Παρουσίαση των γραφείων μας – Υπηρεσίες DPO

Τα δικηγορικά γραφεία ΚΡL & Partners LAW FIRM, εδώ και χρόνια, παρέχουν υψηλής ποιότητας νομικές υπηρεσίες και ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες απαιτήσεις της νομικής πρακτικής, δρώντας αποτελεσματικά, αξιόπιστα και με συνέπεια.

Στην πορεία των χρόνων έχουμε χτίσει μια ισχυρή φήμη όσον αφορά στη δυναμική μας προσέγγιση και την πλήρη δέσμευσή μας στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη μας, ενώ ταυτόχρονα διατηρούμε πάντοτε υψηλά τα πρότυπα της δεοντολογίας και της επαγγελματικής ακεραιότητας.

Το Στελεχιακό μας Δυναμικό απαρτίζεται από νομικούς/LLM, Ακαδημαϊκούς, μέλη του ICC σε Ελλάδα και Ευρώπη με εξειδίκευση:

 • Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο
 • Αστικό Δίκαιο
 • Τραπεζικό Δίκαιο
 • Δίκαιο Συμβάσεων
 • Διεθνείς Μεταφορές και Αποζημίωση
 • Εργατικό Δίκαιο
 • Δημόσιο Δίκαιο
 • Πτωχευτικό Δίκαιο
 • Ναυτικό Δίκαιο και Ναυτιλιακά Θέματα
 • Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σημάτων
 • Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ανταγωνισμός
 • Συγχωνεύσεις και Εξαγορές
 • Διεθνείς Συμβάσεις και Συναλλαγές
 • Διαμεσολάβηση
 • Προστασία προσωπικών δεδομένων / συμμόρφωση με τον G.D.P.R.

Πρόσθετες Υπηρεσίες

 • Τμήμα Εμπορικής – Τραπεζικής Διαμεσολάβησης
 • Τμήμα Συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR (προστασία προσωπικών δεδομένων)
 • Τμήμα Εξωδικαστικής Επίλυσης Διαφορών
 • Τμήμα Συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων

 

Κωνσταντίνα Λεκκάκου  – Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών (βιογραφικό)

Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος με 25η εμπειρία σε θέματα Εμπορικού – Εταιρικού δικαίου. Διπλωματούχος Νομικής Σχολής και πτυχιούχος Γαλλικών Εμπορικών και  Οικονομικών  Σπουδών του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Παρισιού (CERTIFICAT  PRATIQUE DE FRANCAIS COMMERCIAL  ET ECONOMIQUE).

Πιστοποιημένη Διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Συντονίστρια Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Πιστοποιημένη Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO).

Έχει διατελέσει επί σειρά ετών :

 • Προϊσταμένη Νομικών Υπηρεσιών θυγατρικής εταιρείας του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, (Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ,  Τράπεζα XIOSBANΚ, Τράπεζα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ) με τομείς ευθύνης την παρακολούθηση – είσπραξη τραπεζικών απαιτήσεων, στεγαστικών δανείων, καταναλωτικής πίστης, πιστωτικών καρτών,  απαιτήσεων από συμβάσεις Leasing της εταιρείας ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING, τον έλεγχο ακινήτων Αττικής και περιφέρειας.
 • Υπεύθυνη για την εποπτεία και οργάνωση τμήματος συναινετικών και αναγκαστικών προσημειώσεων του Ομίλου, ελέγχου ακίνητης περιουσίας, αξιολόγηση εμπραγμάτων εξασφαλίσεων της τράπεζας με νομικό, πολεοδομικό, δασικό κλπ έλεγχο, μεταβιβάσεις ακινήτων, χρηματοδοτικές μισθώσεις κλπ.
 • Προϊσταμένη Μεγάλων Επιχειρήσεων & Πελατών θυγατρικής του  Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς, με τομείς  ευθύνης την παρακολούθηση  και είσπραξη των  Επιχειρηματικών & Εμπορικών Απαιτήσεων μεγάλων  επιχειρήσεων  και την νομική εκπροσώπηση τους ενώπιον των  ελληνικών  δικαστηρίων.
 • Νομική Σύμβουλος σε Μεγάλες Επιχειρήσεις, Ομίλους Εταιρειών, θυγατρικές πολυεθνικών Εταιρειών που δραστηριοποιούνται  στον  Ελλαδικό χώρο, με  πανελλαδικό δίκτυο πωλήσεων, ανταποκρινόμενη με επιτυχία στην  εφαρμογή υψηλών standards  ως προς την παρακολούθηση των πιστώσεων.

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες DPO

Παρέχουμε υπηρεσίες που σχετίζονται με τη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, ως Πιστοποιημένοι Υπεύθυνοι Προστασίας Δεδομένων (DPO).

H μεθοδολογία και η προσέγγιση που ακολουθούμε περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

 • Ευαισθητοποίηση και δέσμευση της διοίκησης για την συμμόρφωση του οργανισμού
 • Ενημέρωση του συνόλου του προσωπικού για τον νέο κανονισμό
 • Σύσταση Ομάδας Εργασίας
 • Ορισμός Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO), όπου απαιτείται
 • Χαρτογράφηση της ροής των δεδομένων
 • Εντοπισμός και ανάλυση κινδύνων και ελλείψεων
 • Εκπόνηση Εκτίμησης Αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων (Data Protection Impact Assessment), εφ’ όσον απαιτείται
 • Αναθεώρηση πολιτικών και διαδικασιών
 • Ανάπτυξη διαδικασιών γνωστοποίησης εποπτικής Αρχής και ανακοίνωσης στα υποκείμενα των δεδομένων
 • Δοκιμαστικοί έλεγχοι συστημάτων και διαδικασιών
 • Διαρκής παρακολούθηση και επικαιροποίηση των διαδικασιών και των συστημάτων
 • Εκπαίδευση προσωπικού

 Αναλαμβάνουμε να:

 • Εκπροσωπήσουμε τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή τον Εκτελούντα την Επεξεργασία (ανάλογα με το ποιος τον ορίζει) έναντι των αρχών
 • Συμβουλεύουμε την Διοίκηση σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων
 • Εισηγούμαστε απευθείας στην Διοίκηση τις κατάλληλες πολιτικές προστασίας των δεδομένων θεωρώντας τα ως πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο του Οργανισμού/Φορέα

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή ο Εκτελών την Επεξεργασία υποχρεούται να ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) όταν:

 • η επεξεργασία διενεργείται από δημόσια αρχή ή φορέα
 • οι βασικές δραστηριότητες του φορέα απαιτούν τακτική και συστηματική παρακολούθηση των υποκειμένων σε μεγάλη κλίμακα​

 Υποχρεώσεις D.P.O.:

 • Καταρτίζει το Πρόγραμμα και την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και εποπτεύει την εφαρμογή του, αξιολογεί τον βαθμό συμμετοχής και την επιτυχία του και προβαίνει στις αναγκαίες διορθώσεις, όπου απαιτείται
 • Καταρτίζει Ευρετήριο Προσωπικών Δεδομένων (Data Inventory), που αφορά το είδος των προσωπικών Δεδομένων, τον τρόπο αποθήκευσης και επεξεργασίας τους, τον επιτρεπόμενο χρόνο διατήρησής τους και την μεθοδολογία διαγραφής ή καταστροφής τους
 • Εκτιμά και συμβουλεύει για την κατά περίπτωση αναγκαιότητα κατάρτισης μιας Εκτίμησης Αντικτύπου κατά το Άρθρο 35 του Κανονισμού και καταρτίζει πρότυπο υπόδειγμα DPIA (Data Privacy Impact Assessment).