ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ;

Εκούσια διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών, κατά τη διάρκεια της οποίας τα μέρη σε μία διαφορά και οι δικηγόροι τους, αφού συναντηθούν σε έναν ουδέτερο χώρο , μέσα σε μία ημέρα , επιχειρούν με τη θέλησή τους να επιλύσουν με κοινά αποδεκτό τρόπο τη διαφορά τους, μέσω αμοιβαίας αποδεκτής συμφωνίας, με τη βοήθεια ενός ειδικά εκπαιδευμένου (με ειδικές σπουδές, γνώσεις και δεξιότητες) αμερόληπτου και ανεξάρτητου τρίτου, του ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ.

 

ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΛΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ;

Μπορούν να υπαχθούν διαφορές ιδιωτικού δικαίου, με συμφωνία των μερών, αν αυτά έχουν τη ν εξουσία να διαθέτουν το αντικείμενο της διαφοράς (δηλαδή, κατά το ουσιαστικό δίκαιο να επιτρέπεται να καταρτιστεί συμβιβασμός).

Ενδεικτικά διαφορές που μπορούν να υπαχθούν στη διαμεσολάβηση είναι: οι αστικές, εμπορικές διαφορές, αστικής ιατρικής ευθύνης, διαφορές από τραπεζικές συναλλαγές , οικογενειακές, περιουσιακές, καταναλωτικές κλπ.

ΠΟΙΑ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ;

Η επιλογή της διαμεσολάβησης αποτελεί τη βέλτιστη επιλογή για τους εξής λόγους:

  • Πρόκειται για αμοιβαία νίκη, με μικρό συναισθηματικό κόστος και μεγάλο κέρδος.
  • Η αμεροληψία του τρίτου μέρους είναι δεδομένη.
  • Λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα συναινετικό κλίμα υπό συνθήκες ασφάλειας, εμπιστευτικότητας και απόλυτης εχεμύθειας.
  • Υπάρχει ευελιξία και ταχύτητα στη διαδικασία, με εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων.
  • Αποφεύγεται ο κίνδυνος έκδοσης δυσμενούς ( ή απλά καθυστερημένης) δικαστικής απόφασης.
  • Προστατεύεται η αξιοπρέπεια των μερών
  • Διαφυλάσσονται και συνεχίζονται οι ανθρώπινες ή/και επιχειρηματικές ή άλλες σχέσεις συνεργασίας των μερών.
  • Επιτυγχάνεται δεσμευτική συμφωνία, που υπό ορισμένες προϋποθέσεις είναι εκτελεστή, όπως μια δικαστική απόφαση.

 

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΑΝ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΡΗ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ;

Μερικοί άνθρωποι νιώθουν σχετική αβεβαιότητα και ανασφάλεια στο να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία της εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών τους.

Διαμεσολαβητής ή/και ο Νομικός Παραστάτης θα προσπαθήσει να προσεγγίσει το μέρος αυτό, προκειμένου να λάβει τη συναίνεσή του, με παράθεση επιχειρημάστων προτάσσοντας κυρίως τα οφέλη της Διαμεσολάβησης.

 

ΠΟΙΟΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;

Ο Διαμεσολαβητής ως τρίτο ουδέτερο και αμερόληπτο πρόσωπο, φέρνει σε επαφή τα μέρη, οργανώνει τον μεταξύ τους διάλογο, τα συμβουλεύει, τα ενθαρρύνει, και δια μέσου των καταλλήλων διαπραγματευτικών τεχνικών τα διευκολύνει να καταλήξουν σε μία κοινώς αποδεκτή λύση, χωρίς, όμως, να υποβάλλει ο ίδιος σχέδιο επίλυσης. Δεν επιτρέπεται να προβεί σε οποιαδήποτε υπόδειξη προς τα μέρη, ούτε να επιβάλλει τη δική του γνώμη. Σε καμία ,δε, περίπτωση, δεν επιτρέπεται να εκτιμήσει την έκβαση της υπόθεσης στο δικαστήριο . Μπορεί να διατυπώσει προτάσεις προς επίλυση της διαφοράς. Και φυσικά, δεν εκδίδει καμία απόφαση. Τα μέρη είναι αυτά που αποκλειστικά θα διαμορφώσουν τους όρους της συμφωνίας τους.

Οφείλει να έχει τη κατάλληλη επαγγελματική εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση.Να φροντίζει για την προσήκουσα διεξαγωγή της διαδικασίας και να χαρακτηρίζεται από ευθυδικία.

 

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ;

Η παρουσία του πληρεξούσιου Δικηγόρου κατά τη διεξαγωγή της Διαμεσολάβησης είναι υποχρεωτική κατά την ελληνική νομοθεσία. Είναι όμως ταυτόχρονα και πολύ σημαντική για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Ο νομικός παραστάτης της κάθε πλευράς πρέπει να έχει πολύ καλή αντίληψη της διαδικασίας.

Οφείλει να ενημερώνει τους πελάτες του για τη δυνατότητα επίλυσης της διαφοράς τους και μέσω του νέου αυτού θεσμού, αλλά και να τους προετοιμάζει για τη διαδικασία, παρέχοντας κατά τη διάρκεια αυτής τις πρακτικές και τις νομικές του συμβουλές.

Κατά τη διεξαγωγή της διαμεσολάβησης πρέπει να ακούει υπομονετικά τα επιχειρήματα της άλλης πλευράς.

Οφείλει, επίσης, να παραθέτει κάθε χρήσιμη πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει τον Διαμεσολαβητή να καταλάβει τις λεπτομέρειες της διαφοράς.

 

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ;

Υπάρχουν 6 βήματα σε μια επίσημη διαμεσολάβηση:

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Η τοποθέτηση των μερών στο χώρο ελέγχεται από τον Διαμεσολαβητή, ώστε να μην αισθάνονται απειλή. Αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη κάνουν τις εισαγωγές τους και έπειτα ο Διαμεσολαβητής κάνει μία αρχική εισαγωγική ομιλία όπου περιγράφει το ρόλο των συμμετεχόντων και καταδεικνύει την ουδετερότητά του. Καθορίζει, έπειτα, το πρωτόκολλο της διαδικασίας και το συνολικό χρονικό πλαίσιο αυτής. Καθορίζει, επίσης, τους βασικούς κανόνες για την μεσολάβηση, οι οποίοι θα βοηθήσουν υη διαδικασία να κινηθεί ομαλά. Ο μεσολαβητής θα δώσει σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος την ευκαιρία να μοιραστεί πλήρως την πλευρά της ιστορίας του.

2. Δήλωση του προβλήματος από τα μέρη

Τα μέρη αναπτύσσουν τις θέσεις τους, δίνοντας προτεραιότητα στην πλευρά που ξεκίνησε τη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Η ανάπτυξη αυτή δεν είναι μία απλή καταγραφή των γεγονότων, αλλά επισήμανση των προς επίλυση θεμάτων και βοηθάει το Διαμεσολαβητή να λάβει πληροφορίες για το συναισθηματικό «φορτίο» των εμπλεκομένων.

Η λογική πίσω από την ανάπτυξη των θέσεων των εμπλεκομένων δεν είναι να ανακαλυφθεί η αλήθεια αλλά να βρεθεί μία λύση στο πρόβλημα.

3. Συλλογή πληροφοριών

Με ανοιχτού τύπου ερωτήσεις από τον μεσολαβητή, συλλέγονται πληροφορίες και μπορεί να φτάσει στα συναισθηματικά υπόγεια ρεύματα, χτίζοντας το κατάλληλο κλίμα μεταξύ των εμπλεκομένων μερών.

4. Προσδιορισμός προβλήματος

Ο μεσολαβητής προσπαθεί να βρει τους κοινούς στόχους-σημεία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και υπολογίζει ποια ζητήματα μπορούν να επιλυθούν ή ποια θα επιλυθούν πρώτα.

5. Διαπραγματεύσεις και επινόηση επιλογών

Η συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι οι επί μέρους συναντήσεις με τα μέρη. Ο στόχος είναι να βρεθεί κοινό έδαφος με το να ερευνήσουν τα μέρη πιθανές λύσεις.

Μόλις οι συμμετέχοντες είναι δεσμευμένοι στην επίτευξη μιας συμφωνίας κατόπιν διαπραγματεύσεων, ο μεσολαβητής προτείνει μια σύνοδο «brainstorming», δηλαδή να συντονίσει έναν ελεύθερο καταιγισμό ιδεών, για να ερευνήσει πιθανές λύσεις, οι οποίες θα οδηγήσουν σε μία τελική συμφωνία, που θα διασκορπίσει τη σύγκρουση και θα δημιουργήσει μία νέα βάση για τις μελλοντικές σχέσεις των μερών.

 

ΑΝ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΥΧΕΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ;

Μπορεί να συμβεί και αυτό. Όμως υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιείται παράλληλα με τις λοιπές δικαστικές ενέργειες των μερών. Ακόμα και αν αποτύχει έχει ανοίξει ένα παράθυρο επικοινωνίας των μερών.

 

ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ;

Αμείβεται με ωριαία αντιμισθία και για 24 κατ΄ανώτατο όριο ώρες, στις οποίες περιλαμβάνεται και ο χρόνος προετοιμασίας του για τη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Τα μέρη και ο διαμεσολαβητής μπορούν να συμφωνήσουν διαφορετικό τρόπο αμοιβής.

Η αμοιβή του διαμεσολαβητή βαρύνει τα μέρη κατ΄ισομοιρία, εκτός αν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά. Επίσης κάθε μέρος βαρύνεται με την αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου του.