Το δίκαιο των συμβάσεων περιλαμβάνει την ετοιμασία και ολοκλήρωση διαφόρων τύπων συμβολαίων, και στα δικηγορικά γραφεία Κ.P.L. & Partners έχουμε πάντα ως πρωταρχικό στόχο την ετοιμασία ενός ισοζυγισμένου συμβολαίου το οποίο να εξασφαλίζει τα δικαιώματα όλων των συμβαλλομένων μερών.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

  • Αγοραπωλητήρια έγγραφα
  • Συμφωνίες ανταλλαγής
  • Διαθήκες
  • Ακυρωτικές συμφωνίες
  • Κατασκευαστικά συμβόλαια
  • Συμφωνίες ναυλώσεων
  • Ασφαλιστήρια συμβόλαια, κλπ.