Όπως αναφέρει η απόφαση, «λαμβάνοντας υπόψη τις δύο παραβάσεις που διαπιστώθηκαν, δηλαδή τις κλήσεις προς αριθμούς συνδρομητών που είχαν εγγραφεί στο μητρώο του άρθρου 11 του ν. 3471/2006, το γεγονός ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν ενημέρωνε ορθά για τα στοιχεία του, δυσχεραίνοντας έτσι την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων , και το γεγονός ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας αποσκοπούσε με τις ανωτέρω ενέργειες να αποκομίσει κέρδος, η Αρχή κρίνει ότι πρέπει να επιβληθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας η προβλεπόμενη στο άρθρο 21 παρ. 1 στοιχ. β΄του ν. 2472/1997 κύρωση που αναφέρεται στο διατακτικό της παρούσας, η οποία κρίνεται ανάλογη με τη βαρύτητα των παραβάσεων».
Υπενθυμίζεται ότι από τις 25 Μαίου 2018 τέθηκε σε ισχύ σε όλη την Ε.Ε. ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection) γνωστός και ως GDPR.Σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβλέπονται νέες υποχρεώσεις για όσους επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και νέα σημαντικά δικαιώματα για όλους τους πολίτες των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. Επιπλέον, ο νέος Κανονισμός προβλέπει στο άρθρο 83 αυτού για όσους δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του, πάρα πολύ βαριά διοικητικά πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν μέχρι τα 10.000.000 ή 20.000.000 ευρώ, ή σε περίπτωση επιχειρήσεων, στο 2% ή 4% του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών τους, του προηγούμενου οικονομικού έτους! Όλες οι ιδιωτικές, δημόσιες επιχειρήσεις, Μ.Κ.Ο και λοιποί φορείς που διαχειρίζονται και επεξεργάζονται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα και διενεργούν πράξεις εντός της Ε.Ε υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τον Κανονισμό προκειμένου να αποφύγουν εξοντωτικά διοικητικά πρόστιμα και πολύ δυσάρεστες καταστάσεις.
Τα δικηγορικά γραφεία ΚΡL & Partners LAW FIRM – Λεκκάκου Κωνσταντίνα & Συνεργάτες, Πιστοποιημένη Διαμεσολαβήτρια του Υπ. Δικαιοσύνης - Συντονίστρια Διαμεσολαβητών της ΕΓΔΙΧ του Υπ. Ανάπτυξης - Πιστοποιημένη DPO (ISO/IEC 17024), με εξειδικευμένους συνεργάτες παρέχει ολοκληρωμένες και άρτιες νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR), αναλαμβάνοντας την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με τον GDPR και τη θέση σε εφαρμογή των προτεινόμενων λύσεων και διαδικασιών, που επιτρέπουν στους εντολείς μας, αρχικώς να κατανοήσουν τις υποχρεώσεις τους και εν συνεχεία να συμμορφωθούν προς αυτές και τις επιταγές του νέου απαιτητικού Κανονισμού, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις και εξειδικευμένη καθοδήγηση.
Σας παραθέτουμε την απόφαση εδώ