ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα δικηγορικά γραφεία Lekkakou & Associates - Law Firm, διαθέτουν σημαντική πείρα στο χειρισμό τραπεζικών και οικονομικών θεμάτων, και βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό των πελατών μας.

ΔΕΚΤΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ «ABS METEXELIXIS SA» (Τράπεζας ATTICA BANK AE)

Έγινε δεκτή ανακοπή μας κατά διαταγής πληρωμής της εταιρείας ειδικού σκοπού (S.P.V) με την επωνυμία «ABS METEXELIXIS SA» και κατά της «ATTICA BANK AE» ως διαχειρίστριας των δανείων που μεταβίβασε λόγω τιτλοποίησης και εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 96/2019 οριστική απόφαση (τακτική διαδικασία) του Μον  Πρωτ. Η άνω απόφαση δέχθηκε ότι ΔΕΝ ΑΠΕΔΕΙΞΕ την ενεργητική του νομιμοποίηση το  fund της «ATTICA BANK AE»  λόγω γενόμενης τιτλοποίησης δανείων που επικαλέστηκε προς την εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «ABS METEXELIXIS SA»

Σύμφωνα με την άνω απόφαση δεν προσκομίστηκε το σύνολο των εγγράφων της επικαλούμενης τιτλοποίησης, ώστε να αποδειχθεί η ενεργητική νομιμοποίηση του fund, παραβιάζοντας με τον τρόπο αυτό την αρχή της εγγράφου αποδείξεως και την αρχή της  υποχρέωσης τήρησης του έγγραφου τύπου και έτσι ακυρώνει την εκδοθείσα διαταγή πληρωμής της «ATTICA BANK AE» της οποίας ως ειδικός διάδοχος λόγω τιτλοποίησης αναλαμβάνει την είσπραξη της απαίτησης το SPV με την επωνυμία «ABS METEXELIXIS SA» και έτσι ακυρώνει την εκδοθείσα διαταγή πληρωμής λόγω ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ.

Σύμφωνα με την άνω απόφαση του Δικαστηρίου αποδείχθηκε ότι δεν τηρήθηκε η νομότυπη διαδικασία της τιτλοποίησης – μεταβίβασης των άνω δανείων, ως ο νόμος προβλέπει και διατάσσει:

  • την ακύρωση της εκδοθείσας διαταγής πληρωμής λόγω μη νομιμοποίησης του FUND και
  • την ακύρωση κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης.

Κατά συνέπεια, δημιουργήθηκε δεδικασμένο ως προς τον τρόπο πώλησης ενός πακέτου 700.500.000 Ευρώ, περίπου, κόκκινων δανείων από την ATTICA BANK προς το fund «METEXELIXIS» ως προς την ΜΗ ΑΠΌΔΕΙΞΗ ενεργητικής νομιμοποίησης του FUND καθώς δεν απέδειξε την νομιμότητα της διαδικασίας απόκτησης αυτών των δανείων μέσω εκχώρησης λόγω τιτλοποίησης και ως εκ τούτου κρίνεται άκυρη κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης.

Εγγραφή στο newsletter