες πληροφορίες που σας ταυτοποιούν μόνο για την εκτέλεση των παραπάνω καθηκόντων τους για λογαριασμό μας και με ρητές συμβατικές δεσμεύσεις ως προς την προστασία του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων σας.
• Για να κοινοποιήσουμε πληροφορίες για εσάς στην περίπτωση που η εταιρεία εξαγοραστεί από ή συγχωνευτεί με άλλη εταιρεία ή λάβει χώρα μια παρόμοια επιχειρηματική συναλλαγή. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή η Ιστοσελίδα μας θα σας ενημερώσει τοποθετώντας ευδιάκριτη γνωστοποίηση εντός της, προτού οι πληροφορίες που σας αφορούν μεταβιβασθούν και υπαχθούν εν γένει σε διαφορετική πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.
• Για να κοινοποιούμε πληροφορίες για εσάς για να διερευνήσουμε, αποτρέψουμε ή προβούμε σε ενέργειες σχετικά με παράνομες δραστηριότητες, εάν υπάρχουν υποψίες για έκνομη συμπεριφορά ή αξιόποινες πράξεις σε βάρος δικαιωμάτων και έννομων συμφερόντων οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ή σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας μας ή εάν απαιτείται από το νόμο.
• Για κοινοποίηση πληροφοριών που σας αφορούν για να απαντήσουμε σε δικαστικές κλητεύσεις, εντάλματα ερευνών, δικαστικές διαδικασίες, δικαστικές εντολές, νομικές διαδικασίες ή άλλα μέτρα επιβολής του νόμου από οποιαδήποτε αρμόδια κανονιστική ή άλλη αρχή, περιλαμβανομένης της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και των Εποπτικών Αρχών Προστασίας Δεδομένων άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για να κατοχυρώνουμε και να προασπίζουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας ή για να αντικρούουμε αξιώσεις εις βάρος μας.
Τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένουν αποθηκευμένα με κωδικούς ασφαλείας στο server του εταιρείας μας «K.P.L. & Partners Law Firm» με διαβαθμισμένη και ελεγχόμενη πρόσβαση και πάντως όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό.
Εκτός των αποδεκτών και των σκοπών που αναφέρονται παραπάνω, δεν χρησιμοποιούμε, ούτε αποκαλύπτουμε, ούτε πωλούμε ή μεταβιβάζουμε οποιοδήποτε ταυτοποιήσημο προσωπικό σας δεδομένο, χωρίς τη συγκατάθεσή σας, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από τον Γενικό Κανονισμό ή / και τον εφαρμοστικό του ελληνικό νόμο.
Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι στην περίπτωση που δεν θα μας δώσετε τη ρητή αυτή συναίνεση που απαιτείται από το νόμο, προτού χρησιμοποιήσουμε ή αποκαλύψουμε ή μεταφέρουμε τα ταυτοποιήσημα προσωπικά σας δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων προσωπικών σας δεδομένων, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται και προβλέπεται συγκατάθεση, ενδέχεται να μην μπορούμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

3. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Λόγω της φύσης των εργασιών μας, διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που βρίσκονται στη κατοχή μας για όχι περισσότερο από είκοσι χρόνια.
Όσον αφορά την Ιστοσελίδα και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, η εταιρεία θα τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει μέσω αυτών για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας. Εφόσον ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή κι επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας από τα ηλεκτρονικά και φυσικά μας αρχεία, εκτός εάν η τήρηση αυτών καθίσταται απαραίτητη σε συμμόρφωση με νόμιμη υποχρέωσή μας ή για την άσκηση, θεμελίωση ή υπεράσπιση δικαιωμάτων ή έννομων συμφερόντων μας ενώπιον δικαστικών αρχών.

4. ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το δικηγορικό μας γραφείο συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα πάντα με σκοπό την διεκπεραίωση των νομικών υποθέσεων των εντολέων μας και πάντως σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Γ.Κ.Π.Δ.
Οι νόμιμες βάσεις στις οποίες βασίζεται το δικηγορικό μας γραφείο για την συλλογή και την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας είναι οι κάτωθι:
Συγκατάθεση: τα υποκείμενα έχουν δώσει σαφή συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για συγκεκριμένο σκοπό.
(β) Σύμβαση: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση της σύμβασης που έχει καταρτιστεί μεταξύ του δικηγορικού εταιρείας και ετέρων συμβαλλομένων μερών ή επειδή πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα πριν από τη σύναψη μιας σύμβασης.
(γ) Νομική υποχρέωση: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την συμμόρφωση του εταιρείας με το νόμο (μη συμπεριλαμβανομένων των συμβατικών υποχρεώσεων).
δ) Έννομα συμφέροντα: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προάσπιση των έννομα συμφερόντων του δικηγορικό εταιρείας ή για τα έννομα συμφέροντα τρίτου, εκτός εάν υπάρχει σοβαρός λόγος προστασίας των προσωπικών δεδομένων του ατόμου που υπερισχύει αυτών των νόμιμων συμφερόντων.

5. ΑΝΗΛΙΚΟΙ
Κατά τη συλλογή πληροφοριών απευθείας από εσάς, λαμβάνουμε την κατάλληλη μέριμνα προκειμένου να διακριβώσουμε ποιες από τις συλλεγόμενες προσωπικές πληροφορίες αφορούν ανηλίκους. Σε κάθε περίπτωση, εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 15 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση ή συναίνεση των εχόντων την γονική μέριμνα των τέκνων ή των νομίμων αντιπροσώπων του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 και του άρθρου 21 του Νόμου 4624/2019, θα διαγράψουμε τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων μας το συντομότερο δυνατό. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε συλλέξει πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 15 ετών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

6. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΣ (NEWSLETTER)
Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και περιοδικά σας στέλνουμε με email νέα σχετικά με το δικηγορικό μας γραφείο και τις υπηρεσίες μας, καθώς και ενημερώσεις σχετικές με επίκαιρα νομικά ζητήματα.
Εάν επιλέξετε να συμμετάσχετε στο ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (newsletter), η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που μας υποβάλλεται, προωθείται αυτόματα στον server μας μέσω πρωτοκόλλου HTTPS. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποβάλλετε δεν θα αποθηκευτεί στη βάση δεδομένων του ίδιου του ιστότοπου.
Εάν είστε κάτω των 15 ετών, πρέπει να αποκτήσετε τη συγκατάθεση των γονέων σας ή των ασκούντων την γονική σας μέριμνα ή των νόμιμων αντιπροσώπων σας, πριν συνδεθείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

7. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
Όλη η επισκεψιμότητα (μεταφορά αρχείων) μεταξύ αυτού του ιστότοπου και του προγράμματος περιήγησής σας είναι κρυπτογραφημένη μέσω πρωτοκόλλου HTTPS.

8. ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Αναγνωρίζουμε τη σημασία της ασφάλειας για τα ταυτοποιήσιμα προσωπικά δεδομένα και εφαρμόζουμε διοικητικές τεχνικές και οργανωτικές διασφαλίσεις και μέτρα για την προστασία τους από τυχόν απώλεια, κακή χρήση και μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία ή τροποποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε μήνυμα στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Σημειώνεται όμως ότι είναι φύση αδύνατο κάποιος να εγγυηθεί ότι τρίτα μέρη δεν θα μπορέσουν να παραβιάσουν τις μεθόδους προστασίας μας ή να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες μας για ακατάλληλους σκοπούς και ως εκ τούτου περιορίζουμε κάθε ευθύνη μας για μία τέτοια απώλεια
Περιορίζουμε την πρόσβαση στα ταυτοποίηση προσωπικά δεδομένα σε εκείνους τους εργαζόμενους και τους εξωτερικούς συνεργάτες μας που εργάζονται κατ’ εντολή μας και για λογαριασμό μας, οι οποίοι χρειάζονται πρόσβαση για να εκπληρώσουν το έργο, που τους έχει ανατεθεί.
Διατηρούμε επαρκείς φυσικές, ηλεκτρονικές και διαδικαστικές εγγυήσεις, που συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους που προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα σας και τα συστήματά μας.

9. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Με εξαίρεση την επεξεργασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο 8, δεν παρέχουμε τα δεδομένα σας σε αποδέκτες με έδρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η επεξεργασία που αναφέρεται στο κεφάλαιο 8 της παρούσας οδηγεί σε διαβίβαση δεδομένων στους διαμετακομιστές παρόχων τεχνολογιών tracking και targeting. Ορισμένοι διαμετακομιστές βρίσκονται στις ΗΠΑ (πληροφορίες σχετικά μπορείτε να αποκτήσετε στις εκάστοτε αναφορές για τους συγκεκριμένους αποδέκτες). Η διαβίβαση των δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αρχές της λεγόμενης Privacy Shield – Πολιτικής Απορρήτου ΗΠΑ- ΕΕ καθώς και βάσει των λεγόμενων Τυποποιημένων συμβατικών ρητρών.

10. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ
Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να παρέχει συνδέσμους σε άλλους ιστότοπους που δεν ανήκουν ή δεν ελέγχονται από εμάς και που πιστεύουμε ότι θα μπορούσαν να είναι χρήσιμοι ή ενδιαφέροντες στους επισκέπτες των ιστοσελίδων μας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι ωστόσο για τις πρακτικές απορρήτου που χρησιμοποιούνται στους ιστοχώρους τρίτων ή για την εγκυρότητα του περιεχομένου τους.

11. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΩΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Παράλληλα με το δικαίωμα ανάκλησης των συγκαταθέσεων που μας χορηγήσατε, έχετε επίσης τα εξής δικαιώματα, εφόσον υφίστανται οι εκάστοτε νόμιμες προϋποθέσεις:
Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα:
 το δικαίωμα πρόσβασης, για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό και τους αποδέκτες αυτών,
 το δικαίωμα διόρθωσης, για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας,
 το δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), για να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη ή η διατήρηση των δεδομένων σας δεν απαιτείται προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις έννομες υποχρεώσεις μας ή για την προάσπιση των έννομων συμφερόντων μας ενώπιον των Δικαστηρίων,
 το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων σας
 το δικαίωμα φορητότητας, για να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο, ώστε να τα μεταφέρετε απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας
 το δικαίωμα εναντίωσης, εάν δεν επιθυμείτε τη χρήση των δεδομένων σας για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης των υπηρεσιών μας, περιλαμβανομένης και της εναντίωσης στην κατάρτιση προφίλ.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας παρακαλείσθε όπως αποστείλετε αντίστοιχο αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση….
Η εταιρεία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί σε κάθε σχετικό αίτημά σας εντός τριάντα ημερών από την παραλαβή του. Ωστόσο, σε περίπτωση που λόγω πολυπλοκότητας του αιτήματός σας ή λόγω του όγκου των πληροφοριών δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα ημερών, η εταιρεία δεσμεύεται να σας ενημερώσει μέσα στην παραπάνω προθεσμία εγγράφως για τους λόγους της καθυστέρησης και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίηση του αιτήματός σας το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός δύο επιπλέον μηνών.
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην ικανοποιήσει το αίτημά σας, στην περίπτωση που αυτό κριθεί προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, ενημερώνοντάς σας σχετικά με τους λόγους της μη ικανοποίησης αυτού.
Σε κάθε περίπτωση, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
Πιο συγκεκριμένα:
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 15 Γ.Κ.Π.Δ.
Έχετε το δικαίωμα να πληροφορηθείτε κατόπιν αιτήσεως και ατελώς, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 ΓΚΠΔ, σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει για το πρόσωπό σας. Αυτό περιλαμβάνει ειδικότερα: τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες των αποδεκτών στους οποίους κοινολογούνται ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα, την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία, το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή, όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων, κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευσή τους, την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 ΓΚΠΔ και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων. Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται για τις κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 46 ΓΚΠΔ σχετικά με τη διαβίβαση.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 16 Γ.Κ.Π.Δ.
Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από εμάς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 17 Γ.Κ.Π.Δ.
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους: τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία, ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) ΓΚΠΔ και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, αντιτίθεστε στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 ή παράγραφος 2 ΓΚΠΔ και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 ΓΚΠΔ, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί μια νομική υποχρέωση, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 ΓΚΠΔ. Όταν έχουμε δημοσιοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και υποχρεούμεθα να τα διαγράψουμε, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, θα λάβουμε εύλογα μέτρα για να ενημερώσουμε τους τρίτους που επεξεργάζονται τα δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ότι απαιτείτε και ζητήσατε από αυτούς τη διαγραφή τυχόν συνδέσμων με τα δεδομένα αυτά ή αντιγράφων ή αναπαραγωγών των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡ. 18 Γ.Κ.Π.Δ.
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν ισχύει μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η επεξεργασία είναι παράνομη και ζητάτε αντί της διαγραφής τον περιορισμό της χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων, ή έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 ΓΚΠΔ, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΡ. 20 Γ.Κ.Π.Δ.
Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει σε εμάς σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από εμάς, όταν: η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ και αφετέρου, η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Κατά την άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα δεδομένων έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαβιβαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα απευθείας από εμάς σε έναν άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΑΡ. 21 Γ.Κ.Π.Δ.
Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 21 παράγραφος 1 ΓΚΠΔ μπορεί να προβάλλετε εναντίωση στην επεξεργασία δεδομένων για άλλους λόγους που προκύπτουν από την ιδιαιτερότητα της κατάστασης. Το ανωτέρω γενικό δικαίωμα εναντίωσης ισχύει για όλους τους σκοπούς επεξεργασίας δεδομένων που περιγράφονται στους παρόντες όρους προστασίας δεδομένων, τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ. Αντίθετα από το ειδικό δικαίωμα εναντίωσης που αφορά την επεξεργασία δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς (πρβλ. ανωτέρω, ιδίως σημεία 11 και 11.6), έχουμε υποχρέωση σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ να εφαρμόσουμε το εν λόγω γενικό δικαίωμα εναντίωσης μόνο αν μας αναφέρετε λόγους υπέρτερης σημασίας, π.χ. έναν πιθανό κίνδυνο για τη ζωή ή την υγεία. Πέραν αυτού υπάρχει η δυνατότητα, να απευθυνθείτε στην αρμόδια εποπτική αρχή για το δικηγορικό μας γραφέιο ή στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του δικηγορικού μας εταιρείας .

12. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ
Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων, το δικηγορικό μας γραφείο δεσμεύεται να επιλύσει παράπονα ή καταγγελίες σχετικά με την συλλογή ή χρήση προσωπικών δεδομένων. Το δικηγορικό μας γραφείο δεσμεύεται περεταίρω να συνεργαστεί με τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων της ΕΕ και κυρίως με την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (www.dpa.gr). Εάν δεν λάβετε έγκαιρα από εμάς την απάντηση στην καταγγελία σας ή αν δεν σας έχουμε δώσει ικανοποιητική απάντηση, νομιμοποιείστε να επικοινωνήσετε με την Αρχή για περισσότερες πληροφορίες, παράπονα ή καταγγελία.

 

13. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (D.P.O.) ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ
Τα στοιχεία του υπευθύνου στελέχους μας (DPO) για την συμμόρφωσή μας με το GDPR είναι: Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: Λεκκάκου Κωνσνταντίνα / Διεύθυνση: Υμηττού 5 & Απ. Παύλου – Ελληνικό / Τηλέφωνο: 2103842614 / E-mail: [email protected] .

 

14. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
H παρούσα πολιτική μας για την προστασία Δεδομένων μπορεί να αλλάζει και να επικαιροποιείται ανά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο. Δεν απαιτείται ρητή ενημέρωση προς τους πελάτες μας ή τους χρήστες του ιστότοπου για αυτές τις εν πολλοίς επιβεβλημένες εκ του νόμου αλλαγές. Αντ’ αυτού, σας συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές πολιτικής.

ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

 • Νίκος Γεωργακάκης

  Πριν από 4 χρόνια, ψάχνοντας καταρτισμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή να εκπροσωπήσει την εταιρεία μου στις τράπεζες για κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια, βρέθηκα στο γραφείο της Κας. Λεκκάκου. Από την πρώτη στιγμή βρήκα έναν επαγγελματισμό, μία συνέπεια, ουσιαστική ανταπόκριση στα πολλά και ποικίλα ζητήματά μου και κυρίως ήθος. Η Κα. Λεκκάκου και οι συνεργάτες της έχουν πλήρη επιστημονική κατάρτιση και επιχειρηματολογία για την θετική αντιμετώπιση των Τραπεζών, Funds και Servicers, στις καταχρηστικές διεκδικήσεις τους!!! Πορευόμαστε μαζί 4 χρόνια τώρα με μόνο επιτυχίες και διεκδικήσεις προς όφελος της ξενοδοχειακής μου εταιρείας.

 • Αρτέμης Μαυρικάκης

  Νιώθοντας την ανάγκη να ευχαριστήσω το γραφείο σας για τις υπηρεσίες του, σχετικά με την διευθέτηση της υπόθεσης μου για την ξενοδοχειακή μου επιχείρηση, να επισημάνω ότι: Από την πρώτη επαφή που είχα με το γραφείο σας, διαπίστωσα την μεθοδικότητα, την κατάρτιση και τον επαγγελματισμό των στελεχών του. Δεν μου αφήσατε κανένα ερώτημα αναπάντητο και η συνεχής επαφή μας, μου έδινε σιγουριά και αισιοδοξία για το ευκταίο αποτέλεσμα. Είμαι σίγουρος, ότι είστε σε θέση να λύσετε πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι δανειολήπτες.

 • Γιώργος Οικονόμου

  Υψηλού επιπέδου επιστημονική κατάρτιση, εφευρετικότητα και επινόηση αδιάσειστων επιχειρημάτων, που διακρίνονται από μαθηματική δομή και την συνακόλουθη βεβαιότητα. Υπευθυνότητα και ενσυναίσθηση, άψογη και υποστηρικτική συμπεριφορά. Άριστος χειρισμός των υποθέσεων. Η Κάθε υπόθεση που αναλαμβάνει γίνεται προσωπικό της βίωμα και, με αριστοτεχνικά δομημένες τοποθετήσεις κερδίζει και τις πλέον δύσκολες υποθέσεις. Αυτός είναι ο ισχυρότερος λόγος που την εμπιστεύονται ιδιώτες, αλλά και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα πλειστηριασμών ή άλλες δύσκολες υποθέσεις. Εμπιστεύομαι, απόλυτα την κυρία Κωνσταντίνα Λεκκάκου & τους αυστηρά επιλεγμένους συνεργάτες του γραφείου της. 100% ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ. Οφείλω πολλά ευχαριστώ για τις κερδισμένες μου υποθέσεις και εύχομαι να κερδίσει την υψηλή αναγνώριση και τιμή που της αξίζει, αφενός σαν άνθρωπος και αφετέρου λόγω των πολλαπλών επιτυχιών της απέναντι στα Funds.

 • Νίκος Κουριδάκης

  Άριστη συνεργασία με όλο το επιτελείο και άρτια ενημερωμένοι όλοι τους, πάντα με την ανθρώπινη προσέγγιση, χωρίς να υπόσχονται μαγικές λύσεις, με αρίστη νομική κατάρτιση, όπως ακριβώς και εσείς Κα. Κωνσταντίνα Λεκκάκου αντιμετωπίσατε την δική μου περίπτωση. Ειλικρινά σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι πάντα επιτυχίες.

 • Αναστασία Κυπαρίση

  Εγώ θα σταθώ στο ανθρώπινο και μόνο κομμάτι της Κας. Λεκκάκου και των συνεργατών της. Θα ήθελα έναν έναν προσωπικά να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο που πολλές και συνεχόμενες φορές μπήκατε στην διαδικασία να με καλέσετε και να μου εξηγήσετε ένα ένα τα βήματα που κάνετε, τόσο για εμένα, όσο και την υπόλοιπη οικογένεια μου. Μου δείξατε πως ψάχνετε κάθε οδό, προκειμένου να οδηγηθούμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστούμε που πάνω απ' όλα σέβεστε και είστε ΑΝΘΡΩΠΟΙ!

Εγγραφή στο newsletter