Το καινοτόμο του ανωτέρω νόμου είναι ότι μέσω της διαδικασίας που σ’ αυτόν περιγράφεται μπορούν να ρυθμιστούν και οφειλές εμπόρων αφού πλέον ρητά μπορούν να υπαχθούν οφειλές οι οποίες προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη.

Α. Προϋποθέσεις υπαγωγής στην ρύθμιση προστασίας της κύριας κατοικίας:

Φυσικό πρόσωπο με ή χωρίς πτωχευτική ικανότητα δικαιούται να υποβάλει αίτηση και να ζητήσει τη ρύθμιση των οφειλών του προκειμένου να προστατεύσει την κύρια κατοικία του από την αναγκαστική ρευστοποίηση, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις επιλεξιμότητας:

α) Το αιτούν φυσικό πρόσωπο έχει εμπράγματο δικαίωμα, αποκλειστικής ή κατ’ ιδανικό μερίδιο, κυριότητας, πλήρους ή ψιλής, ή επικαρπίας σε ακίνητο, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία του και βρίσκεται στην Ελλάδα.

β) Δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση, που απέρριψε Aίτηση Υπαγωγής του Στον Νόμο Κατσέλη λόγω δόλιας περιέλευσης του αιτούντος σε αδυναμία πληρωμής ή λόγω ύπαρξης επαρκούς περιουσίας του αιτούντος ή που δέχθηκε την αίτηση, ακόμα κι αν ο οφειλέτης εξέπεσε ή το σχέδιο διευθέτησης οφειλών καταγγέλθηκε Αν εκδόθηκε τέτοια απόφαση, το φυσικό πρόσωπο μπορεί να ασκήσει την αίτηση μόνο η άνω απόφαση εξαφανίστηκε ή αναιρέθηκε ύστερα από παραδοχή ένδικου μέσου.

γ) Η αξία της προστατευόμενης κύριας κατοικίας, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, δεν υπερβαίνει τα 175.000 ευρώ αν στις οφειλές περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια, και τα 250.000 ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση.

δ) Το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο έτος, για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, δεν υπερβαίνει τα 12.500 ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 8.500 ευρώ για τον σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τα τρία εξαρτώμενα μέλη.

ε) Σε περίπτωση που το σύνολο των οφειλών υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ, η ακίνητη περιουσία του αιτούντα, του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών, πέραν της κύριας κατοικίας του αιτούντα, καθώς και τα μεταφορικά μέσα του αιτούντα και του συζύγου του, έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 80.000 ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

στ) Οι καταθέσεις, τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τα πολύτιμα μέταλλα, σε νομίσματα ή ράβδους, του αιτούντος και του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

ζ) Υφίσταται τουλάχιστον μία οφειλή επιδεκτική ρύθμισης. Τέτοιες οφειλές είναι οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και οφειλές του από στεγαστικό δάνειο προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εφόσον για τις οφειλές αυτές έχει εγγράφει, πριν την άσκηση της αίτησης υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης σε ακίνητο, που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία του, και οι οφειλές αυτές βρίσκονταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα ημερών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018. Δεν ρυθμίζονται οφειλές φυσικών προσώπων, για τις οποίες υφίσταται εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

η) Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι τόκοι και, αν υπάρχουν, έξοδα εκτέλεσης, των οφειλών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν υπερβαίνει τις 130.000 ευρώ ανά πιστωτή ή τις 100.000 ανά πιστωτή αν στις οφειλές αυτές περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια. Αν η οφειλή έχει συνομολογηθεί σε άλλο, πλην ευρώ, νόμισμα, τότε για τον καθορισμό του μέγιστου ορίου των 130.000 ευρώ ή των 100.000 ευρώ, αντίστοιχα λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία αλλοδαπού νομίσματος και ευρώ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.


Β. Προσδιορισμός αξίας περιουσιακών στοιχείων.
Για να κριθεί η επιλεξιμότητα του αιτούντος ως αξία του ακινήτου, αν αυτό βρίσκεται στην Ελλάδα, λογίζεται η φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σύμφωνα με τον ν. 4223/2013 (Α΄ 287), ήτοι η αντικειμενική αξία. Αν το ακίνητο βρίσκεται στην αλλοδαπή, για την επιλεξιμότητα του αιτούντος λαμβάνεται υπόψη η εμπορική αξία.


Γ. Διαδικασία ρύθμισης
Μόλις υποβληθεί οριστικά η αίτηση, η πλατφόρμα κοινοποιεί την αίτηση και τα συνοδευτικά της έγγραφα στους πιστωτές, των οποίων οι απαιτήσεις ζητείται να ρυθμιστούν.
Μέσα σε έναν μήνα από την κοινοποίηση της αίτησης κάθε πιστωτής μπορεί να υποβάλλει πρόταση για ρύθμιση της απαίτησής του. ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! Οι πιστωτές δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν πρόταση για ρύθμιση της οφειλής. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί καμία πρόταση η διαδικασία ολοκληρώνεται.
Μέσα σε έναν μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων των πιστωτών, ο αιτών δηλώνει ποιες από τις υποβληθείσες προτάσεις αποδέχεται και ποιες απορρίπτει. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, λογίζεται ότι ο αιτών απέρριψε την υποβληθείσα πρόταση ή τις υποβληθείσες προτάσεις.


Δ. Όροι προστασίας Κύριας Κατοικίας
Για την προστασία της κύριας κατοικίας του, ο αιτών καταβάλλει το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της αξίας αυτής σε μηνιαίες ισόποσες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, με επιτόκιο ίσο με το Euribor τριμήνου προσαυξημένο κατά δύο τοις εκατό (2%). Αν το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της αξίας της κύριας κατοικίας υπερβαίνει το σύνολο των οφειλών που περιλαμβάνονται στην αίτηση, τότε καταβάλλεται το σύνολο των οφειλών σε αντίστοιχες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.

Το άνω ποσό καταβάλλεται σε χρονικό διάστημα εικοσιπέντε (25) ετών, το οποίο όμως δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80ο έτος της ηλικίας του αιτούντος, εκτός εάν συμβληθεί εγγυητής, αποδοχής των πιστωτών, ευθυνόμενος ως αυτοφειλέτης.

Αν ρυθμίζονται περισσότεροι από ένας πιστωτές, τότε η μηνιαία δόση, που προκύπτει επιμερίζεται μεταξύ των ρυθμιζόμενων πιστωτών, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους σε πλειστηρίασμα που θα προέκυπτε, αν η κύρια κατοικία πλειστηριαζόταν χωρίς έξοδα εκτέλεσης και χωρίς κατάταξη λοιπών πιστωτών, που δεν αναφέρονται στην αίτηση.


Ε. Συνεισφορά Δημοσίου
Ο νόμος προβλέπει την δυνατότητα επιδότησης της μηνιαίας δόσης για την διάσωση της κύριας κατοικίας από το Ελληνικό Δημόσιο με κριτήριο τα εισοδήματα του αιτούντα σε συνδυασμό με τα εύλογα έξοδα διαβίωσης. Το ποσό της συνεισφοράς του Δημοσίου διαρκεί για όσο χρόνο διαρκεί και η ρύθμιση και επανεξετάζεται αυτεπαγγέλτως κάθε έτος ώστε να διαπιστωθεί τυχόν μεταβολή στα εισοδήματα του αιτούντα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!! Αν ο αιτών καθυστερήσει να καταβάλλει το ποσό που βαρύνει τον ίδιο διακόπτεται η συνεισφορά του Δημοσίου αυτόματα.


ΣΤ. Η δικαστική ρύθμιση
Φυσικό πρόσωπο, που υπέβαλε οριστικά την αίτηση μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο την προστασία της κύριας κατοικίας του αν δεν κρίθηκε επιλέξιμος ή αν, ενώ κρίθηκε επιλέξιμος, για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτεύχθηκε συμφωνία με έναν ή περισσότερους από τους πιστωτές, έχοντας ταυτόχρονα και την δυνατότητα να αιτηθεί προσωρινή δικαστική προστασία.


Ζ. Συνέπειες ρύθμισης
Μετά την επίτευξη συναινετικής ή δικαστικής ρύθμισης με τουλάχιστον έναν πιστωτή, δεν επιτρέπεται σε οποιοδήποτε πιστωτή του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, η επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης στην κύρια κατοικία του αιτούντος, η λήψη ασφαλιστικών μέτρων επ’ αυτής, η εγγραφή υποθήκης ή η τροπή προσημείωσης υποθήκης σε υποθήκη.

Οι άνω απαγορεύσεις δεν ισχύουν για τους πιστωτές, των οποίων οι απαιτήσεις ήταν επιδεκτικές ρύθμισης τελικά όμως, για οποιοδήποτε λόγο, δεν ρυθμίστηκαν, συναινετικά ή δικαστικά.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ρύθμισης και την πλήρη συμμόρφωση του οφειλέτη αποσβήνεται το τμήμα των ρυθμισμένων απαιτήσεων που υπερβαίνει το ποσό της ρύθμισης και αποσβήνονται προσημειώσεις και υποθήκες που έχουν εγγραφτεί στην κύρια κατοικία του αιτούντος.


Η. Αθέτηση της ρύθμισης
Αν ο αιτών καταστεί υπερήμερος ως προς τις μηνιαίες καταβολές με αποτέλεσμα η καθυστέρηση να υπερβαίνει τρεις (3) μηνιαίες δόσεις, ο θιγόμενος πιστωτής δικαιούται, να επισπεύσει αναγκαστική εκτέλεση ακόμη και στην κύρια κατοικία του αιτούντα.


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
Οι εν λόγω προϋποθέσεις είναι αρκετά αυστηρές και δυστυχώς για τους δανειολήπτες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά. Ωστόσο, αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας του δανειολήπτη, ο οφειλέτης, μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο την προστασία της Κύριας Κατοικίας.

 

Ο Νέος Νόμος εισάγει και καινοτομίες όπως η δυνατότητα ρύθμισης και επιχειρηματικών απαιτήσεων που δεν υπήρχε στον προηγούμενο Νόμο.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση, έχοντας ενεργή κι επιτυχή ενασχόληση με το δίκαιο ρυθμίσεων οφειλών του ν. Κατσέλη αλλά και τον εξωδικαστικό συμβιβασμό επιχειρήσεων.