Θα λειτουργήσει παράλληλα με το Νομοθετικό πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας για τις Τράπεζες.
Καταληκτική ημερομηνία για την υπαγωγή στις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, όπου είναι απαραίτητη η υποβολή αίτησης από τον επιχειρηματία είναι η 31η Μαρτίου 2016.

1)ΠΟΙΟΙ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΩΣ «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ»
Μικρές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής ή επαγγελματίες, που είναι εγγεγραμμένοι σε ειδικό επαγγελματικό μητρώο, εφόσον είχαν κύκλο εργασιών έως 2.500.000,00 ευρώ, κατά τη χρήση που έληξε στις 31.12.2013.
• Σημαντικό είναι, επίσης, ότι στις ρυθμίσεις του ανωτέρω νόμου υπάγονται και τα δάνεια που έχουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου (ΤΕΜΠΜΕ-πυροπλήκτων-σεισμοπλήκτων)

2)ΠΟΙΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΦΟΡΑ
• Κάθε οφειλή προς την Τράπεζα από επιχειρηματική/επαγγελματική χορήγηση, που την 30.06.2014, είτε βρισκόταν σε καθυστέρηση 90 ημερών , είτε ήταν επίδικη είτε είχε ρυθμιστεί.
Δεν αφορά σε οφειλές από δάνεια στεγαστικά, καταναλωτικής πίστης ή από πιστωτικές κάρτες.

3) ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ
ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ :
• Η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των ενδιαφερομένων προς τη Φορολογική Διοίκηση ( Δημόσιο ) ή και στους ΦΚΑ (κυρίως στον ΟΑΕΕ). Δηλαδή να έχει προηγηθεί υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης φορολογικών ή/και ασφαλιστικών οφειλών και να έχει χορηγηθεί σχετική ενημερότητα.
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
• Η επιχείρηση πρέπει να λειτουργεί ή το επάγγελμα να ασκείται
• Να μην έχουν υπαχθεί σε καθεστώς προ-πτωχευτικής ή πτωχευτικής διαδικασίας
( είτε του πτωχευτικού κώδικα είτε του Ν. 3869/2010, αν πρόκειται για ιδιώτες).
• Δεν πρέπει να έχουν καταδικαστεί για φοροδιαφυγή, λαθρεμπορία ή απάτη κατά του Δημοσίου.

4) ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ
• Αίτηση για ρύθμιση των υποχρεώσεων προς τους χρηματοδοτικούς φορείς που θα πρέπει να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι.
o Περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία του οφειλέτη, συνοφειλετών, εγγυητών, καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησης,
• Βεβαιώσεις αναφορικά με την αξία των περιουσιακών τους στοιχείων, οι οποίες περιλαμβάνουν :
o Κατάσταση των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων με την αντικειμενική τους αξία.
o Κατάσταση των κινητών περιουσιακών στοιχείων (καταθέσεις, μετοχές, ομόλογα, απαιτήσεις κ.α.).
o Αποτύπωση των υποχρεώσεων που απαιτούνται για τον προσδιορισμό της καθαρής περιουσιακής θέσης.
o Τα στοιχεία τυχόν επιχειρήσεων που ασκεί συγγενής πρώτου βαθμού ή σύζυγος του οφειλέτη με έναρξη λειτουργίας μετά την 1-1-2010.
o Δικαιολογητικά (δηλώσεις Ε1, Ε3, Ε5, Ε9, εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, πίνακες χρεών από ΔΟΥ και ΦΚΑ, πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως, μη κατάθεσης αίτησης πτωχεύσεως, μη λύσης της εταιρείας).
o Δήλωση του οφειλέτη ότι αποδέχεται την κοινοποίηση των στοιχείων του προς λοιπούς χρηματοδοτικούς φορείς, τη Φορολογική Διοίκηση, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και την ΗΔΙΚΑ.

5) ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Ο Ν.4307/2014
 Ρύθμιση ή και διαγραφή (επιλέξιμη) μέρους των οφειλών προς την Τράπεζα. Η τράπεζα κατά τη διακριτική της ευχέρεια μπορεί να ρυθμίσει ή να διαγράψει κατ’ελάχιστο το 50% των οφειλών της επιχείρησης, υπό την προυπόθεση το υπόλοιπο της απαίτησης που απομένει να μην ξεπερνά το 75% της καθαρής περιουσιακής θέσης του οφειλέτη. Για να ενεργοποιηθεί η διαγραφή πρέπει επίσης το σύνολο των διαγραφόμενων κεφαλαίων να μην ξεπερνά τις 500.000,00 €.
 Πέραν της διαγραφής (για το υπόλοιπο της οφειλής) ,η Τράπεζα, εφόσον εκτιμήσει ότι η επιχείρηση είναι «βιώσιμη» , μπορεί να προτείνει διακανονισμό του υπολοίπου της οφειλής, ο οποίος θα συμβάλλει στη διατήρηση της επιχείρησης. Εξυπακούεται ότι εκτός από τη «βιωσιμότητα»της επιχείρησης, πρέπει να προκύπτει και η πραγματική θέληση του επιχειρηματία/επαγγελματία να συμβάλλει αποφασιστικά στην προσπάθεια αυτή. Προς τούτο λαμβάνονται υπόψη παράγοντες, όπως τα οικονομικά στοιχεία και οι δυνατότητες της επιχέιρησης, η ύπαρξη ρεαλιστικού επιχειρηματικού σχεδίου (business plan), οι παρεχόμενες εξασφαλίσεις,κλπ.

6) ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Προβλέπεται από το νόμο πρόσθετη διαγραφή προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής ύψους 20%. Η έκπτωση αυτή θα χορηγείται στην τελευταία δόση της ρύθμισης και εφόσον το ποσό αυτής δεν επαρκεί, στις προηγούμενες αυτής.
Ο τύπος της βεβαίωσης που θα υποβάλουν προς τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΦΚΑ οι οφειλέτες που θα υπαχθούν στη ρύθμιση, προκειμένου να εξασφαλίσουν την ως άνω πρόσθετη διαγραφή, καθορίζεται, επίσης, από την ΚΥΑ. Υπάρχει το ενδεχόμενο η διαγραφή αυτή να φθάσει ακόμα και στην πλήρη εξάλειψη.

7)ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Εκτός των παραπάνω μέτρων, τα οποία αφορούν στο νέο θεσμικό πλαίσιο εξωδικαστικής διαχείρισης των επιχειρηματικών οφειλών (κυρίως άρθρα 60 και 61 Ν.4307/3014) , με προσφορά κινήτρων στους επιχειρηματίες και στους χρηματοδοτικούς φορείς!!! (άρθρο 61 παρ.8 και κυρίως άρθρο 78 Ν.4307/3014), στο Ν. 4307/2014 προβλέπονται και ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ. Συγκεκριμένα:
 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (με δεσμευτική δύναμη για το σύνολο των πιστωτών- άρθρο 62 έπ. Ν.4307/3014 ) . ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ»
o Ο επιχειρηματίας –οφειλέτης μπορεί να ζητήσει από το αρμόδιο τοπικά Μονομελές Πρωτοδικείο τη ρύθμιση των χρεών του, εφόσον συγκεντρώσει τη σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον του 50,1% του συνόλου των δανειστών του εκ των οποίων η πλειοψηφία πρέπει να είναι εξασφαλισμένοι με εμπράγματο δικαίωμα και ανάμεσά τους να είναι δύο πιστωτικά ιδρύματα. Για την ενεργοποίηση και αυτής της διάταξης, η οφειλή πρέπει να υφίσταται κατά την 30η Ιουνίου 2014.
Σε αυτή τη διαδικασία μπορούν να υπαχθούν και οι «επιλέξιμοι οφειλέτες» του άρθρου 61 του Ν.4307/2014.

 ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (άρθρο 68 επ. Ν.4307/3014 )
Προβλέπεται, επίσης, η δυνατότητα υπαγωγής σε έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου που βρίσκεται σε γενική και μόνιμη αδυναμία των ληξιπρόθεσμων οφειλών του. Η αίτηση υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας του οφειλέτη, από πιστωτή ή πιστωτές εκ των οποίων τουλάχιστον ένας είναι Τράπεζα και οι αιτούντες εκπροσωπούν το 40% του συνόλου των απαιτήσεων.
Εάν το δικαστήριο δεχθεί την αίτηση, ορίζεται ο προτεινόμενος από τους πιστωτές ειδικός διαχειριστής, ο οποίος αναλαμβάνει τη διοίκηση και διαχείριση για την εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης ή επί μέρους λειτουργικών συνόλων. Με την έκδοση της απόφασης αναστέλλονται αυτοδικαίως όλες οι ατομικές διώξεις κατά της επιχείρησης καθ όλη τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ
ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ