Τα δικηγορικά γραφεία Κ.P.L. & Partners, διαθέτουν σημαντική πείρα στο χειρισμό τραπεζικών και οικονομικών θεμάτων, και βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό των πελατών μας (συνεργαζόμενοι με οικονομικούς, φοροτεχνικούς κ.α. συμβούλους και συνεργάτες) προκειμένου να διερευνήσουμε όλο το φάσμα των τραπεζικών και χρηματοοικονομικών συναλλαγών, προσφέροντας συμβουλές και υπηρεσίες σε θέματα όπως:

Συμβάσεις με Τράπεζες: Δάνεια στεγαστικά / καταναλωτικά / επιχειρηματικά / πιστωτικές κάρτες / συμβάσεις αλληλόχρεων λογαριασμών / leasing

Το γραφείο μας εξειδικεύεται στον χειρισμό υποθέσεων που προκύπτουν από δανειακές συμβάσεις με τράπεζες. Οι τράπεζες επιβάλλουν πολλές φορές στους δανειολήπτες παράνομες επιβαρύνσεις, διογκώνοντας με αυτό τον τρόπο τη χρέωση τους είτε πρόκειται για στεγαστικά, για καταναλωτικά δάνεια, για επιχειρηματικά, είτε για πιστωτικές κάρτες. Το γραφείο αναλαμβάνει με ειδικές τραπεζικές και νομικές γνώσεις των συνεργατών μας, την αξιολόγηση των όρων τραπεζικών συμβάσεων με τη μορφή Γενικών Όρων Συναλλαγών και των συμφωνιών σχετικά με τα τραπεζικά επιτόκια και ανατοκισμούς. Επίσης αναλαμβάνει την άμυνα οφειλετών κατά διωκτικών μέτρων Τραπεζών, ανακοπές κατά διαταγών πληρωμής, αιτήσεις αναστολής, ανακοπές κατά πλειστηριασμών, ασφαλιστικά μέτρα.

Συμβάσεις σε ελβετικό φράγκο CHF

Ιδιαίτερο είδος δανεισμού αποτελεί η σύμβαση δανείου σε ελβετικό φράγκο. Στις περιπτώσεις αυτές το γραφείο μας, με τη βοήθεια οικονομικών συμβούλων αντιμετωπίζει σοβαρά και με αποτελεσματικότητα την άμυνα των δανειοληπτών, καθώς και τη μεθόδευση των ενεργειών ώστε να αναδιαρθρώνονται τα σχετικά δάνειά τους, να αποφεύγεται ο συναλλαγματικός κίνδυνος και να αποπληρώνουν σύμφωνα με την αρχική ισοτιμία.
Ν.Κατσέλη 3869/2010 – «Υπερχρεωμένα νοικοκυριά»

Αποτελώντας ίσως ένα από τα ελάχιστα θετικά νομοθετικά μέτρα που υπάρχει από την αρχή της οικονομικής κρίσης έως και σήμερα, ο νόμος 3869/2010 γνωστός και ως «νόμος Κατσέλη», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά προσέφερε μια ανάσα στους δανειολήπτες. Με το νόμο αυτό δίνεται η δυνατότητα, σε όσους αδυνατούν να αποπληρώσουν τα δάνεια και τις κάρτες τους, αφενός να μειωθεί σημαντικά το ποσό του χρέους τους με νέους ευνοϊκούς όρους και αφετέρου να διασώσουν την κύρια κατοικία τους.

Οι νομικές υπηρεσίες που παρέχουμε σε αυτόν τον τομέα, αφορούν κυρίως σε:

 • Ενημέρωση του οφειλέτη σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού.
 • Ρύθμιση οφειλών μέσω διαμεσολάβησης
 • Αναδιάρθρωση δανείων
 • Δικαστική και εξωδικαστική προστασία

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

 • Συμβουλές σε εταιρικά και φορολογικά θέματα
 • Θέση των πρωτοφειλετών και των εγγυητών σε διάφορα δάνεια ή και σε συμφωνίες ενοικίου ή αγοράς
 • Σύνταξη εγγράφων για τη δανειοδότηση έργων
 • Δάνεια, επιτόκια, υποθήκες
 • Ευθύνη τραπεζοπιστωτικών ιδρυμάτων έναντι των πρωτοφειλετών-εγγυητών
 • Ερμηνεία καταχρηστικών όρων σε συμβάσεις τραπεζών και αποφυγή τους ή δικαστική ακύρωσή τους
 • Προστασία των καταναλωτών σε όλες τις συναλλαγές και τις εκφάνσεις των δραστηριοτήτων τους
 • Συμβουλές σε θέματα που προκύπτουν από τη σύγκρουση διαφορετικών δικαιοδοσιών
 • Χρηματοδότηση έργων
 • Χρηματοδότηση του διεθνούς εμπορίου
 • Δίκαιο Χρηματιστικών Αξιών