ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα δικηγορικά γραφεία Lekkakou & Associates - Law Firm, διαθέτουν σημαντική πείρα στο χειρισμό τραπεζικών και οικονομικών θεμάτων, και βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό των πελατών μας.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Mε την επίκληση ουσιαστικών και βάσιμων λόγων είναι εφικτή η μη διεξαγωγή πλειστηριασμού.

Τα Γραφεία μας επέτυχαν την αναστολή προγραμματισμένου για την Τετάρτη 23-2-2022 πλειστηριασμού ακινήτου εντολέα μας δυνάμει προσωρινής διαταγής που εκδόθηκε από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο.

Πιο συγκεκριμένα, παρά το γεγονός ότι αναλάβαμε τον δικαστικό χειρισμό της συγκεκριμένης υπόθεσης μόλις πέντε ημέρες πριν την προγραμματισμένη διεξαγωγή του πλειστηριασμού και ενώ στο μεταξύ είχε εκδοθεί προ ολίγων ημερών απορριπτική απόφαση επί της ανακοπής κατά της έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης του ακινήτου, το Δικαστήριο έκρινε ότι πιθανολογείται η ακύρωση του πλειστηριασμού με οριστική απόφαση και για αυτόν τον λόγο διέταξε την αναστολή του.
Eιδικότερα -ως προβάλαμε στο Δικαστήριο- δεν νομιμοποιείτο η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις να προβεί στην εντολή προς διενέργεια του πλειστηριασμού καθότι οι ισχυρισμοί βάσει των οποίων επιχείρησε να θεμελιώσει την εξουσία της επί της απαιτήσεως που απορρέει από τη σύμβαση στεγαστικού δανείου που είχε συνάψει ο εντολέας μας με το πιστωτικό ίδρυμα είναι όλως αόριστοι και αβάσιμοι, ενώ έχει λάβει χώρα πλήθος πλημμελειών και ακυροτήτων στην επικαλούμενηη από την ίδια πώληση και μεταβίβαση της απαίτησης αυτής σε αλλοδαπή εταιρεία ειδικού σκοπού.
Κατά αυτόν τον τρόπο, μολονότιι εκ πρώτης όψεως είχαν εξαντληθεί οι δικονομικές δυνατότητες για τη διάσωση του συγκεκριμένου ακινήτου και ο πλειστηριασμός αυτού ήταν έτοιμος προς διενέργεια, κατέστη σαφές ότι με την επίκληση ουσιαστικών και βάσιμων λόγων είναι εφικτή η μη διεξαγωγή του λόγω της πιθανολογούμενης ακύρωσής του.

Εγγραφή στο newsletter