ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα δικηγορικά γραφεία Lekkakou & Associates - Law Firm, διαθέτουν σημαντική πείρα στο χειρισμό τραπεζικών και οικονομικών θεμάτων, και βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό των πελατών μας.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ - ΜΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ FUND

H εταιρεία διαχείρισης με εντολή της οποίας ορίσθηκε ο πλειστηριασμός δεν νομιμοποιείται να διενεργεί καμία πράξη εκτέλεσης κατά των εντολέων

Το Γραφείο μας επέτυχε την ακύρωση προγραμματισμένου για την 26η – 1-2022 πλειστηριασμού της ακίνητης περιουσίας δανειοληπτών οι οποίοι ενέχονται ως εγγυητές επιχειρηματικού δανείου, καθότι το αρμόδιο Δικαστήριο έκρινε ότι δεν νομιμοποιείται η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων να επισπεύδει τον πλειστηριασμό αυτό.
Ειδικότερα, οι εντολείς μας εγγυήθηκαν επί σύμβασης πίστωσης με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό με την οποία χορηγήθηκε πίστωση ποσού 1.400.000 ευρώ στην εταιρεία που οι ίδιοι διατηρούν. Λόγω της ανατροπής των οικονομικών τους δεδομένων οφειλόμενης στην κρίση που έπληξε την ελληνική οικονομία, βρέθηκαν σε αδυναμία εξυπηρέτησης των δανειακών τους υποχρεώσεων, με αποτέλεσμα να εκδοθεί εναντίον τους διαταγή πληρωμής από την πιστώτρια Τράπεζα και εν συνεχεία να ακολουθήσει η επίσπευση πλειστηριασμού του συνόλου της ακίνητης περιουσίας τους από εταιρεία διαχείρισης στο όνομα αλλοδαπής εταιρείας.
Συγκεκριμένα, ετίθεντο σε πλειστηριασμό ένα διώροφο κτίσμα ιδιοκτησίας των εντολέων μας το οποίο αποτελείτο από δυο διαμερίσματα, υπόγεια αποθήκη και ένα κατάστημα της απόλυτης κυριότητας τους, συνολικής αξίας ως αυτή εκτιμήθηκε από εκτιμητή της επισπεύδουσας 400.000 ευρώ.
Ωστόσο, όπως δέχτηκε το Δικαστήριο η εταιρεία διαχείρισης με εντολή της οποίας ορίσθηκε ο πλειστηριασμός δεν νομιμοποιείται να διενεργεί καμία πράξη εκτέλεσης κατά των εντολέων μας, πολλώ δε μάλλον την επίσπευση πλειστηριασμού. Ειδικότερα, έγινε δεκτό ότι η εταιρεία διαχείρισης δεν τήρησε την κατά τον νόμο αναγκαία διαδικασία και τον νόμιμο τύπο που προβλέπεται κατά τις διατάξεις των εφαρμοζόμενων Νόμων 4354/2015 και Ν.3156/2003, καθότι δεν προσκόμισε τα αναγκαία έγγραφα προς απόδειξη της ιδιότητας της ως διαχειρίστριας της συγκεκριμένης επίδικης απαίτησης.

Συνεπεία τούτων ακυρώθηκε με την εκδοθείσα απόφαση η έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης της ακίνητης περιουσίας των εντολέων μας δανειοληπτών, με συνέπεια τη ματαίωση του προγραμματισμένου πλειστηριασμού.

Εγγραφή στο newsletter